Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

485.021

13.100

498.121

3.599

501.720

38.338

‒ 507

5.493

5.493

551.553

            
 

Uitgaven

468.615

13.100

481.715

‒ 9.565

472.150

44.629

5.784

5.784

5.784

551.553

            

36.2

Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

452.300

13.100

465.400

‒ 9.565

455.835

44.629

5.784

5.784

5.784

535.240

 

Bijdrage aan agentschappen

367

0

367

400

767

1.900

1.900

1.900

1.900

2.267

 

Overige Bijdrage aan agentschappen

367

0

367

400

767

1.900

1.900

1.900

1.900

2.267

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

40.140

0

40.140

272

40.412

0

0

0

0

39.713

 

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

40.140

0

40.140

272

40.412

0

0

0

0

39.713

 

Bijdrage aan medeoverheden

348.694

13.100

361.794

9.161

370.955

32.229

4.284

4.284

4.284

429.317

 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

249.166

0

249.166

0

249.166

0

0

0

0

276.693

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

99.528

13.100

112.628

9.161

121.789

32.229

4.284

4.284

4.284

152.624

 

Subsidies (regelingen)

5.009

0

5.009

180

5.189

0

0

0

0

5.006

 

Nederlands Rode Kruis

1.501

0

1.501

180

1.681

0

0

0

0

1.500

 

Nationaal Veiligheids Instituut

635

0

635

0

635

0

0

0

0

634

 

Overige Subsidies

2.873

0

2.873

0

2.873

0

0

0

0

2.872

 

Opdrachten

58.090

0

58.090

‒ 19.578

38.512

10.500

‒ 400

‒ 400

‒ 400

58.937

 

Crisiscommunicatie

5.149

0

5.149

0

5.149

0

0

0

0

5.569

 

NCSC

39.037

0

39.037

‒ 30.967

8.070

0

0

0

0

44.867

 

Covid-19

0

0

0

11

11

0

0

0

0

0

 

Regeling tegemoetkoming schade 2021

5.000

0

5.000

10.900

15.900

10.900

0

0

0

0

 

Overige Opdrachten

8.904

0

8.904

478

9.382

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

8.501

36.3

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

16.315

0

16.315

0

16.315

0

0

0

0

16.313

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

16.315

0

16.315

0

16.315

0

0

0

0

16.313

 

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

16.315

0

16.315

0

16.315

0

0

0

0

16.313

            
 

Ontvangsten

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

2.000

            

Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 73%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

Overige bijdrage medeoverheden

  • Voor veiligheidskosten tribunalen wordt structureel € 13,1 mln. toegekend. De middelen Oekraïne accountability zijn bestemd voor de structurele kosten voor object-, persoons-, en woonhuisbeveiliging en kosten inzake beschermde getuigen; het betreft veiligheidskosten voor de hoven en tribunalen die zich richten op de agressie tegen Oekraïne en die Nederland op dit moment huisvest.

  • In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO -top in 2025. In aanloop naar deze top worden er reeds in 2024 additionele kosten gemaakt voor de logistieke voorbereidingen. Vanuit de HGIS -begroting wordt in dit kader in 2024 € 12 mln. en in 2025 € 27,7 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder andere bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Het restant betreft een aantal kleinere mutaties zoals € 3,6 mln. in 2024 voor de implementatie van de Network and Information Security Directive (NIS2- richtlijn) en de Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) Deze richtlijnen zijn gericht op een verbetering van de fysieke, digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten ten aanzien van deze dreigingen.

Regeling tegemoetkoming schade 2021Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten en/of resterende kosten van herstelwerkzaamheden voor de gebruiksfunctie van woning te betalen die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 (zogenoemde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Deze middelen bedragen voor 2024 € 10,9 mln. en voor 2025 € 10,9 mln. inclusief uitvoeringslasten.

Licence