Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

113.263

30.500

143.763

‒ 4.462

139.301

‒ 1.305

‒ 554

9.083

6.940

          

Uitgaven

113.263

30.500

143.763

‒ 4.462

139.301

‒ 1.305

‒ 554

9.083

6.940

          

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Subsidies (regelingen)

         

Diverse subsidies

1.247

0

1.247

0

1.247

0

0

0

0

Overlegstelsel

2.401

0

2.401

‒ 826

1.575

‒ 1.200

‒ 500

‒ 500

‒ 500

POK - Ambtelijk Vakmanschap

250

0

250

‒ 250

0

‒ 250

‒ 250

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

212

0

212

14

226

14

14

14

14

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

48

0

48

47

95

50

53

25

24

Ondersteuning koepels implementatie Woo

863

0

863

0

863

0

0

0

0

Kwaliteit management rijksdienst

27

0

27

2

29

2

0

0

0

Compensatie Waterschappen Woo (structureel)

3.047

0

3.047

309

3.356

309

391

342

279

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

0

0

223

223

68

0

0

0

POK - Ondersteuning melders misstanden

0

0

0

105

105

0

0

0

0

Opdrachten

         

Bedrijfsvoeringsbeleid

11.784

0

11.784

‒ 3.048

8.736

‒ 7.658

‒ 7.658

1.170

1.352

Kwaliteit Management Rijksdienst

3.902

0

3.902

501

4.403

501

503

503

450

Werkgeversbeleid

1.982

0

1.982

‒ 167

1.815

119

128

128

128

Informatiehuishouding

57.570

0

57.570

‒ 27.427

30.143

3.172

3.175

3.176

3.234

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

0

0

0

4.428

4.428

0

0

0

0

POK - Ambtelijk Vakmanschap

2.427

0

2.427

‒ 139

2.288

159

159

59

59

POK - Staat van de Uitvoering

150

0

150

‒ 150

0

‒ 150

‒ 150

‒ 150

‒ 150

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

730

0

730

‒ 499

231

‒ 244

‒ 244

‒ 144

‒ 144

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

514

0

514

95

609

431

474

539

164

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

714

0

714

‒ 101

613

699

780

1.728

‒ 146

Open Overheid

0

0

0

120

120

0

0

0

0

Adviescollege ICT

0

0

0

275

275

0

0

0

0

Personele inzet crisisopvang

0

30.500

30.500

860

31.360

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

POK - Ambtelijk Vakmanschap

39

0

39

0

39

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

1.487

1.487

400

385

384

381

Werkgeversbeleid

1.700

0

1.700

98

1.798

351

351

351

351

POK - Staat van de Uitvoering

2.150

0

2.150

47

2.197

165

159

159

159

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

0

0

10

10

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

500

500

0

0

0

0

Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)

1.084

0

1.084

0

1.084

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Werkgeversbeleid

47

0

47

6

53

5

5

3

3

Bijdrage aan agentschappen

         

POK - Ambtelijk Vakmanschap

74

0

74

750

824

250

250

0

0

UBR (Arbeidsmarktcommunicatie)

9.675

0

9.675

509

10.184

711

711

711

711

I-Functie Rijk

0

0

0

450

450

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

1.527

0

1.527

833

2.360

85

85

74

74

Werkgeversbeleid

2.496

0

2.496

1.846

4.342

791

710

696

682

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

0

0

0

4.120

4.120

0

0

0

0

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

34

0

34

202

236

102

102

2

2

Diverse bijdragen

0

0

0

1.750

1.750

0

0

0

0

KOOP

0

0

0

8.770

8.770

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Bedrijfsvoeringsbeleid

231

0

231

‒ 12

219

13

13

13

13

          

7.2 Pensioenen en uitkeringen

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

6.338

0

6.338

‒ 200

6.138

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

          
          

Ontvangsten

64

0

64

0

64

0

0

0

0

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 19 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 7
 

2023

juridisch verplicht

35%

bestuurlijk gebonden

48%

beleidsmatig gereserveerd

9%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

8%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is ....% juridisch verplicht.

7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

Er is een reallocatie van ‒ € 4,9 mln. in 2023 en ‒ € 9,9 mln. per jaar in de jaren 2024 en 2025 naar artikel 2 apparaat in het kader van de Nationale Crypto Strategie.

Verder is er een reallocatie voor I-functie Rijk/I-stelsel binnen artikel 7 van ‒ € 1,5 mln. om de uitgaven op het juiste instrument bijdrage ZBO's/RWT's en bijdrage agentschappen te kunnen verantwoorden.

Door alle andere departementen zijn overboekingen gedaan naar de begroting van BZK (€ 2,6 mln.) voor de financiering van het uitvoeringsplan beleidsvisie hybridewerken en het programma DenkDoeDuurzaam.

Tot slot, in 2022 zijn voor diverse opdrachten de werkzaamheden vertraagd en doorgeschoven naar 2023. Voor deze overlopende verplichting wordt de eindejaarsmarge ingezet (€ 0,9 mln.).

Informatiehuishouding

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

Er is een reallocatie van middelen om de bijdragen uit Informatie Huishouding aan het Platform Openbaarheid en Overheidsinformatie binnen artikel 7 van € - 6,8 mln. om op het juiste instrument bijdrage agentschappen te kunnen verantwoorden.

Dit is een reallocatie naar artikel 6 van ‒ € 1,7 mln. om de middelen van het budget Informatie Huishouding (IHH) 2023 voor het project Data bij de bron op het juiste artikel en instrument bijdrage ZBO's/RWT's te verantwoorden. Er zal een bijdrage aan Stichting Geonovum worden verstrekt.

Er zijn drie reallocaties naar artikel 11: voor het programma Open Overheid wordt er ‒ € 1,4 mln. gerealloceerd om de inhuurkosten op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Voor het budget Informatie Huishouding (IHH) wordt er ‒ € 1,8 mln. gerealloceerd om op het juiste instrument overige materiele uitgaven te kunnen verantwoorden. Verder wordt voor Doc-direkt ‒ € 7,8 mln. budget gerealloceerd in verband met de verdeling van de informatiehuishoudingsmiddelen van de stelselpartijen voor 2023. Deze uitgaven moeten op het juiste instrument inhuur geboekt worden.

De verdeling van de informatiehuishoudingsmiddelen voor de stelselpartijen voor 2023 is vastgesteld. Om deze middelen op de juiste plek te krijgen vindt er een overboeking plaats naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van € 7,7 mln. (waarvan € 3,0 mln. voor het Nationaal Archief is).

Naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. De verdeling van de additionele budgetten is voor 2023 vastgesteld: voor de Politie € 3,2 mln. Hiervoor vindt er een overboeking plaats naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tot slot, de loon- en prijsbijstelling tranch 2023 is verwerkt, dit is € 3,3 mln. voor 2023 aflopend naar € 3,2 mln. voor 2027.

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

Door alle andere departementen zijn overboekingen gedaan naar de begroting van BZK (€ 4,4 mln.) voor de kostenverdeling van de Rijksbrede ICT-voorzieningen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bedrijfsvoeringsbeleid

Er is een reallocatie voor I-functie Rijk/I-stelsel binnen artikel 7 van € 1,0 mln. van opdrachten om de uitgaven op het juiste instrument bijdrage ZBO's/RWT's te kunnen verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

I-functie Rijk

Er is een reallocatie voor I-functie Rijk/I-stelsel binnen artikel 7 van circa € 0,5 mln. van opdrachten om de uitgaven op het juiste instrument bijdrage aan agentschappen te kunnen verantwoorden.

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorzieningen

In 2022 zijn werkzaamheden verricht voor het project Samenwerkingsfunctionaliteit en voor de doorontwikkeling van het Rijksportaal. Er zijn geen facturen ontvangen voor de werkzaamheden in 2022, waardoor de totale uitgaven ten laste komen voor het budget van 2023 (€ 4,1 mln.). Via de eindejaarsmarge worden deze middelen beschikbaar gesteld.

Diverse bijdragen

Voor de ontwikkeling van de e-mail connector door SSC-ICT zijn door vertraging niet alle uitgaven in 2022 gemaakt, waardoor deze overlopende verplichting drukt op het budget voor 2023. In het budget voor 2023 is hier geen rekening mee gehouden, hiervoor wordt de eindejaarsmarge ingezet (€ 1,8 mln.).

KOOP

Er is een reallocatie van middelen om de bijdragen uit Informatie Huishouding aan het Platform Openbaarheid en Overheidsinformatie binnen artikel 7 van € 6,8 mln. van opdrachten om op het juiste instrument bijdrage agentschappen te kunnen verantwoorden.

In 2022 is afgesproken dat de uitgaven ten behoeve van PLOOI getemporiseerd worden zodat het budget beter in overeenstemming wordt gebracht met de stapsgewijze aanpak die met het programma wordt nagestreeft. Door middel van de inzet van de eindejaarsmarge blijft het budget dat in 2022 getemporiseerd is beschikbaar in 2023 (€ 2,0 mln.).

Licence