Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

193.597

0

193.597

‒ 117.377

76.220

‒ 64.562

‒ 57.122

‒ 56.835

‒ 57.133

          

Uitgaven

193.597

0

193.597

‒ 114.877

78.720

‒ 64.562

‒ 57.122

‒ 56.835

‒ 57.133

          

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

186.759

0

186.759

‒ 114.877

71.882

‒ 64.562

‒ 57.122

‒ 56.835

‒ 57.133

Subsidies (regelingen)

         

Diverse subsidies

662

0

662

587

1.249

585

585

585

585

Veilige Publieke Taak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overlegstelsel

2.901

0

2.901

‒ 500

2.401

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

0

250

250

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

205

0

205

538

743

0

0

0

0

Kwaliteit management rijksdienst

26

0

26

0

26

0

0

0

0

Ondersteuning koepels implementatie Woo

0

0

0

840

840

0

0

0

0

Compensatie Waterschappen Woo (structureel)

0

0

0

0

0

3.047

3.047

3.586

3.586

Opdrachten

         

Bedrijfsvoeringsbeleid

8.396

0

8.396

2.514

10.910

5.000

10.000

10.000

10.000

Kwaliteit management rijksdienst

2.778

0

2.778

282

3.060

282

282

282

282

Werkgeversbeleid

1.858

0

1.858

‒ 404

1.454

‒ 35

‒ 10

‒ 10

‒ 10

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

93

0

93

1.110

1.203

0

0

0

0

Informatiehuishouding

148.000

0

148.000

‒ 130.346

17.654

‒ 72.684

‒ 70.494

‒ 70.423

‒ 70.408

POK - Ambtelijk Vakmanschap

4.786

0

4.786

‒ 2.583

2.203

‒ 1.029

‒ 804

‒ 804

0

POK - Staat van de Uitvoering

2.600

0

2.600

‒ 2.550

50

0

0

0

0

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

1.725

0

1.725

‒ 536

1.189

‒ 397

‒ 397

‒ 397

‒ 667

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

874

0

874

0

874

0

0

0

0

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

626

0

626

0

626

0

0

0

0

Open Overheid

0

0

0

710

710

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

180

180

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

POK - Staat van de Uitvoering

0

0

0

2.550

2.550

0

0

0

0

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

267

0

267

‒ 267

0

‒ 267

‒ 267

‒ 267

‒ 267

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

828

0

828

‒ 828

0

‒ 828

‒ 828

‒ 828

‒ 828

Diverse bijdragen

0

0

0

200

200

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)

0

0

0

1.084

1.084

1.084

1.084

1.931

1.084

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Werkgeversbeleid

37

0

37

10

47

10

10

10

10

Bijdrage aan agentschappen

         

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

0

1.127

1.127

0

0

0

0

UBR (arbeidsmarkt communicatie)

5.441

0

5.441

1.109

6.550

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

1.006

0

1.006

1.470

2.476

1.170

1.170

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

1.725

0

1.725

737

2.462

0

0

0

0

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

0

0

139

139

0

0

0

0

KOOP

0

0

0

7.700

7.700

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Bedrijfsvoeringsbeleid

225

0

225

0

225

0

0

0

0

          

7.2 Pensioenen en uitkeringen

6.838

0

6.838

0

6.838

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

6.838

0

6.838

0

6.838

0

0

0

0

          

Ontvangsten

64

0

64

78

142

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is 96,6% juridisch verplicht.

7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Er worden meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor de AIVD ten behoeve van de Nationale Cryptostrategie. Deze middelen van circa € 2,3 mln. worden beschikbaar gesteld om de slagkracht te verbeteren, capaciteit uit te breiden en dreigingen en aanvallen assertief op te sporen en te bestrijden.

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

Een deel van de eindejaarsmarge 2021 wordt ingezet voor de overlopende verplichting van het vernieuwen van het Rijksportaal en de inhuur van de testcoördinator ten behoeve van project vernieuwen Rijksportaal. Een deel van eindejaarsmarge wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van de debatapp. De middelen van € 1,1 mln. zijn in 2022 nodig voor de overlopende verplichting uit 2021.

Informatiehuishouding

In 2021 heeft het ministerie van BZK structureel middelen ontvangen voor de implementatie van het generieke actieplan «Open op Orde» (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 291). Voor 2022 betreft dat € 148 mln. Er is vastgesteld dat elk departement structureel een basisbudget ontvangt voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Hierbij wordt in totaal € 70,6 mln. verdeeld over de verschillende departementen in 2022. Additioneel wordt op basis van de ingediende actieplannen 2022 in totaal € 59,7 mln. verdeeld over de verschillende departementen.

POK-Ambtelijk vakmanschap

Om de middelen ten behoeve van het POK plan ambtelijk vakmanschap op de juiste instrumenten te verantwoorden, wordt € 1,2 mln. gerealloceerd naar artikel 11, Apparaat voor capaciteitsuitgaven. Ook wordt circa € 1,1 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de inzet van UBR Rijksconsultants.

POK- Staat van de uitvoering

Om de uitgaven van circa € 2,5 mln. aan ICTU voor de opdracht met betrekking tot het POK plan Staat van de Uitvoering op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen gerealloceerd naar Bijdrage aan ZBO's/RWT's.

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

Om de capaciteitsuitgaven voor diverse medewerkers aan het POK plan Leiderschap, Discriminatie & Inclusie op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen gerealloceerd naar bijdragen aan agentschappen (circa € 0,1 mln.) en artikel 11, Apparaat (circa € 0,4 mln.)

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

POK- Staat van de uitvoering

Om de uitgaven van circa € 2,5 mln. aan ICTU voor de opdracht met betrekking tot het POK plan Staat van de Uitvoering op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden de middelen gerealloceerd vanaf Opdrachten.

POK- Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

De middelen van het Huis voor klokkenluiders worden verantwoord op artikel 11. Om de POK-uitgaven van het Huis voor klokkenluiders op het juiste artikel en de juist instrumenten te kunnen verantwoorden, wordt € 0,3 mln. gerealloceerd naar artikel 11.

POK- Ondersteuning van melders van misstanden

De uitgaven van het Huis voor klokkenluiders worden verantwoord op artikel 11. Om de POK-uitgaven van het Huis voor klokkenluiders op het juiste artikel en de juist instrumenten te kunnen verantwoorden, wordt € 0,8 mln. gerealloceerd naar artikel 11.

Bijdragen aan medeoverheden

Compensatie waterschappen WOO

De middelen om de Wet Open Overheid (WOO) te kunnen uitvoeren worden overgeboekt naar de begroting van BZK ten behoeve van de waterschappen. Jaarlijks is dit een bedrag van ca. € 1 mln.

Bijdrage aan agentschappen

POK- Ambtelijk Vakmanschap

Om de inzet van UBR Rijksconsultants ten behoeve van POK plan Ambtelijke vakmanschap onder het juiste te instrument te verantwoorden wordt circa € 1,1 mln. gerealloceerd van Opdrachten naar het instrument bijdrage aan agentschappen.

UBR (arbeidsmarkt communicatie)

Er wordt een bijdrage ontvangen van € 1,1 mln. voor het programma versterking HR ICT Rijksdienst. Het belang van voldoende en de juiste kennis op IT bij het Rijk stijgt als gevolg van de toenemende digitalisering. Deze pijler zet in op het vergroten van de instroom en doorstroom van I-professionals bij het Rijk, faciliteren van kennisontwikkeling van I-professionals en creëeren van meer inzicht in de relevante ICT-ontwikkelingen.

Werkgeversbeleid

Vanuit meerdere ministeries zijn er middelen ontvangen van circa € 1,1 mln. voor de financiering van de ondersteuning van het Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken (RABA) en de Geschillencommissie. Het gaat hier om een rijksbrede voorziening.

KOOP

Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, is € 7,7 mln. beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. De verdeling van de additionele middelen zijn vastgesteld. Platform Open Overheid Informatie (PLOOI) ontvangt conform de vastgestelde verdeling een additioneel budget voor 2022.

Licence