Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 9 Douane

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Douane (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

540.248

520.983

8.529

‒ 3.526

525.986

      

Uitgaven

540.248

520.983

8.529

‒ 3.526

525.986

      

(1) Apparaatsuitgaven

437.863

419.098

11.559

‒ 1.373

429.284

      

Personele uitgaven

430.924

413.388

13.984

‒ 1.248

426.124

Eigen personeel

421.860

409.574

7.574

‒ 243

416.905

Inhuur externen

8.905

3.655

6.357

‒ 1.005

9.007

Overig personeel

159

159

53

0

212

      

Materiële uitgaven

6.939

5.710

‒ 2.425

‒ 125

3.160

ICT

5.413

5.413

‒ 3.923

‒ 525

965

Bijdrage aan SSO's

0

0

150

0

150

Overig materieel

1.526

297

1.348

400

2.045

      

(2) Programma-uitgaven

102.385

101.885

‒ 3.030

‒ 2.153

96.702

waarvan juridisch verplicht

 

92%

  

100%

      

Bekostiging

0

0

50

0

50

Overige bekostiging

0

0

50

0

50

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

1.770

0

1.770

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

0

0

1.770

0

1.770

      

Opdrachten

28.881

28.381

‒ 5.900

‒ 2.153

20.328

ICT opdrachten

3.840

3.340

460

‒ 2.173

1.627

Overige opdrachten

25.041

25.041

‒ 6.360

20

18.701

      

Bijdrage aan agentschappen

2.137

2.137

1.050

0

3.187

Bijdrage overige agentschappen

2.137

2.137

1.050

0

3.187

      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

71.367

71.367

0

0

71.367

Toegerekende uitgaven van Belastingen

71.367

71.367

0

0

71.367

      

Ontvangsten

605

605

0

0

605

      

Ontvangsten

605

605

0

0

605

Apparaatontvangsten

605

605

0

0

605

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

De Douane verwacht € 12,7 mln. meer personele uitgaven dan eerder geraamd (€ 7,3 mln. op eigen personeel en € 5,4 mln. op inhuur externen). Dit komt hoofdzakelijk door:

  • Hogere loonkosten vanwege een stijging in de cao-lonen en een stijging van de sociale premies (ca. € 9,7 mln.), waarvoor bij Miljoenennota loonbijstelling is toegekend.

  • Een herschikking binnen artikel 9 (Douane) (tussen opdrachten en personele uitgaven) van het budget voor Digitale Snelweg Douane (DSD) om de financiering door te belasten naar de juiste begrotingsposten (€ 4,4 mln.).

  • Lagere personele uitgaven door onderbezetting (vertraging van de werving) en de verwachte in- en uitstroom (ca. € 1,5 mln.).

  • Een overheveling van het budget voor eigen personeel naar artikel 1 (Belastingen) ten behoeve van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT, ca. € 1,9 mln.).

Opdrachten

De uitgaven op opdrachten worden neerwaarts bijgesteld (€ 8,1 mln.). Dit komt grotendeels door:

  • Een herschikking binnen artikel 9 (Douane) (tussen opdrachten en personele uitgaven) van het budget voor DSD om de financiering door te belasten naar de juiste begrotingsposten (€ 4,4 mln.).

  • Een overheveling van het budget voor opdrachten naar artikel 1 (Belastingen) ten behoeve van Douane-specifieke opdrachten die door de IV-organisatie worden uitgevoerd (ca. € 2 mln.).

  • Een vertraging in de uitgaven ten aanzien van Douane Wetboek van de Unie (DWU) die naar verwachting eerst in 2022 worden gedaan (ca. € 1,5 mln.).

Licence