Base description which applies to whole site

Artikel 37 Migratie

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.202.839

1.391.425

2.594.264

718.211

3.312.475

813.432

830.611

846.066

863.334

          

Programma-uitgaven

1.202.839

234.525

1.437.364

718.211

2.155.575

813.432

830.611

846.066

863.334

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

99%

    

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

         

Bijdrage Agentschappen

         

Immigratie- en Naturalisatiedienst

470.769

0

470.769

41.223

511.992

121.710

124.978

131.105

131.301

DJI - Vreemdelingenbewaring

72.395

0

72.395

161

72.556

147

151

167

168

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

COA

537.961

525

538.486

661.618

1.200.104

651.757

681.723

686.944

700.582

NIDOS - opvang

65.463

0

65.463

16.292

81.755

19.311

21.346

24.385

27.385

Bijdrage medeoverheden

         

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

0

221.100

221.100

0

221.100

0

0

0

0

Subsidies

         

Vluchtelingenwerk Nederland

10.371

0

10.371

1.301

11.672

1.301

1.301

1.301

1.301

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

0

8.100

8.100

0

8.100

0

0

0

0

Overige Subsidies

1.726

0

1.726

68

1.794

68

68

68

68

Opdrachten

         

Programma Keteninformatisering

8.834

0

8.834

305

9.139

290

287

261

289

Versterking vreemdelingenketen

8.379

0

8.379

‒ 3.723

4.656

17.836

‒ 177

888

1.258

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

0

4.800

4.800

0

4.800

0

0

0

0

          

37.3 Terugkeer

         

Bijdrage Agentschappen

         

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

9.896

0

9.896

316

10.212

324

305

308

268

Subsidies

         

REAN-regeling

5.657

0

5.657

‒ 794

4.863

206

206

206

219

Overige Subsidies

3.059

0

3.059

112

3.171

112

112

112

116

Opdrachten

         

Vreemdelingen vertrek

8.329

0

8.329

1.332

9.661

370

311

321

379

          

Ontvangsten

3.000

0

3.000

116.808

119.808

2.000

2.000

1.000

0

BudgetflexibiliteitTen aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2022 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Door een hogere instroom stijgen de kosten voor IND. Met het oog op deze instroom zijn in de startnota middelen vrijgemaakt voor de IND, namelijk 30 mln. in 2022; 110 mln. van 2023 tot en met 2025 en vanaf 2026 100 mln. structureel;

 • Toevoeging van de loon- en prijsbijstelling in 2022 15,5 mln. aflopend naar 12,8 mln. in 2027;

 • Op basis van de recente raming van de Meerjaren Productie Prognose wordt het budget bij de IND aangepast. In de eerste jaren (2022 24 mln; 2023 1,3 mln.) is de verwachting dat de productie van de IND lager is dan de stand na het coalitieakkoord. Vanaf 2024 wordt een hogere productie geraamd dan voorzien ten tijde van het coalitieakkoord (2024 1,9 mln.; 2025 8,1 mln. en vanaf 2025 structureel 18,3 mln.).

 • De IND heeft na de jaarrekening 2021 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 20,2 mln. in 2022.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA)

 • Door een hogere instroom en gemiddelde bezetting stijgen de kosten bij COA. Hiervoor zijn in de startnota structureel middelen vrijgemaakt. In 2022 van 360 mln. aflopend naar 100 mln. vanaf 2026.

 • De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA (Official Development Assistance). In de startnota is in verband hiermee de volgende reeks opgenomen: 153,5 mln. in 2022 oplopend naar 221,2 mln. vanaf 2026.

 • Vanwege de hoger dan verwachte gemiddelde bezetting bij COA in 2021 zal over 2021 een nabetaling plaatsvinden van 75,6 mln.

 • Het COA-budget wordt op basis van de recente raming MPP verhoogd. De verwachte bezetting bij COA is de komende jaren hoger dan de stand ten tijde van het coalitieakkoord. In 2022 is in eerste instantie een verlaging van 25,1 mln. te zien waarna vanaf 2023 (55,9 mln.) het budget structureel wordt verhoogd oplopend naar 277,1 mln. in 2027.

 • Ten laste van het ODA-budget wordt, naast de mutaties in de startnota als gevolg van de hogere verwachte gemiddelde bezetting bij COA op basis van de recente MPP aanvullende middelen overgeheveld naar JenV. In 2022 wordt het budget opgehoogd met 88,5 mln.; 2023 113,3 mln; 2024 85,2 mln; 2025 81,8 mln.; 2026 87,2 mln. en vanaf 2027 structureel 95,3 mln.

 • Toekenning loon –en prijsbijstelling in 2022 voor 8,9 mln. aflopend naar 6,6 mln. in 2027.

NidosMet het oog op een hogere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn in de startnota middelen toegevoegd aan het Nidos budget om de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel op te vangen, in 2022 wordt 14 mln.; in 2023 17 mln.; in 2024 19 mln.; in 2025 22 mln. en vanaf 2026 structureel 25 mln. Het restant bedrag is de loon- en prijsbijstelling ad 2,3 mln. die meerjarig wordt toegevoegd.

Versterking vreemdelingenketenIn het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Om de transitie mogelijk te maken van de pilots naar de structurele situatie is 18 miljoen in 2023 aan het LVV-budget toegevoegd. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:

 • De IND moet bij de afrekening van het pxq gefinancierde deel over 2021 26,2 miljoen terugbetalen aan het moederdepartement;

 • Het eigen vermogen van COA is na de jaarrekening van 2021 hoger dan de afgesproken norm, dit wordt afgeroomd. Dit betreft 86,6 mln.

 • Het restant van de het saldo betreft een paar kleinere mutaties.

Licence