Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

85.588

0

85.588

‒ 177

85.411

‒ 2.477

‒ 770

‒ 1.139

‒ 1.287

97.527

            
 

Uitgaven

86.189

0

86.189

‒ 4.138

82.051

‒ 1.283

‒ 1.376

2.090

‒ 1.143

97.527

            

7.1

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

80.551

0

80.551

‒ 4.138

76.413

‒ 883

‒ 976

2.490

‒ 843

94.389

 

Subsidies (regelingen)

7.179

0

7.179

561

7.740

223

222

155

154

8.137

 

Diverse subsidies

1.347

0

1.347

0

1.347

0

0

0

0

1.247

 

Overlegstelsel

1.201

0

1.201

0

1.201

0

0

0

0

1.901

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

0

67

67

67

66

0

0

0

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

226

0

226

10

236

12

12

11

10

237

 

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

98

0

98

0

98

0

0

0

0

24

 

Ondersteuning koepels implementatie Woo

863

0

863

0

863

0

0

0

0

863

 

Kwaliteit management rijksdienst

20

0

20

0

20

0

0

0

0

0

 

Compensatie Waterschappen Woo (structureel)

3.356

0

3.356

0

3.356

0

0

0

0

3.865

 

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

68

0

68

484

552

144

144

144

144

0

 

Opdrachten

52.706

0

52.706

‒ 11.232

41.474

338

4

‒ 595

‒ 842

76.318

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

11.748

0

11.748

‒ 4.807

6.941

‒ 1.276

‒ 1.493

‒ 1.783

‒ 1.914

21.666

 

Kwaliteit management rijksdienst

4.412

0

4.412

869

5.281

104

97

86

82

4.465

 

Werkgeversbeleid

1.942

0

1.942

‒ 400

1.542

‒ 505

‒ 387

‒ 403

‒ 441

1.725

 

Informatiehuishouding

30.554

0

30.554

‒ 12.576

17.978

2.001

1.844

1.614

1.542

46.639

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

0

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

1.447

0

1.447

59

1.506

1

23

21

20

1.080

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

536

0

536

15

551

14

4

5

5

269

 

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

713

0

713

‒ 499

214

‒ 125

‒ 126

‒ 135

‒ 136

465

 

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

854

0

854

24

878

24

42

0

0

9

 

Open Overheid

500

0

500

755

1.255

0

0

0

0

0

 

Adviescollege ICT

0

0

0

200

200

100

0

0

0

0

 

Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid

0

0

0

3.128

3.128

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.118

0

7.118

992

8.110

11

11

9

9

4.958

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

36

0

36

0

36

0

0

0

0

8

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

416

0

416

381

797

0

0

0

0

381

 

Werkgeversbeleid

2.451

0

2.451

0

2.451

0

0

0

0

2.451

 

POK - Staat van de Uitvoering

2.215

0

2.215

13

2.228

11

11

9

9

2.118

 

Diverse bijdragen

2.000

0

2.000

598

2.598

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.084

0

1.084

0

1.084

0

0

0

0

0

 

Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)

1.084

0

1.084

0

1.084

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

52

0

52

3

55

3

3

3

3

53

 

Werkgeversbeleid

52

0

52

3

55

3

3

3

3

53

 

Bijdrage aan agentschappen

12.168

0

12.168

5.583

17.751

‒ 1.458

‒ 1.216

2.918

‒ 167

4.679

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

319

0

319

0

319

0

0

0

0

17

 

O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie)

4.240

0

4.240

‒ 1.585

2.655

‒ 1.600

‒ 1.316

2.818

‒ 267

4.138

 

I-Functie Rijk

0

0

0

500

500

0

0

0

0

0

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

455

0

455

540

995

0

0

0

0

383

 

Werkgeversbeleid

17

0

17

140

157

140

100

100

100

108

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

0

0

0

2.280

2.280

0

0

0

0

0

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

137

0

137

2

139

2

0

0

0

33

 

Diverse bijdragen

4.000

0

4.000

2.678

6.678

0

0

0

0

0

 

KOOP

2.000

0

2.000

1.300

3.300

0

0

0

0

0

 

Logius

1.000

0

1.000

‒ 283

717

0

0

0

0

0

 

Digitalisering RijksInkoop

0

0

0

11

11

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

244

0

244

‒ 45

199

0

0

0

0

244

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

244

0

244

‒ 45

199

0

0

0

0

244

7.2

Pensioenen en uitkeringen

5.638

0

5.638

0

5.638

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 300

3.138

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.638

0

5.638

0

5.638

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 300

3.138

 

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

5.638

0

5.638

0

5.638

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 300

3.138

            
 

Ontvangsten

64

0

64

0

64

0

0

0

0

64

            

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 19 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 7
 

2024

juridisch verplicht

29%

bestuurlijk gebonden

44%

beleidsmatig gereserveerd

27%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is 29% juridisch verplicht.

7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

In 2024 is deze post naar beneden bijgesteld met € 1,8 mln. De bijstelling in 2025 bedraagt € 1 mln. en loopt op in de jaren daarna naar € 1,7 mln. structureel.

Werkgeversbeleid

Deze post op de begroting wordt structureel met € 0,8 mln. naar beneden bijgesteld.

Informatiehuishouding

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

Er vinden meerdere reallocaties plaats van middelen voor Informatiehuishouding (IHH) van in totaal circa € 7,8 mln. om de kosten op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden.

Vanuit BZK en Financiën vindt een reallocatie en een overboeking plaats van circa € 1 mln. per ministerie ten behoeve van het startbudget voor het programma Beter Samen Werken (BSW).

Daarnaast vinden er meerdere overboekingen plaats afkomstig van de begroting van BZK. Het betreft onder andere een overboeking van € 5,1 mln. voor de verdere opbouw en versterking van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IO&E) van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast is € 2,6 mln. overgeboekt naar het Nationaal Archief (NA) ten behoeve van de uitvoering van de verschillende projecten uit de generiek projectenportfolio. Ook vindt een overboeking plaats van € 0,7 mln. naar de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). DPC begint in 2024 met het realiseren van de overzichtspagina voor de Woo-index. DPC verzorgt de redactie en controle op de metadatering van beslisnota's die actief openbaar worden gemaakt en publiceert deze op rijksoverheid.nl.

Verder is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 1,9 mln. voor 2024 aflopend naar € 1,6 mln. in 2029.

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

Voor het uitvoeren van een onderzoek naar de beveiliging van hoog gerubriceerde werkplekken is € 2 mln. toegevoegd aan artikel 7. De middelen à € 2,0 mln. zijn met name bedoeld voor de personele inzet van het projectteam dat hieraan invulling zal geven.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bedrijfsvoeringsbeleid

In 2024 wordt deze post op de begroting naar beneden bijgesteld met € 0,5 mln.

Bijdrage aan agentschappen

O&P Rijk (arbeidsmarktcommunicatie)

Vanaf 2025 wordt de begroting naar beneden bijgesteld met € 0,9 mln. aflopend naar € 0,1 mln. op de meerjarige begroting.

7.2 Pensioenen en uitkeringen

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

Vanaf 2025 wordt deze post op de begroting met circa € 0,4 mln. structureel naar beneden bijgesteld.

Licence