Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 1 Kabinet van de Koning

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

2.712

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Structureel basisbudget IHH-middelen

1

189

2) Loonbijstelling 2022 KvdK

1

67

3) Prijsbijstelling 2022 KvdK

1

18

4) Eindejaarsmarge 2022 KvdK

1

27

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

3.013

Toelichting

  • 1. Een overboeking van het Ministerie van BZK die bestaat uit middelen die naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding. Deze toevoeging betreft een structureel basisbudget. De meerjarige doorwerking vanaf 2026 betreft een bedrag van € 56.000.

  • 2. De tranche 2022 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.

  • 3. De tranche 2022 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

  • 4. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2021 aan het Kabinet van de Koning.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

2.712

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Ontvangsten als gevolg van Structureel basisbudget IHH-middelen

1

189

2) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting loonbijstelling 2022 KvdK

1

67

3) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting prijsbijstelling 2022 KvdK

1

18

4) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting eindejaarsmarge 2022 KvdK

1

27

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

3.013

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

2.712

0

2.712

301

3.013

245

170

159

144

          

Uitgaven

2.712

0

2.712

301

3.013

245

170

159

144

          

Kabinet van de Koning

2.712

0

2.712

301

3.013

245

170

159

144

          

Ontvangsten

2.712

0

2.712

301

3.013

245

170

159

144

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Licence