Base description which applies to whole site
+

2.2 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 €11,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 272,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 6,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 272,6 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door verkenning planuitwerking goederenvervoer (€ 170 miljoen). De grootste mutaties doen zich voor bij:

  • De Maaslijn, hier schuift € 145,4 miljoen aan verplichtingen door naar 2022. Voor 2021 was rekening gehouden met het afgeven van de realisatiebeschikking na het nemen van de Projectbeslissing. Het proces om te komen tot de Projectbeslissing heeft langer geduurd dan beoogd. In een brief aan de Kamer (35925-A-18) is een nadere toelichting gegeven op dit proces en het vervolg van het project Maaslijn.;

  • Spoorcapaciteit 2030, hier schuift € 104,1 miljoen door naar 2022. Gepland was om eind 2021 een aantal deelbeschikkingen binnen het programma spoorcapaciteit 2030 te verstrekken. De Staatssecretaris heeft vanwege zijn demissionaire status besloten de besluitvorming over de subsidiebeschikkingen over te laten aan zijn opvolger;

  • Quick Scan Gelderland, hier schuift € 13,9 miljoen euro door naar 2022. bestuurlijk overleg met de regio over de inzet van de middelen neemt meer tijd in beslag waardoor de voor 2021 geplande verplichtingen- en kasruimte verschuift naar latere jaren;

  • Diverse lagere verplichtingen op projecten van per saldo € 10 miljoen.

Uitgaven

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 8,1 miljoen.

Dit betreft een saldo 2021 voor Studie en innovatie van € 3,4 miljoen, dit schuift door naar 2022. Voor Prestaties HSL-Zuid schuift er € 3 miljoen naar achter. Voor Multimodale Knoop Schiphol schuift € 1,3 miljoen door naar 2022, in verband met het niet tijdig realiseren van de mijlpaal. Voor Quick Scan Gelderland schuift € 1,1 miljoen door. Voor Spoorcapaciteit 2030 schuift er € 1 miljoen door. Voor het Maatregelenpakket HSL-zuid wordt er € 4,2 miljoen vanuit 2022 naar voren gehaald. Er zijn meer mijlpalen bereikt dan waarmee rekening was gehouden in de begroting.

Ontvangsten

Op artikel 13 is sprake van hogere ontvangsten van per saldo € 6,3 miljoen. De concessieprijs HRN is hoger uitgevallen doordat de te verrekenen compensaties voor het exploitatieverlies IC-Brussel en de ombouwkosten voor toegankelijkheid en ERTMS lager uitgevallen zijn, dit resulteert in een hogere ontvangsten van € 4,2 miljoen. Uit de afrekening van het project spooraansluiting Railterminal Greenport Venlo blijkt dat er budget over is. Een deel van dit budget, van € 3,2 miljoen, wordt teruggeboekt naar IenW conform afspraak.

Een deel van het aanlegproject Decentrale lijnen is nog niet gerealiseerd; het te verrekenen deel van € 1,1 miljoen met de provincie schuift daarom door naar volgend jaar.

Licence