Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

79.243

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Eindejaarsmarge 2021

1

821

2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

1

‒ 27

3) Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD

1

‒ 24

4) Loon- en prijsbijstelling 2022

1

2.940

5) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK

1

‒ 85

6) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD

1

‒ 79

7) Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ

1

‒ 69

8) Overboeking Koninklijke Grafkelder Nieuwe Kerk Delft

1

‒ 250

9) Structureel basisbudget IHH-middelen

1

1.946

10) Bijdrage uitbreiding CTIVD en TIB

1

1.000

11) Uitdeling bijdrage uitbreiding CTIVD

1

‒ 900

12) Taakbijdrage aan agentschap

1

‒ 34

13) Overdracht vanuit agentschap naar moederdepartement

1

34

14) Kasschuif huisvestingskosten AZ

1

‒ 3.200

15) Desaldering resultaat DPC

1

1.185

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

82.501

Toelichting

 • 1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2021 aan de begroting van Algemene Zaken.

 • 2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

 • 3. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

 • 4. De tranche 2022 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

 • 5. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning.

 • 6. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de CTIVD.

 • 7. Dit is het saldo van diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

 • 8. Dit betreft een aanvullende overboeking van 0,250 miljoen euro naar de begroting van het Ministerie van OCW voor de afronding van de werkzaamheden voor de herinrichting en uitbreiding van de Koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft.

 • 9. Een overboeking die bestaat uit middelen die naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding. Deze toevoeging betreft een structureel basisbudget. De meerjarige doorwerking vanaf 2026 betreft een bedrag van 0,7 miljoen euro. Een bedrag van 0,740 miljoen euro is in 2022 bestemd voor het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC).

 • 10. Dit betreft een overboeking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Ministerie van Defensie voor aanvullende kosten voor de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) á 1 miljoen euro in 2022 en 2,2 miljoen euro vanaf 2023.

 • 11. Dit betreft de toedeling van de beschikbaar gestelde middelen à 0,9 miljoen euro aan de CTIVD.

 • 12. Budgetoverheveling van het agentschap DPC naar het moederdepartement in verband met o.a. overheveling van 0,75 fte

 • 13. Budgetoverheveling van het agentschap DPC naar het moederdepartement in verband met o.a. overheveling van 0,75 fte

 • 14. Deze mutatie betreft een kasschuif voor de tijdelijke verhuizing van het ministerie van AZ. Hiervoor staan middelen gereserveerd in 2022, maar aangezien de verhuizing pas in 2023 zal plaatsvinden zal waarschijnlijk een groot deel van de kosten neerslaan in 2023.

 • 15. Deze mutatie betreft een desaldering van het positieve eindresultaat over 2021 bij het agentschap DPC.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

4.535

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting overheveling redactionele ondersteuning fte

1

59

2) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting loonbijstelling 2022 CKH

1

42

3) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting prijsbijstelling 2022 RVD / CKH

1

16

4) Desaldering resultaat DPC

1

1.185

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

5.837

Toelichting

De eerste drie mutaties betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van 0,75 fte van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) naar de begroting van de Koning, en de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2022. De vierde mutatie betreft een desaldering van het positieve eindresultaat over 2021 bij het agentschap DPC.

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

79.243

0

79.243

3.258

82.501

7.169

4.076

4.100

4.174

          

Uitgaven

79.243

0

79.243

3.258

82.501

7.169

4.076

4.100

4.174

          

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.425

0

2.425

0

2.425

0

0

0

109

          

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

0

594

0

594

0

0

0

0

          

1.3 Apparaatsuitgaven

46.454

0

46.454

1.465

47.919

5.865

2.770

2.811

2.783

          

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

1.360

0

1.360

143

1.503

444

444

444

444

          

Bijdrage aan agentschap

         

1.5 Dienst Publiek en Communicatie

28.410

0

28.410

1.650

30.060

860

862

845

838

          

Ontvangsten

4.535

0

4.535

1.302

5.837

137

137

137

137

Toelichting

De uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2022 met € 3,3 miljoen toegenomen. Dit bedrag betreft het saldo van meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een kasschuif van 2022 naar 2023 in verband met de huisvestingskosten van AZ à € 3,2 miljoen. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling van respectievelijk € 1,5 miljoen en €1,4 miljoen toegevoegd aan de begroting. Tevens is de eindejaarsmarge van € 0,8 miljoen toegevoegd aan de begroting. Ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding is een bedrag van in totaal € 1,9 miljoen toegevoegd aan de begroting.

Over 2021 heeft DPC een positief resultaat gerealiseerd á € 1,2 miljoen. DPC heeft ook in 2021 extra kosten voor COVID-19-gerelateerde werkzaamheden moeten maken. De eigenaar heeft DPC hiervoor compensatie gegeven. Daarbij is de afspraak gemaakt dat een positief resultaat van DPC over 2021 volledig wordt afgedragen aan het moederdepartement. De afdracht van het positieve resultaat is in deze suppletoire begroting verwerkt.

Naar aanleiding van de tijdelijke wet 'onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma', wordt de wijze van toezicht door de CTIVD en TIB aangepast. Om structureel aan hun wettelijke taken te kunnen blijven voldoen, dient de capaciteit voor het kunnen uitvoeren van de staf-taken te worden uitgebreid. Hiertoe is voor de TIB een bedrag van € 0,1 miljoen toegevoegd aan de begroting voor 2022 en € 0,4 miljoen voor 2023 en verder.

Licence