Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 10 Tegemoetkoming ouders (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

6.521.835

6.440.899

75.824

19.449

6.536.172

      

Uitgaven

6.521.835

6.440.899

75.824

19.449

6.536.172

      

Inkomensoverdrachten

     

AKW

3.638.806

3.620.369

51.871

6.716

3.678.956

WKB

2.878.656

2.816.146

23.953

12.733

2.852.832

Kinderbijslagvoorziening BES

4.373

4.384

0

0

4.384

      

Ontvangsten

192.385

186.476

7.841

‒ 28.441

165.876

      

Ontvangsten

     

Terugontvangsten

192.385

186.476

7.841

‒ 28.441

165.876

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 95,3 miljoen. Hiervan is € 75,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 19,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 20,6 miljoen. Een bedrag van ‒ € 28,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AKW

  • 1. De uitgaven kinderbijslag zijn met € 6,7 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit komt doordat het aantal kinderen in de categorie van 0 t/m 5 jaar hoger uitkomt dan verwacht. Daarnaast neemt het aantal gerechtigden op extra tegemoetkoming AKW (AKW+) toe.

Inkomensoverdrachten: WKB

  • 1. De uitgaven kindgebonden budget zijn met € 12,7 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit is het per saldo effect van hogere nabetalingen over met name toeslagjaar 2020 en lagere uitgaven in het lopend toeslagjaar jaar 2021. De hogere nabetalingen over 2020 worden grotendeels verklaard door fluctuaties in het inkomen als gevolg van corona, wat leidt tot meer nabetalingen.

Ontvangsten

  • 1. De ontvangsten kindgebonden budget zijn met € 28,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit komt voort uit lagere ontvangsten verspreid over de toeslagjaren 2015 t/m 2021. Dit wordt deels verklaard door het pauzeren van de dwanginvorderingen in 2020 en 2021 i.v.m. de coronacrisis. Daarnaast heeft het kwijtschelden van toeslagschulden uit de hersteloperatie mogelijk tot meer ontvangstenderving geleid dan was verwacht.

Licence