Base description which applies to whole site
+

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.413.893

292.183

3.706.076

‒ 2.861.694

844.382

‒ 43.202

27.349

28.802

32.630

   

0

      

Uitgaven

3.389.019

348.683

3.737.702

‒ 74.335

3.663.367

20.008

27.349

28.802

32.630

   

0

      

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

368.256

347.833

716.089

‒ 67.803

648.286

29.688

30.221

20.324

‒ 1.616

Subsidies

312.670

6.388

319.058

‒ 70.785

248.273

24.729

30.909

21.012

‒ 378

Medisch specialistische zorg

75.518

0

75.518

‒ 3.244

72.274

‒ 2.720

‒ 2.720

‒ 2.720

‒ 2.720

Curatieve ggz

27.676

725

28.401

3.124

31.525

3.437

3.437

2.900

2.900

Eerste lijnszorg

71.270

0

71.270

‒ 41.513

29.757

‒ 2.187

30.000

10.000

0

Lichaamsmateriaal

24.891

0

24.891

‒ 70

24.821

‒ 70

‒ 70

‒ 70

‒ 70

Medische producten

113.315

5.663

118.978

‒ 29.082

89.896

26.269

262

10.902

‒ 488

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

38.451

291.445

329.896

‒ 1.758

328.138

1.579

‒ 399

‒ 349

‒ 349

Medisch specialistische zorg

669

0

669

104

773

28

0

0

0

Curatieve ggz

4.927

0

4.927

‒ 1.373

3.554

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

89

0

89

0

89

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

3.488

0

3.488

139

3.627

139

139

139

139

Medische producten

29.278

291.445

320.723

‒ 628

320.095

1.412

‒ 538

‒ 488

‒ 488

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

15.763

50.000

65.763

4.929

70.692

3.819

0

0

0

aCBG

1.051

1.181

2.232

60

2.292

3.462

0

0

0

aCBG

2.200

0

2.200

321

2.521

357

0

0

0

CIBG

12.512

48.819

61.331

3.035

64.366

0

0

0

0

Overige

0

0

0

1.513

1.513

2.187

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.233

0

1.233

‒ 50

1.183

‒ 300

‒ 150

‒ 200

‒ 750

Overige

1.233

0

1.233

‒ 50

1.183

‒ 300

‒ 150

‒ 200

‒ 750

Bijdragen aan medeoverheden

139

0

139

‒ 139

0

‒ 139

‒ 139

‒ 139

‒ 139

Overige

139

0

139

‒ 139

0

‒ 139

‒ 139

‒ 139

‒ 139

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

3.020.763

850

3.021.613

‒ 6.532

3.015.081

‒ 9.680

‒ 2.872

8.478

34.246

Subsidies

149.546

0

149.546

‒ 30.672

118.874

‒ 26.663

‒ 28.018

‒ 23.435

‒ 24.435

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.337

0

1.337

0

1.337

0

0

0

0

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

44.924

0

44.924

‒ 7.000

37.924

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

Regeling veelbelovende zorg

37.819

0

37.819

‒ 27.520

10.299

‒ 32.520

‒ 32.520

‒ 25.520

‒ 21.520

Medisch-specialistische zorg

43.794

0

43.794

2

43.796

2

2

85

85

Curatieve ggz

11.592

0

11.592

1.346

12.938

7.355

7.500

5.000

0

Eerste lijnszorg

10.069

0

10.069

2.500

12.569

1.500

0

0

0

Overige

11

0

11

0

11

0

0

0

0

Bekostiging

2.834.970

0

2.834.970

12.334

2.847.304

‒ 1.600

11.600

20.000

48.100

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.796.500

0

2.796.500

4

2.796.504

‒ 1.600

11.600

20.000

48.100

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

38.470

0

38.470

12.330

50.800

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

11.261

0

11.261

11.103

22.364

15.688

13.548

11.998

10.666

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

11.135

0

11.135

11.103

22.238

15.688

13.548

11.998

10.666

Overige

126

0

126

0

126

0

0

0

0

Opdrachten

9.425

0

9.425

705

10.130

2.897

0

0

0

Risicoverevening

2.019

0

2.019

0

2.019

0

0

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

888

0

888

‒ 322

566

‒ 103

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

4.120

0

4.120

0

4.120

0

0

0

0

Curatieve ggz

424

0

424

0

424

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

102

0

102

0

102

0

0

0

0

Overige

1.872

0

1.872

1.027

2.899

3.000

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

10.640

0

10.640

0

10.640

0

0

0

0

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

10.640

0

10.640

0

10.640

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.919

850

5.769

0

5.769

0

0

0

0

SVB: Onverzekerden

3.877

0

3.877

0

3.877

0

0

0

0

Overige

1.042

850

1.892

0

1.892

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2

0

2

‒ 2

0

‒ 2

‒ 2

‒ 85

‒ 85

VenJ: Bijdrage C2000

2

0

2

‒ 2

0

‒ 2

‒ 2

‒ 85

‒ 85

          

Ontvangsten

95.053

212.000

307.053

66.652

373.705

62.502

62.502

62.502

62.502

Overige

95.053

212.000

307.053

66.652

373.705

62.502

62.502

62.502

62.502

Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Medisch specialistische zorg

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting wordt, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, een aanvullende meerjarige korting verwerkt op dit onderdeel van € 3,1 miljoen. Daarnaast is sprake van een aantal kleinere mutaties, die per saldo leiden tot een verlaging van het budget voor subsidies medisch specialistische zorg in 2021 met € 3,2 miljoen.

Curatieve ggz

Voor de uitvoering van het actieprogramma personen met verward gedrag is er structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz. Daarnaast is er sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van het budget voor subsidies curatieve ggz in 2021 met € 3,1 miljoen.

Eerste lijnszorg

De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet volledig worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Daarom is het budget voor deze regeling in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen verlaagd. In latere jaren zal het budget voor deze regeling met het zelfde bedrag worden verhoogd. Voor de uitvoeringskosten van deze regeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in 2021 € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen binnen artikel 2. Per saldo leidt dit tot een verlaging in 2021 van het budget voor subsidies eerste lijnszorg met een bedrag van € 41,5 miljoen.

Medische producten

Voor de mogelijke vestiging van een productiefaciliteit van medische isotopen in Groningen wordt een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd; € 5 miljoen in 2021 en € 5 miljoen in 2022. De minister van Medische Zorg en Sport heeft in haar brief van 11 maart jl. over de voorzieningszekerheid van medische isotopen aangegeven (Kamerstukken II, 2020/21, 33626, nr. 14) dat zij open staat om de mogelijkheden van het verstrekken van een lening voor deze faciliteit te bespreken. Hierbij wordt samengewerkt met de NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.

Voor de verdere uitwerking van de regeling VIPP-farmacie is een kasschuif toegepast waarmee het budget voor 2021 is verlaagd met € 7,9 miljoen. In latere jaren wordt dit bugdet met hetzelfde bedrag weer verhoogd.

De uitgaven voor de beschikbaarheid van medische radio-isotopen vallen in 2021 lager uit dan geraamd. Dit houdt verband met de demissionaire status van het huidige kabinet, waardoor besluitvorming over Pallas pas na de vorming van een nieuw kabinet kan plaatsvinden. Zoals de minister voor Medische Zorg en Sport aangeeft in de Kamerbrief van 11 maart jl. (Kamerstukken II 2020/21, 33626, nr. 14) zal Pallas geen onomkeerbare stappen zetten en worden alleen de voorbereidende werkzaamheden voortgezet zolang een nieuw kabinet nog geen positieve beslissing heeft genomen. Het budget wordt daarom in 2021 verlaagd en met hetzelfde bedrag in 2022 verhoogd.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG

Door de coronacrisis is de aanschrijving van burgers in verband met het inwerking treden van de nieuwe Donorwet over een langere periode gespreid. Door de langere periode van aanschrijven moest vaker dan eerder voorzien de Basis Registratie Personen worden geraadpleegd. Voor de meerkosten hiervan (€ 3 miljoen) wordt de raming verhoogd.

Overige

Voor de uitvoeringskosten van de regeling wijkverpleging door RVO is in 2021 vanaf het instrument subsidies eerstelijnszorg € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

Zoals vermeld onder het instrument subsidies ggz is structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz voor de uitvoering het actieprogramma personen met verward gedrag. Daarnaast is het budget voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden op basis van ramingen van het CAK met € 4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het budget voor de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden wordt hiermee in 2021 in totaal met € 7 miljoen verlaagd.

Regeling veelbelovende zorg

Op basis van een geactualiseerde raming die is opgesteld door het Zorginstituut is het budget voor de regeling Veelbelovende Zorg in 2021 met een bedrag van € 25 miljoen verlaagd. Daarnaast wordt ter dekking van problematiek op de VWS-begroting een taakstellende korting verwerkt van € 2,5 miljoen. Het budget wordt hierdoor in 2021 in totaal verlaagd met een bedrag van € 27,5 miljoen.

Bekostiging

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

De zorguitgaven aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen kenden de afgelopen jaren een wisselend verloop en werden daardoor lastig te voorspellen. Niet alleen fluctuaties in de zorgvraag, maar ook wisselende declaratiepatronen van zorgverleners en betaalmomenten van het CAK zijn van invloed op het verloop van de kosten gedurende een jaar. De raming van de uitgaven door het CAK over 2021 is fors hoger dan andere jaren. Vooralsnog is het budget voor het CAK opgehoogd met een bedrag van € 12,3 miljoen. Met het CAK is afgesproken dat de hoogte van het budget later dit jaar opnieuw zal worden bezien op basis van de Mid Term Review.

Inkomensoverdrachten

Overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel

Bij de afschaffing van de regelingen rond Functioneel Leeftijdsontslag / Vervoegde Uittreding (FLO/VUT) zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van het overgangsrecht ouderenregelingen voor de verschillende ambulancediensten om de continuïteit van ambulancezorg te garanderen. De kosten van het overgangsrecht zijn in de tarieven voor de ambulancediensten verwerkt. Met de ambulancediensten is een overeenkomst gesloten, waarin is geregeld dat een groot deel van de kosten bij het ministerie van VWS gedeclareerd kan worden. De uitgaven voor de FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen dit jaar € 11,1 miljoen hoger uit, onder andere als gevolg van wijzigingen in fiscale regelgeving waarvan is afgesproken dat de budgettaire risico’s hiervan voor VWS zijn.

Ontvangsten

De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.

Licence