Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 12 Rijksbijdragen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

22.756.024

23.151.451

14.700

7.066

23.173.217

      

Uitgaven

22.756.024

23.151.451

14.700

7.066

23.173.217

      

Bijdrage aan sociale fondsen

     

Kosten heffingskortingen AOW

2.300.400

2.322.500

14.700

0

2.337.200

Vermogenstekort Ouderdomsfonds

20.197.900

20.561.200

0

0

20.561.200

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

156.131

158.348

0

2.000

160.348

Zwangere zelfstandigen

79.623

87.433

0

5.066

92.499

Transitievergoeding

21.970

21.970

0

0

21.970

      

Ontvangsten

0

2.084

59

0

2.143

      

Ontvangsten

     

Algemeen

0

2.084

59

0

2.143

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 21,8 miljoen. Hiervan is € 14,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,1 miljoen.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 2,0 miljoen. Er wordt meer beroep gedaan op de tegemoetkoming arbeidsongeschikten dan geraamd.

Bijdrage aan sociale fondsen: zwangere zelfstandigen

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 5,1 miljoen. Er wordt meer beroep gedaan op de compensatieregeling dan geraamd.

Licence