Base description which applies to whole site

3.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

236.697

215.452

1.104

‒ 7.132

209.424

      

Uitgaven

237.197

208.952

1.104

‒ 7.902

202.154

      

Inkomensoverdrachten

     

Remigratiewet

41.681

39.978

514

0

40.492

Subsidies (regelingen)

     

Opbouw kennisfunctie integratie

2.736

2.827

85

0

2.912

Vluchtelingenwerk Nederland

1.032

1.097

0

0

1.097

Overige subsidies algemeen

7.750

15.129

‒ 85

‒ 2.556

12.488

Vroege Integratie en Participatie

3.800

3.800

0

556

4.356

Opdrachten

     

Inburgering en Integratie

10.771

19.234

65

‒ 6.838

12.461

Remigratie

1.700

1.700

‒ 100

0

1.600

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

COA

17.245

18.941

393

10.500

29.834

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap DUO

11.873

26.765

232

936

27.933

Bijdrage aan medeoverheden

     

Gemeenten maatschappelijke begeleiding

21.950

0

0

0

0

Gemeenten inburgeringsvoorzieningen

38.183

0

0

0

0

Leningen

     

DUO

78.476

79.481

0

‒ 10.500

68.981

      

Ontvangsten

1.000

1.000

188

2.079

3.267

      

Ontvangsten

     

Algemeen

0

0

0

581

581

Leningen

1.000

1.000

188

1.498

2.686

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 6,8 miljoen. Hiervan is € 1,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 7,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,3 miljoen. Een bedrag van € 2,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's/RWT's/bijdrage aan agentschappen/bijdrage medeoverheden

  • Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 13,7 miljoen), waarvan € 10,5 miljoen van leningen DUO.

  • Op de coronaregeling voor inburgering bij MBO-scholen is minder uitgegeven dan vooraf geraamd (- € 2 miljoen).

  • Er zijn in totaal 6 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (- € 9,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de informatievoorziening Veranderopgave Inburgering (VOI) (- € 6,0 miljoen). Verder is er ‒ € 2,5 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's). De ministeries BZK, J&V, SZW en VWS stellen totaal € 10 miljoen beschikbaar (€ 2,5 miljoen per ministerie) om de kosten voor opvang voor AMV’s te compenseren. Voor deze mutatie is dekking beschikbaar uit de onderuitputting op de SZW-begroting.

Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs

  • Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (- € 10,5 miljoen) naar bijdrage aan ZBO's/RWT's (COA).

Ontvangsten

  • Er is een terugontvangst op artikel 13 (€ 0,6 miljoen) van de remigratiewet op basis van de afrekening over 2020.

  • De raming van de ontvangsten leningen is met € 1,5 miljoen naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van DUO.

Verplichtingen

Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat van opdrachten die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de kasbetalingen in 2022 en latere jaren plaatsvinden.

Licence