Base description which applies to whole site
+

3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

5.625.749

7.000

5.632.749

‒ 77.900

5.554.849

‒ 130.000

‒ 60.700

15.300

166.600

          

Uitgaven

5.625.749

7.000

5.632.749

‒ 77.900

5.554.849

‒ 130.000

‒ 60.700

15.300

166.600

          

Inkomensoverdrachten

5.625.749

7.000

5.632.749

‒ 77.900

5.554.849

‒ 130.000

‒ 60.700

15.300

166.600

Zorgtoeslag

5.571.300

7.000

5.578.300

‒ 77.900

5.500.400

‒ 130.000

‒ 60.700

15.300

166.600

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

54.449

0

54.449

0

54.449

0

0

0

0

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

0

    

Ontvangsten

0

0

0

0

 

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
1. Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

Bij de behandeling van de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is het amendement van de leden Snels en Lodders aanvaard. Dat leidt tot beperking van de terugvorderingen en tot € 16,6 miljoen hogere uitgaven zorgtoeslag.

Ter dekking van de lagere terugvorderingen bij de zorgtoeslag en andere toeslagen is in het amendement van de leden Snels en Lodders een verlaging van de zorgtoeslag verwerkt. Deze bedraagt € 27 miljoen.

De raming 2021 van de uitgaven zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 67,5 miljoen. Dit betreft het saldo van twee effecten. De zorgtoeslag komt (circa € 30 miljoen) hoger uit omdat de zorgverzekeraars de nominale premie gemiddeld € 5 miljoen hoger hebben vastgesteld dan geraamd in de VWS-begroting 2021. Daar tegenover staat de doorwerking van de nieuwe ramingen van de economische ontwikkeling van het CPB naar de zorgtoeslag.

Licence