Base description which applies to whole site
+

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.874.328

326.369

2.200.697

‒ 293.986

1.906.711

‒ 16.782

‒ 6.563

‒ 3.567

‒ 3.933

          

Uitgaven

2.158.939

326.369

2.485.308

‒ 89.242

2.396.066

‒ 14.955

‒ 4.370

‒ 3.933

‒ 3.933

          

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

54.824

6.695

61.519

6.277

67.796

1.195

3.725

3.725

3.628

Subsidies

39.418

0

39.418

‒ 3.658

35.760

‒ 2.973

167

167

70

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

0

17.000

0

17.000

0

0

0

0

Transparantie van zorg

22.418

0

22.418

‒ 3.808

18.610

‒ 3.123

167

167

315

Overige

0

0

0

150

150

150

0

0

‒ 245

Opdrachten

8.937

6.695

15.632

9.791

25.423

3.060

2.000

2.000

2.000

Ondersteuning cliëntorganisaties

177

0

177

3.823

4.000

3.898

3.929

3.929

3.930

Transparantie van zorg

935

0

935

2.000

2.935

2.000

2.000

2.000

2.000

Overige

7.825

6.695

14.520

3.968

18.488

‒ 2.838

‒ 3.929

‒ 3.929

‒ 3.930

Bijdragen aan agentschappen

6.469

0

6.469

144

6.613

1.108

1.558

1.558

1.558

CIBG

6.469

0

6.469

144

6.613

1.108

1.558

1.558

1.558

          

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

1.542.935

271.600

1.814.535

‒ 43.116

1.771.419

‒ 24.279

‒ 4.298

‒ 4.295

‒ 4.198

Subsidies

1.519.300

271.600

1.790.900

‒ 42.808

1.748.092

‒ 24.182

‒ 4.201

‒ 4.198

‒ 4.198

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

1.519.300

271.600

1.790.900

‒ 42.808

1.748.092

‒ 24.182

‒ 4.201

‒ 4.198

‒ 4.198

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.082

0

9.082

‒ 308

8.774

‒ 97

‒ 97

‒ 97

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

9.082

0

9.082

‒ 308

8.774

‒ 97

‒ 97

‒ 97

0

Bijdragen aan agentschappen

14.553

0

14.553

0

14.553

0

0

0

0

CIBG

14.553

0

14.553

0

14.553

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

3. Informatiebeleid

159.635

14.674

174.309

‒ 58.951

115.358

9.354

‒ 1.227

‒ 1.330

‒ 1.330

Subsidies

113.315

0

113.315

‒ 67.013

46.302

‒ 1.346

‒ 1.327

‒ 1.330

‒ 1.330

Informatiebeleid

16.981

0

16.981

1.258

18.239

0

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

90.834

0

90.834

‒ 71.578

19.256

‒ 1.346

‒ 1.327

‒ 1.330

‒ 1.330

Overige

5.500

0

5.500

3.307

8.807

0

0

0

0

Opdrachten

24.002

12.593

36.595

6.301

42.896

10.700

100

0

0

Informatiebeleid

14.197

10.446

24.643

11.988

36.631

10.700

100

0

0

Overige

9.805

2.147

11.952

‒ 5.687

6.265

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

22.318

2.081

24.399

1.761

26.160

0

0

0

0

Informatiebeleid

22.318

2.081

24.399

1.761

26.160

0

0

0

0

Overige

 

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4. Inrichting Zorgstelsel

247.456

400

247.856

6.463

254.319

‒ 1.195

‒ 2.540

‒ 2.003

‒ 2.003

Subsidies

0

0

0

550

550

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

0

0

0

550

550

0

0

0

0

Opdrachten

1.876

0

1.876

‒ 53

1.823

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

1.328

0

1.328

‒ 53

1.275

0

0

0

0

Overige

548

0

548

0

548

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

245.580

400

245.980

5.966

251.946

‒ 1.195

‒ 2.540

‒ 2.003

‒ 2.003

CAK

117.147

400

117.547

0

117.547

0

0

0

0

NZa

64.627

0

64.627

‒ 1.511

63.116

‒ 1.466

‒ 1.466

‒ 1.466

‒ 1.446

Zorginstituut Nederland

60.904

0

60.904

7.732

68.636

571

‒ 774

‒ 237

‒ 237

CSZ

1.900

0

1.900

0

1.900

0

0

0

2

Overige

1.002

0

1.002

‒ 255

747

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 322

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EZK: ACM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

154.089

33.000

187.089

85

187.174

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

Subsidies

2.224

0

2.224

1.324

3.548

1.324

1.324

1.324

1.324

Zorg en Welzijn

2.224

0

2.224

1.324

3.548

1.324

1.324

1.324

1.324

Bekostiging

150.318

33.000

183.318

‒ 3.945

179.373

‒ 4.032

‒ 4.032

‒ 4.032

‒ 4.032

Zorg en Welzijn

150.318

33.000

183.318

‒ 3.945

179.373

‒ 4.032

‒ 4.032

‒ 4.032

‒ 4.032

Bijdragen aan medeoverheden

1.547

0

1.547

2.706

4.253

2.678

2.678

2.678

2.678

Overige

1.547

0

1.547

2.706

4.253

2.678

2.678

2.678

2.678

          

Ontvangsten

68.655

0

68.655

‒ 57.502

11.153

‒ 55.502

‒ 55.502

‒ 55.502

‒ 55.502

Wanbetalers en onverzekerden

57.502

0

57.502

‒ 57.502

0

‒ 55.502

‒ 55.502

‒ 55.502

‒ 55.502

Overige

11.153

0

11.153

0

11.153

0

0

0

0

Toelichting
1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Subsidies

Transparantie van zorg

Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Voor de uitvoering door het Zorginstituut Nederland van de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ en ondersteuning van het ‘Linnean-initiatief’ is € 0,7 miljoen overgeheveld naar het onderdeel Inrichting Zorgstelsel van dit artikel.

Opdrachten

Ondersteuning cliëntorganisaties

In de stand ontwerpbegroting was € 3,8 miljoen beschikbaar voor PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, opgenomen onder Overige en is nu gecorrigeerd.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subidies

Er is € 39,6 miljoen overgeboekt naar artikel 1 ten behoeve subsidieregeling IC-opschaling.

3. Informatiebeleid

Subsidies

Maatschappelijke diensttijd

Overboeking van MDT subsidiemiddelen 2021 naar artikel 1 (directie Publieke Gezondheid) in verband met de ZonMw subsidieronde voor het gemeentelijk MDT-project Perspectief voor de Jeugd (€ 15 miljoen) en de ZonMw subsidieronde 4c, € 55 miljoen voor MDT-projecten om de landelijke dekking van MDT uit te breiden en te versterken.

Overig

Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).

Opdrachten

Informatiebeleid

Betere toegang uitkomstinformatie

Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen (2021 en 2022) overgeheveld van Positie client en transparantie van zorg naar Informatiebeleid.

Authenticatie in de zorg

Het ministerie van VWS ondersteunt de zorgsector bij verdere digitalisering. Dit is een van de randvoorwaarden voor de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar. Voor digitale dienstverlening is de mogelijkheid om veilig in te loggen voor burgers een vereiste. Naar schatting zullen rond de 10.000 zorgaanbieders vanwege de aanstaande wet Digitale Overheid en de Europese verordening eIDAS moeten gaan aansluiten op daartoe aangewezen inlogvoorzieningen. Om zorgaanbieders daarbij zoveel mogelijk te ontzorgen faciliteert VWS de ToegangVerleningService (TVS). Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld (€ 6,3 miljoen in 2021 en € 7,4 miljoen in 2022).

Maatschappelijke diensttijd

De middelen van MDT voor het project met het Oranjefonds (€ 3,4 miljoen) zijn vanuit de eindejaarsmarge in 2021 beschikbaar.

Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk project Jeugd Aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. Een groot deel van de gemeenten in Nederland doet hieraan mee. In dit door MDT gefinancierd project (€ 3,1 miljoen naar het gemeentefonds) organiseren gemeenten maatschappelijke projecten voor en door jongeren om hiermee jongeren tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

Overig

Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).

4. Inrichting Zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

Er vinden jaarlijks diverse mutaties plaats op artikelniveau ten behoeve van de uitvoering van taken van het Zorginstituut.

Ten eerste heeft het Zorginstituut de betalingen voor de onderzoekskosten inzake de reguliere en de zinnige zorg niet meer in 2020 ontvangen. Deze boeking van € 2,9 miljoen heeft in 2021 plaatsgevonden.

Verder is geld overgeboekt van de premie- naar de begrotingsgelden zodat het Zorginstituut alle wettelijke taken die o.a. door andere directies binnen VWS worden opgedragen kan uitvoeren. Deze boekingen leiden tot een hogere bijstelling van het Zorginstituut van € 2,4 miljoen.

Een bedrag van € 2,4 miljoen is overgemaakt vanuit het premiekader naar het begrotingskader van VWS om het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) te kunnen uitvoeren.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

Met de oprichting van de programmadirectie ZJCN is de begroting opnieuw ingericht en ingedeeld naar instrument. Bijdrage mede-overheden (BMO ZJCN) is als instrument toegevoegd aan de begroting. Er is in dit kader totaal € 2,7 miljoen overgeboekt van het instrument bekostiging naar bijdrage mede-overheden. Het betreft geen nieuw beleid of beleidsaanpassingen, maar een technische correctie.

Ontvangsten

De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.

Licence