Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 9 Douane

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)1

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

540.248

0

540.248

‒ 19.265

520.983

‒ 1.215

7.089

12.777

9.553

          

Uitgaven

540.248

0

540.248

‒ 19.265

520.983

‒ 1.215

7.089

12.777

9.553

waarvan juridisch verplicht

    

92%

    
          

Personele uitgaven

430.924

0

430.924

‒ 17.536

413.388

‒ 1.791

6.513

12.201

8.977

Eigen personeel

421.860

0

421.860

‒ 12.286

409.574

‒ 3.861

4.693

12.031

8.807

Inhuur externen

8.905

0

8.905

‒ 5.250

3.655

2.070

1.820

170

170

Overig personeel

159

0

159

0

159

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

6.939

0

6.939

‒ 1.229

5.710

576

576

576

576

ICT

5.413

0

5.413

0

5.413

0

0

0

0

Overig materieel

1.526

0

1.526

‒ 1.229

297

576

576

576

576

          

Opdrachten

28.881

0

28.881

‒ 500

28.381

0

0

0

0

ICT opdrachten

3.840

0

3.840

‒ 500

3.340

0

0

0

0

Overige opdrachten

25.041

0

25.041

0

25.041

0

0

0

0

          

Bijdrage aan agentschappen

2.137

0

2.137

0

2.137

0

0

0

0

Bijdrage overige agentschappen

2.137

0

2.137

0

2.137

0

0

0

0

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

71.367

0

71.367

0

71.367

0

0

0

0

Toegerekende uitgaven van Belastingen

71.367

0

71.367

0

71.367

0

0

0

0

          

Ontvangsten

605

0

605

0

605

0

0

0

0

Apparaatontvangsten

605

0

605

0

605

0

0

0

0

1

Dit percentage betreft een voorlopige inschatting.

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

De verlaging van de personele uitgaven (€ 17,5 mln.) wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:

  • De grote volumegroei in aantallen te verwerken transacties door Douane, als gevolg van meerdere Europese Douane wetgevingstrajecten en ontwikkelingen (zoals e-commerce en de Brexit), wordt geaccommodeerd met een ICT-oplossing: het programma Digitale Snelweg Douane (DSD). DSD is nodig om de technische infrastructuur op te schalen en de transactiesystemen te optimaliseren. DSD wordt binnen de beschikbare middelen op artikel 9 (Douane) gedekt (€ 22 mln.).

  • In het kader van de ontvlechting van de Douane heeft, ter versterking van de DG Douane, vanuit artikel 10 (Nog Onverdeeld) een incidentele budgetoverdracht van € 4,4 mln. plaatsgevonden ten behoeve van de werving van 50 fte eigen personeel. Tevens heeft een overboeking vanuit artikel 10 (Nog Onverdeeld) plaatsgevonden ten behoeve van tijdelijke inhuur van personeel (€ 2,2 mln.).

  • Vanuit artikel 1 (Belastingen) zijn middelen overgeheveld met betrekking tot de herijking van toelagen en vergoedingen en de ontvlechting van concernposten (€ 2,3 mln.).

  • Vanuit J&V wordt structureel circa € 3,8 mln. overgeboekt naar artikel 9 (Douane) ten behoeve van het MIT.

  • Verschillende personeelsbudgetten zijn overgeheveld vanuit artikel 9 (Douane) naar artikel 1 (Belastingen) met betrekking tot Douane e-commerce (€ 2,4 mln.) en Douanewetboek van de Unie (DWU, € 4 mln.). Wat betreft DWU heeft tevens nog een kasschuif plaatsgevonden van 2021 naar de jaren 2023-2025 van € 1,5 mln. door een vertraging in de implementatie van de IT-systemen.

Licence