Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 6. Apparaat

Tabel 9 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

21.665

28.405

3.239

‒ 2.481

29.163

      

Uitgaven

21.665

28.405

3.239

‒ 2.481

29.163

      

Personele uitgaven

     

Eigen personeel

11.594

17.268

2.425

‒ 4.136

15.557

Inhuur externen

448

659

454

50

1.163

      

Materiële uitgaven

     

Overige materiële uitgaven

9.623

10.478

360

1.605

12.443

      

Ontvangsten

0

0

2.044

3.200

5.244

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreft met name de desaldering van geprognosticeerde ontvangsten van het Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN) die worden ingezet voor Eigen Personeel. Daarnaast is de wisselkoeractualisatie voor 2022 verwerkt.

Ontvangsten

De geprognosticeerde ontvangsten over 2022 van SSO CN voor de verrekeningen mer andere departementen, op basis van basis- en specifieke dienstverlening. Deze worden gedesaldeerd en ingezet voor Eigen Personeel.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Personele uitgaven

Eigen personeel

Om de loonkosten van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) op de juiste manier te verantwoorden wordt budget overgeheveld naar de begroting van BZK (HVII).

Daarnaast wordt er circa € 1,1 mln. gerealloceerd naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Dit betreft grotendeels de desaldering van ontvangsten van SSO CN over 2022 worden gebruikt ten behoeve van de kosten van SSO CN.

Daarnaast wordt er circa € 1,0 mln. gerealloceerd naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.

Ontvangsten

Dit betreft de geprognostiseerde ontvangsten over 2022 van SSO CN voor de verrekeningen met andere departementen, op basis van basis- en specifieke dienstverlening. Deze worden grotendeels gedesaldeerd en ingezet ten behoeve van de Materiële Uitgaven.

Licence