Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 6. Apparaat

Budgettaire gevolgen

Tabel 9 Budgettaire gevolgen artikel 6 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

21.665

0

21.665

6.740

28.405

0

0

0

0

          

Uitgaven

21.665

0

21.665

6.740

28.405

0

0

0

0

          

Personele uitgaven

         

Eigen personeel

11.594

0

11.594

5.674

17.268

0

0

0

0

Inhuur externen

448

0

448

211

659

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

         

Overige materiële uitgaven

9.623

0

9.623

855

10.478

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreft een reallocatie van circa € 5,6 mln. vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's (begrotingsartikel 4) naar begrotingsartikel 6, zodat de apparaatskosten voor het COHO op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.

Materiële uitgaven

Dit betreft reallocatie van circa € 0,9 mln. vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's (begrotingsartikel 4) naar begrotingsartikel 6, zodat de apparaatskosten voor het COHO op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.

Licence