Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 7 Kinderopvang

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 7,5 miljoen lager en de gerealiseerde uitgaven zijn € 14,1 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere verplichtingen en uitgaven voor de regelingen ter tegemoetkoming van de eigen bijdrage tijdens de sluiting van de kinderopvang. De uitgaven voor deze regelingen vallen € 15,3 miljoen lager uit dan begroot. Dit komt doordat de uitgaven voor deze tegemoetkoming op voorhand lastig in te schatten zijn door het incidentele karakter van de regelingen.

Bij opdrachten is er een overschrijding op de verplichtingen door het verstrekken van een meerjarige onderzoeksopdracht voor de jaarlijkse Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (€ 1 miljoen), zie veegbrief (Kamerstukken II 2021-2022 35 925 nr 83).

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn € 34,2 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere ontvangsten uit terugvorderingen Kinderopvangtoeslag (€ 31,7 miljoen minder dan verwacht). Mogelijk is het effect van het pauzeren van de invorderingen in verband met de coronacrisis sterker dan waar rekening mee was gehouden. Daarnaast is de kwijtschelding van toeslagschulden een mogelijke oorzaak van lagere ontvangsten.

De ontvangsten werkgeversbijdrage waren € 2,5 miljoen lager door een iets lagere premiegrondslag dan in de Najaarsnota was voorzien.

Licence