Base description which applies to whole site

3.3. Artikel 3: Land materieel

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven en instandhouden van het land materieel. Dit artikel is voor de investeringsuitgaven gerelateerd aan de beleidsdoelen en –instrumenten uit beleidsartikel 6 (Investeringen) en voor de instandhoudingsuitgaven aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 3 (Koninklijke Landmacht) van de Begroting Hoofdstuk X. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase.

Artikel 3 Land materieel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

0

0

1.149.905

557.537

717.002

757.564

688.053

waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

0

605.553

643.123

731.966

774.749

713.549

waarvan juridisch verplicht

  

58,9%

    
        

Verwerving

       

Opdrachten

0

0

529.403

570.504

713.111

727.573

639.480

Verwerving: voorbereidingsfase

0

0

14.887

40.153

260.980

349.128

228.361

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

5.358

19.513

21.371

16.553

26.981

Verwerving: realisatie

0

0

509.158

510.838

430.760

361.892

384.138

Instandhouding

       

Opdrachten

  

241.834

246.206

237.724

245.073

242.126

Instandhouding materieel

0

0

241.834

246.206

237.724

245.073

242.126

Over-/ onderprogrammering

  

‒ 165.684

‒ 173.587

‒ 218.869

‒ 197.897

‒ 168.057

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Land materieel (bedragen x € 1.000)
 

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Verplichtingen

567.150

494.333

401.744

593.671

599.501

745.306

572.610

460.088

606.115

waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Uitgaven

615.400

566.644

470.228

801.038

847.017

1.001.982

904.893

611.532

727.861

waarvan juridisch verplicht

         
          

Verwerving

         

Opdrachten

426.726

251.611

155.566

347.653

353.323

496.198

327.872

215.160

360.526

Verwerving: voorbereidingsfase

70.259

45.857

41.969

230.578

223.519

375.700

205.459

109.613

220.241

Verwerving: onderzoeksfase

23.434

22.698

701

701

701

5.581

701

701

8.244

Verwerving: realisatie

333.033

183.056

112.896

116.374

129.103

114.917

121.712

104.846

132.041

Instandhouding

         

Opdrachten

245.400

246.178

246.178

246.178

246.178

246.128

246.128

246.128

246.128

Instandhouding materieel

245.400

246.178

246.178

246.178

246.178

246.128

246.128

246.128

246.128

Over-/ onderprogrammering

‒ 56.726

68.855

68.484

207.207

247.516

259.656

330.893

150.244

121.207

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op uitgaven voor levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een overeenkomst is aangegaan. Voor 2021 gaat het naar verwachting om 58,9 procent van het uitgavenbudget.

De geraamde uitgaven aan verwerving van land materieel betreffen uitgaven voor de verwerving van wapensystemen die op het land worden ingezet, zoals de CV90, Fennek, Boxer, Bushmaster, grondgebonden luchtverdedingssystemen, de Leopard II bergings- en brugleggende tanks en de Kodiak, de Pantserhouwitser, UAV’s en diverse kleinere systemen. Als een project wijzigingen in de exploitatie-uitgaven tot gevolg heeft, dan is dit onderdeel van het projectvolume van het betreffende investeringsproject. Als het project is gerealiseerd, wordt deze budgettaire reeks toegevoegd of onttrokken aan het instandhoudingsbudget, afhankelijk van of de exploitatie-uitgaven toenemen of juist afnemen door het investeringsproject.

Verwerving land materieel - voorbereidingsfase

In onderstaande tabel wordt de planning weergegeven van de land materieel projecten die zich in de voorbereidingsfase bevinden. Voor deze projecten wordt de behoeftestelling uitgewerkt. Indien van toepassing wordt ook de planning van de A-brieven van DMP-plichtige projecten is in de tabel opgenomen.

Projecten in voorbereidingsfase (in miljoenen euro)

Projecten in voorbereiding

Projectbudget

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Vernieuwing Very Short Range Air Defence (VSHORAD)

100-250

 

A-brief

    

Vervanging Short Range Anti-Tank (SRAT)

100-250

A-brief

     

Vervanging Amarok

100-250

 

A-brief

    

MLU Boxer

250-1.000

     

A-brief

Er zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 opgetreden bij de volgende projecten:

  • Het project MLU Boxer is nieuw in de voorbereidingsfase.

Toelichting projecten in voorbereidingsfase

Projecten in voorbereiding

Toelichting

Vernieuwing Very Short Range Air Defence (VSHORAD)

In dit project is een modernisering van de Very Short Range Air Defence capaciteit voorzien.

Vervanging Short Range Anti-Tank (SRAT)

Defensie beschikt over niet-voertuig gebonden anti-tank wapensystemen, waarmee vijandelijke pantservoertuigen en tanks kunnen worden bestreden. Om technische en operationele veroudering te voorkomen worden de huidige Very Short Range Anti-Tank (VSRAT) systemen en de Short Range Anti-Tank (SRAT) systemen vervangen.

Vervanging Amarok

In het project wordt de huidige vloot aan Amaroks vervangen. De Amarok is een civiel terreinvoertuig bedoeld voor personenvervoer en vervoer van persoonlijke uitrusting en vracht in de vredesbedrijfsvoering, tijdens oefeningen en voor nationale inzet.

MLU Boxer

Dit betreft de Midlife Update van het groot pantserwielvoertuig Boxer om dit voertuig in de tweede fase van de levensduur technisch inzetbaar en operationeel relevant te houden.

Verwerving land materieel - onderzoeksfase

In onderstaande tabel wordt het projectbudget en - indien van toepassing - de planning van Kamerbrieven weergegeven van de land materieel projecten die zich in de onderzoeksfase bevinden. In deze fase wordt onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan de behoefte.

Projecten in onderzoeksfase (in miljoenen euro)

Projecten in onderzoek

Projectbudget

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Medium-Range Air Defence (interceptiecapaciteit)

100-250

 

B-brief

    

Er zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 opgetreden bij het volgende project:

  • Het project Medium-Range Air Defence is nieuw in de onderzoeksfase.

Toelichting projecten in onderzoeksfase

Projecten in onderzoek

Toelichting

Medium-Range Air Defence (interceptiecapaciteit)

Dit project betreft de vervanging van interceptiecapaciteit van de luchtverdediging op middellange afstand om eenheden, vitale objecten en gebieden te beschermen tegen aanvallen van vliegtuigen, helikopters, grote Unmanned Aircraft Systems (UAS) en Cruise Missiles.

Verwerving land materieel - realisatiefase

De volgende land materieel projecten bevinden zich in de realisatiefase, wat betekent dat de opdracht voor verwerving aan de uitvoeringsorganisaties is gegeven. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke projecten het betreft, wat het projectbudget van deze projecten is en hoe dit projectbudget over de jaren verdeeld is, als het kasritme niet commercieel vertrouwelijk is.

Projecten in realisatiefase (in miljoenen euro)

Projecten in realisatie

Projectbudget

t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 e.v.

Army Ground Based Air Defence System (AGBADS)

100-250

Commercieel vertrouwelijk

Aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC 3 raketten

100-250

Commercieel vertrouwelijk

Verlenging levensduur Patriot

149,6

28,8

15,3

22,5

30,2

27,6

17,4

7,8

C-RAM/Class 1 UAV detectiecapaciteit

151,5

36,0

39,6

42,9

16,6

16,4

Midlife Update Fennek

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

Midlife Update Infanterie Gevechtsvoertuig (CV90) incl. CE-pakket

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie

836,5

790,7

11,1

14,5

20,2

Er zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 opgetreden bij projecten:

  • Het project aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC 3 raketten is nieuw in de realisatiefase.

Toelichting projecten in realisatiefase

Projecten in realisatie

Toelichting

Army Ground Based Air Defence System (AGBADS)

Dit project betreft de invoering van bevelvoering- en communicatievoorzieningen en lanceersystemen voor de grondgebonden luchtverdediging voor middellange en korte afstand. Het past binnen de benadering van informatiegestuurd optreden en bij de noodzaak om te kunnen optreden op alle geweldsniveaus.

Aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC 3 raketten

Dit project betreft het aanvullen van de voorraad PAC-3 Patriotraketten tot het niveau dat benodigd is voor de tweede hoofdtaak van Defensie.

Verlenging levensduur Patriot

Het project betreft de vernieuwing en instandhouding van componenten van de Patriot en de aan het wapen verbonden apparatuur. Hierdoor zal het Patriot-systeem tenminste tot 2040 operationeel kunnen worden ingezet voor lucht- en raketverdediging. Dit project versterkt de effectieve inzet, veiligheid en bescherming en hoogwaardige commandovoering.

C-RAM/Class 1 UAV detectiecapaciteit

Nederlandse militaire eenheden worden steeds vaker geconfronteerd met de dreiging van aanvallen met Rockets, Artillery and Mortars (RAM). Vooral de geïmproviseerde varianten van deze wapens zijn eenvoudig te verkrijgen, gemakkelijk te bedienen en vormen een significante bedreiging voor Nederlandse eenheden. Ook is er een toenemende dreiging van kleine onbemande vliegtuigen (Class 1 UAV of drones). Gestreefd wordt naar de introductie van multi-missie-sensoren die naast de dreigingen van RAM en Class 1 UAV ook de dreiging van Air Breathing Threats (vliegtuigen en helikopters) en Cruise Missies aankunnen.

Midlife Update Fennek

Dreigingen zijn complexer geworden en daarbij is het belang van het snel verzamelen, verwerken en analyseren van informatie vergroot. De Fennek levert aan informatievergaring een belangrijke bijdrage. Het doel van de Midlife Update is de Fennek technisch inzetbaar en operationeel relevant te houden tijdens de resterende levensduur. De Midlife Update omvat een breed scala aan maatregelen voor verbetering van de functionaliteiten bescherming, vuurkracht, mobiliteit, waarneming, commandovoering, training en instandhouding.

Midlife Update Infanterie Gevechtsvoertuig (CV90) incl. CE-pakket

De Midlife Update dient om het wapensysteem technisch inzetbaar te houden tot aan het einde van de levensduur en de operationele relevantie te waarborgen binnen de huidige veiligheidscontext en dreiging. Met de Midlife Update blijven ook de instandhoudingskosten van de CV90 beheersbaar. Daarnaast wordt de bescherming van de CV90 verhoogd.

Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie

Dit project betreft de internationale ontwikkeling van een nieuw pantserwielvoertuig, de Boxer. Het betreft de ontwikkeling van een gemeenschappelijk basisvoertuig en specifieke landgebonden missiemodulen. Voor Nederland worden momenteel voor operationeel gebruik vier versies voorzien: commandopost, ambulance, vracht, en genie.

De instandhouding van het land materieel omvat de ramingen voor de uitgaven die het operationeel houden van de (wapen-) systemen met zich meebrengt. Voor dit artikel worden deze vooral door het Materieel Logistiek Commando gedaan. De personele uitgaven die gerelateerd zijn aan instandhouding worden, zoals reeds toegelicht in de leeswijzer, (nog) niet opgenomen in het DMF.

De instandhoudingsuitgaven van de grootste wapensystemen zijn weergegeven in de volgende tabel. Voor 2019 betreft het de realisatie. Voor 2020 en verder betreft het een raming. De schommelingen in de ramingen zijn het gevolg van bijvoorbeeld gepland groter periodiek onderhoud. De instandhoudingsuitgaven per wapensysteem bevatten naast de uitgaven die de Landmacht doet voor de instandhouding van deze wapensystemen, ook de uitgaven die andere defensieonderdelen doen voor instandhouding van deze wapensystemen, bijvoorbeeld als gevolg van het assortimentsgewijs werken. Deze informatie wordt extracomptabel bijgehouden en is niet direct uit de administratie af te leiden.

Een optelling van de bedragen in deze tabel sluit niet aan bij de cijfers uit de tabel budgettaire gevolgen van beleid, omdat er sprake is van een andere doorsnede van de instandhoudingsuitgaven. In de budgettaire tabel aan het begin van het artikel zijn de uitgaven door de Landmacht aan instandhouding opgenomen, inclusief uitgaven aan wapensystemen van andere defensieonderdelen en de uitgaven aan kleinere systemen. Deze informatie komt direct uit de administratie.

Instandhoudingsuitgaven (in miljoenen euro)

Wapensysteem

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Grondgebonden Luchtverdediging

24,3

26,7

27,0

35,5

46,7

32,5

32,4

32,4

CV9035NL Infanterie Gevechtsvoertuigen

35,5

36,7

44,8

44,0

35,0

30,9

29,8

29,8

Pantserwielvoertuigen

38,6

32,5

31,4

32,0

31,7

30,7

30,5

30,5

Artillerie

30,1

28,1

27,7

23,1

24,0

33,2

25,9

25,9

Ondersteunende tanks

17,2

16,2

11,2

12,7

12,4

12,4

12,8

12,8

Wissellaadsystemen en trekkeropleggercombinaties

14,5

14,9

13,8

13,7

14,1

14,1

14,1

14,1

Vrachtwagens

0,0

14,7

13,2

12,9

10,8

9,5

9,5

9,5

Unmanned Aerial Vehicles

4,9

13,4

11,1

11,0

11,0

11,9

11,9

14,5

In de eerste jaren is het investeringsprogramma groter dan het daadwerkelijke budget; er is sprake van overprogrammering. Vanaf 2026 telt het totaal van het investeringsprogramma op tot een lager bedrag dan het daadwerkelijke budget; er is sprake van onderprogrammering.

Omdat de ervaring van eerdere jaren leert dat het risico op vertragingen groot is, onder andere als gevolg van onvoorziene externe factoren, worden in de eerste jaren meer projecten gepland dan totaal aan budget beschikbaar is in een jaar. Door met deze overprogrammering te werken wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat vertragingen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget.

Figuur 5 Land materieel

Licence