Base description which applies to whole site

3.4. Artikel 4: Lucht materieel

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven en instandhouden van het lucht materieel. Dit artikel is voor de investeringsuitgaven gerelateerd aan de beleidsdoelen en –instrumenten uit beleidsartikel 6 (Investeringen) en voor de instandhoudingsuitgaven aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 4 (Koninklijke Luchtmacht) van de Begroting Hoofdstuk X. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase.

Artikel 4 Lucht materieel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

0

0

1.063.617

828.294

1.524.220

1.110.862

978.820

waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

0

1.420.232

1.314.045

1.409.728

1.275.133

939.931

waarvan juridisch verplicht

  

94,2%

    
        

Verwerving

       

Opdrachten

0

0

1.715.005

1.518.501

1.641.865

1.338.025

925.206

Verwerving: voorbereidingsfase

0

0

11.386

71.826

303.910

288.519

317.794

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

     

Verwerving: realisatie

0

0

1.703.619

1.446.675

1.337.955

1.049.506

607.412

Instandhouding

       

Opdrachten

  

243.102

229.773

237.657

242.585

256.581

Instandhouding materieel

0

0

243.102

229.773

237.657

242.585

256.581

Over-/ onderprogrammering

  

‒ 537.875

‒ 434.229

‒ 469.794

‒ 305.477

‒ 241.856

        

Ontvangsten

0

0

0

0

100

400

600

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

0

100

400

600

Artikel 4 Lucht materieel (bedragen x € 1.000)
 

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Verplichtingen

903.123

553.840

637.486

498.128

491.362

425.121

409.330

471.637

450.428

waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Uitgaven

848.550

629.983

805.998

638.986

654.602

554.798

563.624

624.169

501.860

waarvan juridisch verplicht

         
          

Verwerving

         

Opdrachten

672.094

299.479

384.684

235.020

234.218

190.985

148.412

210.819

189.741

Verwerving: voorbereidingsfase

294.073

52.679

188.266

83.599

57.156

7.729

5.665

68.516

47.435

Verwerving: onderzoeksfase

         

Verwerving: realisatie

378.021

246.800

196.418

151.421

177.062

183.256

142.747

142.303

142.306

Instandhouding

         

Opdrachten

262.203

262.614

263.012

263.108

262.223

261.018

260.918

260.818

260.618

Instandhouding materieel

262.203

262.614

263.012

263.108

262.223

261.018

260.918

260.818

260.618

Over-/ onderprogrammering

‒ 85.747

67.890

158.302

140.858

158.161

102.795

154.294

152.532

51.501

          

Ontvangsten

600

600

600

700

800

800

900

900

1.000

Overige ontvangsten materieel

600

600

600

700

800

800

900

900

1.000

Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op uitgaven voor levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een overeenkomst is aangegaan. Voor 2021 gaat het naar verwachting om 94,2 procent van het uitgavenbudget.

De geraamde uitgaven betreffen de uitgaven voor de verwerving van wapensystemen die in de lucht worden ingezet, zoals de jachtvliegtuigen (F-16 en F-35), helikopters (Apache, Chinook, Cougar en NH-90) en tank- en transportvliegtuigen. Als een project wijzigingen in de exploitatie-uitgaven tot gevolg heeft, dan is dit onderdeel van het projectvolume van het betreffende investeringsproject. Als het project is gerealiseerd, wordt deze budgettaire reeks toegevoegd of onttrokken aan het instandhoudingsbudget, afhankelijk van of de exploitatie-uitgaven toenemen of juist afnemen door het investeringsproject.

Verwerving lucht materieel - voorbereidingsfase

In onderstaande tabel wordt - indien van toepassing - de planning weergegeven van de lucht materieel projecten die zich in de voorbereidingsfase bevinden. Voor deze projecten wordt de behoeftestelling uitgewerkt.

Projecten in voorbereidingsfase (in miljoenen euro)

Projecten in voorbereiding

Projectbudget

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Vervanging PC-7

100-250

A-brief

     

Block upgrade NH-90

100-250

 

A-brief

    

Vervanging C-130

250-1.000

A-brief

     

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 opgetreden.

Toelichting projecten in voorbereidingsfase

Projecten in voorbereiding

Toelichting

Vervanging PC-7

Dit betreft de vervanging van de dertien PC-7 opleidingsvliegtuigen in verband met het geplande einde van de levensduur in 2026.

Block upgrade NH-90

Om de NH-90 operationeel relevant en inzetbaar te houden krijgt het helikoptertype een Block upgrade. Het moderniseringsprogramma voorziet de helikopter van nieuwe sensoren, communicatiemiddelen en bewapening. Nederland loopt dit project op samen met de andere NH-90 gebruikers.

Vervanging C-130

Dit betreft de vervanging van de vier C-130 transportvliegtuigen. Einde levensduur stond in verband met een MLU gepland in 2030. Nu de MLU vervalt, wordt de C-130 eerder vervangen.

Verwerving lucht materieel - onderzoeksfase

Net als vorig jaar zijn er geen verwervingsprojecten van luchtmaterieel boven € 100 miljoen die zich in de onderzoeksfase bevinden.

Verwerving lucht materieel - realisatiefase

De volgende lucht materieel projecten bevinden zich in de realisatiefase, wat betekent dat de opdracht voor verwerving aan de uitvoeringsorganisaties is gegeven. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke projecten het betreft, wat het projectbudget van deze projecten is en hoe dit projectbudget over de jaren verdeeld is, als het kasritme niet commercieel vertrouwelijk is.

Projecten in realisatiefase (in miljoenen euro)

Projecten in realisatie

Projectbudget

t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 e.v.

AH-64D zelfbescherming (ASE)

100,9

22,0

17,5

13,3

14,6

15,1

18,4

AH-64D block II upgrade

119,1

73,5

8,7

18,3

8,3

10,2

F-35: Verwerving middellange tot lange afstandraket

126,5

0,9

1,0

29,3

0,3

0,8

1,6

61,4

31,2

Verwerving Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV)

188,4

49,6

43,1

55,7

39,2

0,8

Verwerving strategisch luchttransport en AAR (Multi Role Tanker Transport (MRTT))

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

Apache Remanufacture

918,8

18,9

6,6

31,3

136,5

319,4

269,7

136,4

Chinook Vervanging en Modernisering

1.019,7

352,5

305,1

207,8

54,1

51,1

49,0

NH-90

1.216,3

1.075,7

10,4

44,9

43,4

33,5

8,2

0,1

Verwerving F-35

6.013,7

2.055,6

844,8

886,5

848,1

511,8

369,1

223,9

273,8

Er zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 opgetreden bij het volgende project:

  • Het investeringsbudget van de verwerving F-35 is met is de Voorjaarsnota 2019 verhoogd naar aanleiding van de extra aanschaf van negen F-35's.

  • Het project AH-64D zelfbescherming (ASE) is nieuw. Door het toekennen van prijspeilbijstelling is het projectbudget vanaf dit jaar boven € 100 miljoen, waardoor het project vanaf nu wordt opgenomen in het DMF.

Toelichting projecten in realisatiefase

Projecten in realisatie

Toelichting

AH-64D zelfbescherming (ASE)

Dit project voorziet de AH-64D (Apache) van nieuwe zelfbeschermingsmiddelen.

AH-64D block II upgrade

De huidige versie van de Nederlandse Apache, de block I-versie, heeft de grenzen van haar operationele capaciteiten bereikt. De enige andere gebruiker van deze versie van de Apache, de Amerikaanse landmacht, is in hoog tempo zijn toestellen aan het moderniseren. Door de block II upgrade houdt Nederland operationele en logistieke aansluiting met de Verenigde Staten.

F-35: Verwerving middellange tot lange afstandraket

Het project betreft de behoefte aan een lucht middellange- tot lange afstandsraket voor de F-35. Voor het jachtvliegtuig is een middellange tot lange afstandsraket een onmisbare capaciteit voor het scheppen en behouden van het luchtoverwicht en zelfverdediging.

Verwerving Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV)

Dit betreft de verwerving en introductie van een MALE UAV-systeem, bestaande uit vier MALE UAV-toestellen met sensoren en grondstations van waaruit de toestellen worden bediend.

Verwerving strategisch luchttransport en AAR (Multi Role Tanker Transport (MRTT))

Doel van dit internationale project onder de vlag van het Europees Defensie Agentschap is de gezamenlijke verwerving van Air-to-Air refueling- en lucht-transportcapaciteit (Multi Role Tanker Transport vliegtuigen) (MRTT). Het gaat hierbij om een reductie van de tekortkoming van een belangrijke strategische capaciteit in Europa. Naast het gebruik voor Air-to-Air refueling en luchttransport wordt inzet van de vliegtuigen voorzien voor humanitaire noodhulp en (medische) evacuaties.

Apache Remanufacture

De inzet van de AH-64D (Apache) wordt gaandeweg bemoeilijkt door technische en operationele factoren. De US Army, de belangrijkste gebruiker, biedt een Remanufacture programma aan waarmee de helikopter gemoderniseerd wordt naar de nieuwe E-standaard. Door deel te nemen aan het Remanufacture programma beschikt Defensie vanaf begin 2025 over een operationeel relevante, kosteneffectieve en toekomstbestendige Apachevloot en loopt daarmee gelijk op met de laatste standaard van de US Army, de AH-64E.

Chinook Vervanging en Modernisering

Dit betreft de verwerving van veertien nieuwe CH-47F MYII CAAS Chinook helikopters voor de vervanging van de elf oudere CH-47D toestellen en de uitbreiding van de vloot, alsmede de standaardisatie van de Chinookvloot door de modernisering van de huidige zes CH-47F(NL). De toestellen kunnen naar verwachting tot 2045 worden ingezet als tactische transporthelikoptercapaciteit van Defensie.

NH-90

Dit project betreft het verwerven van twaalf helikopters voor diverse maritieme taken en acht helikopters in een transportconfiguratie, die geschikt zijn gemaakt voor tactische transporttaken vanaf het land en vanaf schepen. Defensie neemt daarom deel aan het helikopterproject NH-90, een internationaal programma met België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Helikopters zijn inmiddels geleverd. Er vinden nog werkzaamheden plaats om de reeks geleverde producten op de afgesproken configuratie te brengen.

Verwerving F-35

Het project Verwerving F-35 heeft tot doel te voorzien in de aanschaf en invoering van de F-35 ter vervanging van het F-16 gevechtsvliegtuig. Defensie wil over 46 F-35 toestellen beschikken die in 2024 volledig operationeel inzetbaar zijn. Het project is er op gericht dat doel, het bereiken van de status Full Operational Capability (FOC), tijdig en binnen het investeringsbudget te halen.

De instandhouding van het materieel omvat de ramingen voor de uitgaven die het operationeel houden van de (wapen-) systemen met zich meebrengt. Voor dit artikel worden deze vooral door het Logistiek Centrum in Woensdrecht gedaan. De personele uitgaven die gerelateerd zijn aan instandhouding worden, zoals reeds toegelicht in de leeswijzer, (nog) niet opgenomen in het DMF.

De instandhoudingsuitgaven van de grootste wapensystemen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor 2019 betreft het de realisatie. Voor 2020 en verder betreft het een raming. De schommelingen in de ramingen zijn het gevolg van bijvoorbeeld gepland groter periodiek onderhoud. De instandhoudingsuitgaven per wapensysteem bevatten naast de uitgaven die de Luchtmacht doet voor de instandhouding van deze wapensystemen, ook de uitgaven die andere defensieonderdelen doen voor instandhouding van deze wapensystemen, bijvoorbeeld als gevolg van het assortimentsgewijs werken. Deze informatie wordt extracomptabel bijgehouden en is niet direct uit de administratie af te leiden.

Een optelling van de bedragen in deze tabel sluit niet aan bij de cijfers uit de tabel budgettaire gevolgen van beleid, omdat sprake is van een andere doorsnede van de instandhoudingsuitgaven. In de budgettaire tabel aan het begin van het artikel zijn de uitgaven door de Luchtmacht aan instandhouding opgenomen, inclusief uitgaven aan wapensystemen van andere defensieonderdelen en de uitgaven aan kleinere systemen. Deze informatie komt direct uit de administratie.

Instandhoudingsuitgaven (in miljoenen euro)

Wapensysteem

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Jachtvliegtuigen F-16

64,8

88,7

82,2

64,1

48,4

32,8

3,8

0,0

Jachtvliegtuigen F-35

7,3

75,2

115,0

148,1

185,7

237,7

283,7

284,2

Gevechtshelikopters AH-64 Apache

37,0

37,3

39,0

41,1

42,9

44,7

45,0

39,7

Maritieme helikopers NH-90

37,9

39,8

50,1

52,6

51,4

52,8

49,6

44,9

Transporthelikopters CH-47 Chinook

30,2

28,4

28,7

30,1

31,1

33,1

34,6

33,1

Transporthelikopters AS-532 Cougar

21,3

24,1

32,3

25,8

25,3

27,7

27,7

25,8

Transportvliegtuigen C-130

11,1

12,3

15,0

11,8

13,2

11,4

11,9

13,1

Tankvliegtuigen KDC-10

10,8

11,7

10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Multi Role Tanker Transport (MRTT)

0,0

3,8

7,4

16,7

18,1

17,8

18,7

18,8

In de eerste jaren is het investeringsprogramma groter dan het daadwerkelijke budget; er is sprake van overprogrammering. Vanaf 2027 telt het totaal van het investeringsprogramma op tot een lager bedrag dan het daadwerkelijke budget; er is sprake van onderprogrammering. Omdat de ervaring van eerdere jaren leert dat het risico op vertragingen groot is, onder andere als gevolg van onvoorziene externe factoren, worden in de eerste jaren meer projecten gepland dan totaal aan budget beschikbaar is in een jaar. Door met deze overprogrammering te werken wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat vertragingen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget.

Figuur 6 Lucht materieel

Licence