Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

136.948

1.000

137.948

21.413

159.361

1.700

4.400

4.400

4.400

          

Uitgaven

136.948

1.000

137.948

21.413

159.361

1.700

4.400

4.400

4.400

          

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

70.011

1.000

71.011

19.094

90.105

1.700

4.400

4.400

4.400

Bijdrage aan agentschappen

         

RVB (Bijdrage voor Hoge Colleges van Staat)

40.641

1.000

41.641

‒ 605

41.036

‒ 1.500

1.900

1.900

1.900

RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

16.394

0

16.394

0

16.394

0

0

0

0

RVB (Bijdrage voor monumenten)

2.958

0

2.958

0

2.958

0

0

0

0

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

6.230

0

6.230

399

6.629

0

0

0

0

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

3.788

0

3.788

19.300

23.088

3.200

2.500

2.500

2.500

          

9.2 Beheer materiële activa

66.937

0

66.937

2.319

69.256

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RVB

12.396

0

12.396

264

12.660

0

0

0

0

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

4.874

0

4.874

‒ 45

4.829

0

0

0

0

RVB (Zakelijke lasten)

49.667

0

49.667

2.100

51.767

0

0

0

0

          

Ontvangsten

120.282

0

120.282

‒ 6.561

113.721

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 95,0% juridisch verplicht.

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (bijdrage voor Hoge Colleges van Staat)

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

Er worden middelen toegevoegd voor de programmakosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Dit betreft circa € 3,3 mln. voor capaciteit die door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB apart gefinancierd worden, aangezien zij geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten.

Ook worden er middelen toegevoegd voor een bijdrage aan het archeologisch onderzoek naar de historische graven onder de voormalig Hofkapel aan het Binnenhof. Deze bijdrage betreft circa € 0,3 mln. Het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dragen ook bij aan deze kosten.

Tot slot wordt het kasritme met € 4,2 mln. aangepast voor de tijdelijke huisvesting van AZ binnen het project renovatie Binnenhof, omdat de jaarlijkse bijdrage hiervoor later ingaat.

RVB (bijdrage voor rijkshuisvesting)

Dit betreft activiteiten die in het kader van verschillende beleidsdoelen op het gebied van rijkshuisvesting worden uitgevoerd. De bijdrage wordt als voorschot verstrekt en in het jaar t+1 verrekend. Dit betreft de afrekening over 2021 (€ 0,4 mln.).

RVB (bijdrage voor huisvesting Ministerie van Algemene Zaken)

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

Er worden middelen toegevoegd voor activiteiten gerelateerd aan de tijdelijke huisvesting van AZ. Dit betreft enerzijds middelen voor het langer verblijf in de gebouwdelen op het Binnenhof (€ 10,8 mln.). Anderzijds betreft het middelen voor de reeds gemaakte kosten van de tijdelijke huisvesting op het Catshuisterrein (€ 8,5 mln.), omdat de tijdelijke huisvesting daar geen doorgang meer vindt. Hierdoor zijn deze kosten niet meer activeerbaar en worden deze direct verrekend.

9.2 Beheer materiële activa

Bijdrage aan agentschappen

RVB

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB nemen de uitgaven op de budgetten voor onderhoud en beheer, bijdrage aan het RVB voor de bijbehorende apparaatslasten, en de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt deze bijdrage naar beneden bijgesteld met circa € 0,1 mln.

Daarnaast betreft dit activiteiten die in het kader van verschillende beleidsdoelen op het gebied van rijkshuisvesting worden uitgevoerd. De bijdrage wordt als voorschot verstrekt en in het jaar t+1 afgerekend. Dit betreft de afrekening over 2021 van € 0,04 mln.

Tot slot worden er middelen toegevoegd voor de inhuur van externe fiscalisten door het RVB. Dit betreft circa € 0,4 mln.

RVB (Onderhoud- en beheerskosten)

Dit betreft een saldo van twee mutaties.

Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB nemen de uitgaven op de budgetten voor onderhoud en beheer, bijdrage aan RVB voor de bijbehorende apparaatslasten en de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt deze bijdrage naar beneden bijgesteld met circa € 0,6 mln.

Daarnaast betreft dit activiteiten die in het kader van verschillende beleidsdoelen op het gebied van rijkshuisvesting worden uitgevoerd. De bijdrage wordt als voorschot verstrekt en in het jaar t+1 afgerekend. Dit betreft de afrekening over 2021 van circa € 0,5 mln.

RVB (Zakelijke lasten)

Het budget voor zakelijke lasten is bijgesteld met € 2,1 mln. Dit betreft betalingen van door gemeenten en waterschappen opgelegde belastingen en heffingen op onroerende zaken in eigendom van de Staat voor zover het niet de rijkshuisvesting raakt.

Ontvangsten

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

Ten eerste worden de ontvangsten met circa € 9,9 mln. verlaagd als gevolg van minder ontvangsten uit ingebruikgevingen van vastgoed, voornamelijk door lagere (erf)pracht- en huuropbrengsten en door de juiste toewijzing van de materieel beheerder. Hierdoor verschuiven ontvangsten naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Dit betreft dubbel begrote ontvangsten.

Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB nemen de uitgaven op de budgetten voor onderhoud en beheer, bijdrage aan RVB voor de bijbehorende apparaatslasten en de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt de raming van de ontvangsten naar beneden bijgesteld met circa € 1,6 mln.

Tot slot omvatten de ontvangsten de definitieve afrekening van 2021 van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII). Deze middelen worden ingezet voor diverse problematiek binnen begrotingsartikel 9.

Licence