Base description which applies to whole site

Artikel 6: Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Verplichtingen

0

3 600

4 255

21 956

55 565

90 627

116 701

         
 

Uitgaven:

       
 

Uitgaven totaal

0

3 600

4 255

21 956

55 565

90 627

116 701

         

6.1

Nog onverdeeld (HGIS)

0

3 600

4 255

21 956

55 565

90 627

116 701

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Op dit artikel worden uitgaven verantwoord die samenhangen met de HGIS-indexering en HGIS-besluitvorming bij Voorjaarsnota. Op basis van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt het HGIS non-ODA budget geïndexeerd en uitgekeerd via het artikel nog onverdeeld. De reeks binnen dit artikel is met name bedoeld om ten behoeve van de HGIS jaarlijks de loon- en prijsbijstelling voor het eigen apparaat te kunnen uitkeren en incidentele initiatieven of tegenvallers mee te dekken.

Licence