Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen en uitgaven zijn € 10,4 miljoen lager dan bij de Najaarsnota geraamd. Deze mutatie wordt bijna volledig verklaard door lagere uitkeringslasten Wet Kindgebonden Budget.

Enerzijds zijn de uitgaven aan de WKB herstelactie in de laatste maanden € 4 miljoen hoger uitgevallen dan verwacht. Dit is ook opgenomen in de veegbrief (Kamerstukken II 2021-2022 35 925 nr 83).

Anderzijds komen de realisaties circa € 14,5 miljoen lager uit dan bij de Najaarsnota geraamd. Dit komt met name door lagere uitgaven over het lopende toeslagjaar 2021. Naar verwachting komt dit met name door een lagere impact van corona op de huishoudinkomens. In de raming was rekening gehouden met een daling van de inkomens en daarmee hoger recht op WKB. Dit effect blijkt in werkelijkheid kleiner dan geraamd. Daarnaast kan deze daling mede voortkomen uit het feit dat meer huishoudens dan voorheen afzien van een voorschot. Deze huishoudens maken gebruik van de mogelijkheid om het volgende jaar in één keer het recht op WKB te ontvangen over het afgelopen toeslagjaar. Deze huishoudens ontvangen hun toeslag over 2021 dus in 2022. Tot slot zijn de uitgaven in december 2021 voor januari 2022 lager uitgekomen dan aanvankelijk geraamd.

Ontvangsten

De ontvangsten kindgebonden budget komen € 2,8 miljoen lager uit dan bij de Najaarsnota geraamd. Een mogelijke verklaring hiervoor is een grotere impact van de gepauzeerde invorderingen bij Toeslagen in verband met de coronacrisis.

Licence