Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

2.502

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Toevoeging bijdrage uitbreiding CTIVD

1

900

2) Loonbijstelling 2022 CTIVD

1

61

3) Prijsbijstelling 2022 CTIVD

1

18

4) Eindejaarsmarge 2022 CTIVD

1

24

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

3.505

Toelichting

  • 1. Dit betreft de toevoeging van de beschikbaar gestelde middelen à € 0,9 miljoen aan de CTIVD.

  • 2. De tranche 2022 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.

  • 3. De tranche 2022 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

  • 4. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2021 aan de CTIVD.

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

2.502

0

2.502

1.003

3.505

1.581

1.580

1.580

1.580

          

Uitgaven

2.502

0

2.502

1.003

3.505

1.581

1.580

1.580

1.580

          

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.502

0

2.502

1.003

3.505

1.581

1.580

1.580

1.580

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Naar aanleiding van de tijdelijke wet 'onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma', wordt de wijze van toezicht door de CTIVD en TIB aangepast. Om structureel aan hun wettelijke taken te kunnen blijven voldoen, dient de capaciteit voor het kunnen uitvoeren van de staf-taken te worden uitgebreid. Hiertoe is voor de CTIVD een bedrag van € 0,9 miljoen toegevoegd aan de begroting voor 2022 en € 1,5 miljoen voor 2023 en verder. Voor de overige mutaties, zie toelichting bij overzicht belangrijkste uitgavenmutaties.

Licence