Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft naar een overheid die haar maatschappelijke taken optimaal uitvoert en waar de samenleving op kan vertrouwen.

De minister draagt hieraan bij door randvoorwaarden te creëren voor het optimaal en duurzaam functioneren van overheidsorganisaties én in het bijzonder voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

De Minister van BZK heeft bij het streven naar een goed functionerende (rijks)overheid vooral een regisserende rol. Dit houdt in dat de minister zorgt voor kennis over het functioneren van de overheid en met het oog op het optimaal functioneren kaders vaststelt en deze monitort en evalueert. Daarnaast heeft de minister coördinerende bevoegdheden waar het gaat om de organisatie en bedrijfsvoering van het Rijk.

De rol en verantwoordelijkheid die de Minister van BZK heeft, verschilt per onderwerp. Dit geldt ook voor de reikwijdte: de gehele publieke sector of de gehele overheid, de gehele rijksoverheid of de rijksdienst/ministeries. Voor een aantal onderwerpen heeft de minister een breder scope. Dit geldt bijvoorbeeld voor deze onderwerpen:

 • de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van ambtenaren (overheidsbreed);

 • de overheidspensioenen (publieke sector)

 • een adequaat overlegstelsel en kennispositie van overheidswerkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden (overheidsbreed);

 • de normering en openbaarmaking van topinkomens (gehele publieke en semi-publieke sector).

Stimuleren

 • De Minister van BZK stimuleert onder andere met subsidies diverse doelen ter bevordering van professioneel werkgeverschap zoals bijvoorbeeld het vergroten van de aantrekkingskracht van het werken bij de overheid bij jongeren en het bevorderen van de kwaliteit van overheidsmanagers.

 • De Minister van BZK stimuleert kennisontwikkeling door bij te dragen aan onderzoek, bijvoorbeeld op het vlak van het functioneren van de overheid.

 • De Minister van BZK stimuleert het creëren van baankansen voor arbeidsbeperkten, onder meer door in te zetten op partnerschappen tussen overheidswerkgevers en leveranciers (social return).

 • De Minister van BZK stimuleert de mogelijkheden voor duurzaam samenwerken door rijksbreed vergaderen mogelijk te maken. Dit draagt bij aan het imago van de overheid als aantrekkelijke werkgever. Er wordt gewerkt aan rijksbrede samenwerkingsafspraken en deze zullen worden getest in pilots.

 • De Minister van BZK stimuleert kennisdeling over het verminderen van agressief gedrag tegen publieke werkers. Dit draagt bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Financieren

 • Een goede samenwerking tussen werknemers, werkgevers en kabinet draagt bij aan de kwaliteit van de publieke sector. Om die reden ondersteunt de minister waar nodig deelnemende partijen met kennis en subsidies om de aanpak van gezamenlijke inhoudelijke opgaven mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het subsidiëren van samenwerking en overleg tussen overheidswerkgevers en met werknemersorganisaties rondom pensioenen, de ambtelijke rechtspositie en banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit draagt bij aan het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever.

Regisseren

 • De Minister van BZK heeft kaderstellende en coördinerende bevoegdheden met betrekking tot de organisatie en inrichting van de rijksoverheid.

 • De Minister van BZK heeft coördinerende bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsvoering van het Rijk en is verantwoordelijk voor de werking van het stelsel.

 • De Minister heeft een regisserende rol voor het stelsel waarin (organisaties van) werkgevers en werknemers in verschillende overheids- en onderwijssectoren afspraken maken over de collectieve arbeidsvoorwaarden.

 • De Minister van BZK heeft rijksbreed een regisserende rol bij het personeelsbeleid van de rijksdienst en bij de realisatie van de banenafspraak binnen de rijksdienst. Als het gaat om de integriteit van medewerkers, de rechtspositie van ambtenaren, het ambtelijk vakmanschap, arbeidsvoorwaarden en pensioenen, dan heeft deze rol betrekking op de gehele overheid.

 • Op het gebied van rijksbrede huisvesting, inkoop en faciliteiten stelt de Minister van BZK kaders op voor een efficiënte, effectieve en duurzame bedrijfsvoering. Bij het vervullen van deze kaderstellende rol is er aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de voorbeeldrol van de rijksoverheid richting partners. Het gaat daarbij om het benutten van inkoopkracht voor het realiseren van maatschappelijk effect (de duurzame, sociale en innovatieve transitie van Nederland) en in de masterplannen voor de Rijkskantoorhuisvesting wordt rekening gehouden met kabinetsbrede ambities op het terrein van duurzaamheid.

 • De Minister van BZK kan op het gebied van informatievoorziening en ICT, na overleg met andere ministeries, kaders vaststellen ter bevordering van de eenheid, de kwaliteit of de efficiëntie van informatiesystemen binnen de Rijksdienst. Daarbij kan hij werkzaamheden en voorzieningen aanwijzen die door alle of een daarbij aangegeven deel van de ministeries zullen worden uitgevoerd. Ook kan de Minister van BZK kaders vaststellen voor de wijze waarop gegevens over informatiesystemen wordt verstrekt. De benoeming en het ontslag van een departementale Chief Information Officer (CIO) kan alleen plaatsvinden na overleg met de Minister van BZK.

 • De Minister van BZK regisseert de versterking van kennis en kunde over digitalisering bij het Rijk.

 • Tenslotte houdt de Minister van BZK toezicht op de integrale beveiliging en veiligheid van de Rijksdienst.

Uitvoeren

 • De Minister van BZK zorgt ervoor dat het Rijk zich in de arbeidsmarktcommunicatie als één werkgever profileert en als één werkgever werft.

 • De Minister van BZK zorgt in samenwerking met de andere ministeries voor het realiseren van een hoogwaardig leiding­gevend kader in de Rijksdienst. Dit gebeurt door middel van werving en selectie, loopbaanbegeleiding en een gericht leer- en ontwikkel­aanbod voor een grote groep (top)managers.

 • De Minister van BZK ondersteunt de departementen bij de doelstelling om het percentage vrouwen in topfuncties verder te laten stijgen.

 • De Minister van BZK voorziet via shared service organisaties de Rijksdienst van generieke voorzieningen voor bijvoorbeeld faciliteiten, huisvesting, personeelszaken en ICT. Deze dienstverlening zal conform het klimaatakkoord en de inkoopstrategie van het Rijk zoveel mogelijk duurzaam aangeboden worden.

 • De Minister van BZK werkt aan een rijksbrede, duurzaam toegankelijke informatiehuishouding via het programma Open op Orde 2021-2026. Het meerjarige Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI) is hierin geïntegreerd. Bewustzijnscampagnes en opleidingen voor ambtenaren op het gebied van het omgaan met en beheren van informatie maken onderdeel uit van het programma. Verder wordt enerzijds - vanwege de verwachte vraag naar capaciteitsuitbreiding - via een rijksbrede arbeidsmarktcampagne het werken bij de overheid op gebied van informatiehuishouding onder de aandacht gebracht. Anderzijds wordt ook de impact van het programma Open op Orde op de ICT-voorzieningen van de Rijksdienst in kaart gebracht.

 • De Minister van BZK voorziet in een aantal generieke ICT-voorzieningen voor de Rijksdienst, ter bevordering van eenheid, veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en van samenwerking tussen rijksambtenaren. Daarnaast werkt zij aan versterking van de kennis en kunde over digitalisering bij het Rijk.

 • De Minister van BZK stuurt door middel van de Masterplannen op de samenstelling en kwaliteit van de Rijkskantoren.

 • De Minister van BZK draagt zorg voor de toepassing van het kader Functionele Werkomgeving Rijk (FWR) in Masterplanprojecten. De FWR maakt het mogelijk dat ambtenaren op een veilige en comfortabele manier, flexibel kunnen werken.

 • De Minister van BZK draagt zorg voor de samenwerking op het gebied van integrale beveiliging en veiligheid over departementale grenzen heen.

 • De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van pensioenregelingen van Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.

Parlementair Onderzoek Kinderopvangtoeslag (POK)

Het rapport ‘Ongekend onrecht’ maakt duidelijk dat er veranderingen nodig zijn. Niet alleen in het systeem van toeslagen, bij de Belastingdienst, bij Toeslagen en bij de betrokken ministeries. Het rapport noodzaakt dat we in brede zin kritisch kijken naar het functioneren van de hele (Rijks)overheid.

In de kabinetsreactie is dan ook een fors pakket aan maatregelen gepresenteerd. Deze betreffen herstel en toeslagen, responsieve dienstverlening (bijv. geen verkeerde deur principe, feedback loop) responsieve overheid (bijv. ruimte voor maatwerk in wetgeving), informatievoorziening (actieve openbaarmaking), informatiehuishouding en ambtelijk vakmanschap.

De aangekondigde maatregelen vergen majeure veranderingen die niet zomaar zijn gerealiseerd. Niettemin is in korte tijd al een aantal betekenisvolle stappen gezet. Bijvoorbeeld op het terrein van BZK:

 • Het kabinet wilde transparanter zijn. Per 1 juli 2021 is gestart met het openbaar maken van onderliggende beslisnota’s bij kamerbrieven. Daarin zullen ook persoonlijke beleidsopvattingen geanonimiseerd openbaar worden gemaakt.

 • Binnen het hele Rijk vinden gesprekken en trainingen plaats over ambtelijk vakmanschap, als randvoorwaardelijk voor de beoogde rijksbrede verandering. Daarbij wordt een «levende» code voor en door ambtenaren ontwikkeld.

 • We wensen te opereren als één responsieve overheid. In overleg met de verschillende departementen en VNG/gemeenten wordt gewerkt aan een programma gericht op de versterking van de (integrale) dienstverlening en het stimuleren van systeemleren.

De POK-maatregelen houden nauw verband met de maatregelen die eerder zijn aangekondigd in de kabinetsreactie op het ongevraagd advies van de Raad van State over ministeriele verantwoordelijkheid, het traject Werk aan uitvoering en het bredere debat over de bestuurscultuur.

I-strategie Rijk 2021-2025

De overheidsdienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen vindt steeds vaker plaats in de digitale omgeving. De Corona pandemie heeft bijgedragen aan de versnelling van deze digitale transitie. Inmiddels kan worden gesteld dat informatievoorziening en ICT vitaal zijn voor het functioneren van de samenleving. In de I-strategie Rijk 2021-2025 staan de prioriteiten van de Chief Information Officers (CIO’s) voor de verbetering van informatievoorziening van het Rijk. De I-strategie draagt bij aan meerdere maatschappelijke opgaven. Zoals efficiënte overheidsprocessen, betere digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven door datagedreven werken en een betere betrokkenheid van burgers bij het democratisch proces.

Randvoorwaarde voor het realiseren van de doelstelling is dat informatievoorzienig datagedreven, klantgericht, transparant en veilig is en voldoet aan de privacywetgeving. Een ander belangrijk aspect is de versterking van I-kennis en -kunde bij de medewerkers om zo een toekomstbestendig I-vakmanschap op te bouwen.

De parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft aangetoond dat informatievoorziening richting burgers en parlement onvoldoende op orde is. Ter verbetering hiervan coördineren we diverse maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Dit betreft onder meer de maatregelen ter verbetering van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid, waarvoor nog in 2021 een regeringscommissaris is aangesteld (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 4). In dit verband geven we in 2022 verder uitvoering aan het actieplan ‘Open op orde’, waarbij een goede samenhang wordt gezocht van maatregelen op centraal niveau en specifieke maatregelen bij individuele Rijksonderdelen (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 291).

De rijksbrede informatiebeveiliging heeft de komende jaren de hoogste prioriteit. De focus zal primair liggen op weerbaarheid door de versterking van het stelsel door middel van rijksbrede kaders en afspraken en het bevorderen van rijksbrede samenwerking. Ook zetten we in op gerichte maatregelen voor preventie, detectie en respons onder meer door middel van kennisdeling. Hieronder valt de uitbreiding van het Nationaal Detectie Netwerk (NDN). Ook leveren we een bijdrage aan ontwikkeling van de Nationale Cryptostrategie (NCS), waardoor cryptografische beveiligingsmaatregelen om gevoelige informatie te beschermen in de toekomst beschikbaar blijven.

Ter versterking van het CIO-stelsel zetten we in 2022 een aantal vervolgstappen in de interdepartementale implementatie het van in 2021 vastgestelde Besluit CIO-stelsel Rijksdienst. Zo wordt uitvoering gegeven aan de meerjarige departementale Informatieplannen.

Ter bevordering van meer transparantie in ICT-kosten en inzicht in de staat van onze informatievoorziening, starten we met de transformatie van het huidige Rijks ICT-dashboard, waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen op maatschappelijk toegevoegde waarde van ICT en IV. De uitbreiding van het ICT-dashboard met inzicht in beheer- en onderhoudsaspecten is daarbij een eerste stap.

Ook wordt steeds duidelijker dat er kansen liggen om sneller en beter gebruik te maken van onze data (datagedreven werken). En dat er ethische vragen zijn bij het gebruik van data en algoritmen. Er wordt onderzoek gedaan naar de opkomende rol van Chief Data Office (CDO) en de wijze waarop deze functie binnen het CIO-stelsel kan worden geborgd.

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

39.149

104.975

193.597

188.016

161.251

160.572

157.021

        

Uitgaven

36.415

104.975

193.597

188.016

161.251

160.572

157.021

        

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

28.721

97.366

186.759

181.678

155.413

155.234

152.183

Subsidies (regelingen)

       

Diverse subsidies

1.235

638

662

662

662

662

662

Overlegstelsel

2.310

1.998

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

Bedrijfsvoeringsbeleid

227

505

205

205

205

205

205

Kwaliteit management rijksdienst

0

26

26

26

26

0

0

Opdrachten

       

Bedrijfsvoeringsbeleid

1.662

6.932

8.396

4.368

3.796

3.550

4.015

Kwaliteit management rijksdienst

2.259

2.827

2.778

2.778

2.778

2.804

2.804

Werkgeversbeleid

1.536

2.038

1.858

1.908

1.924

1.924

1.924

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

108

3.031

93

0

0

0

0

Informatiehuishouding

0

52.730

148.000

149.000

124.000

124.000

124.000

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

4.619

4.786

4.436

4.190

4.190

1.000

POK - Staat van de Uitvoering

0

2.400

2.600

2.300

2.200

2.100

2.100

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

1.400

1.725

1.175

1.225

1.275

1.075

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

55

874

495

269

310

279

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

0

133

626

676

133

213

133

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       

Bedrijfsvoeringsbeleid

581

1.043

0

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

2.057

1.700

1.700

1.700

2.100

2.100

2.100

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

134

267

267

267

267

267

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

0

0

828

828

828

828

828

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       

Werkgeversbeleid

74

37

37

37

37

37

37

Bijdrage aan agentschappen

       

Kwaliteitsverbetering

1.528

0

0

0

0

0

0

UBR (arbeidsmarkt communicatie)

7.868

8.376

5.441

5.441

5.441

5.441

5.441

Werkgeversbeleid

2.312

3.380

1.006

958

914

910

895

Bedrijfsvoeringsbeleid

3.315

2.728

1.725

1.292

1.292

1.292

1.292

I-Functie Rijk

98

46

0

0

0

0

0

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

1.089

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Bedrijfsvoeringsbeleid

462

590

225

225

225

225

225

        

7.2 Pensioenen en uitkeringen

7.694

7.609

6.838

6.338

5.838

5.338

4.838

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

7.694

7.609

6.838

6.338

5.838

5.338

4.838

        

Ontvangsten

2.426

312

64

64

64

64

64

Budgetflexibiliteit

Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 95,2% juridisch verplicht en dit kent de volgende onderverdeling:

Subsidies

Het subsidiebudget is voor 65,6% juridisch verplicht. Het betreft onder andere de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE) en projectsubsidies sociale partners bovensectoraal.

Opdrachten

Het opdrachtenbudget is voor 96,1% juridisch verplicht. Het betreft onder meer opdrachten ten behoeve van de brede evaluatie organisatiekaders voor Rijk, arbeidsvoorwaarden, pensioenen, inzet van arbeidsbeperkten, personeels- en organisatiebeleid Rijk, transitie Digi-Inkoop, het Rijks ICT-dashboard, I-functie Rijk en gelden in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Het budget voor bijdrage aan ZBO’s/RWT’s is voor 99% juridisch verplicht. Het betreft een bijdrage aan Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP). Daarnaast ontvangt ICTU bijdragen voor het programma Vensters voor bedrijfsvoering en het programma Internetspiegel en aan het CBS wordt een bijdrage verstrekt voor het onderhoud en beheer van het WNT-register. Tot slot betreft dit gelden in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor bijdrage aan agentschappen is voor 86,3% juridisch verplicht. UBR Personeel ontvangt een bijdrage voor het uitvoeren van de rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie. Hierbij zorgt UBR Personeel ervoor dat de Rijksoverheid zich profileert en werft als één werkgever. Het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (UBR KOOP) ontvangt jaarlijks een bijdrage voor het beheer en onderhoud van het ZBO-register. Tevens ontvangt UBR een bijdrage voor het programma Versterking HR ICT Rijksdienst en een bijdrage op het gebied van HRM Inkoop.

Bijdrage aan (inter)-nationale organisaties

Het budget voor bijdrage (inter)-nationale organisaties is voor 100% juridisch verplicht.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Het budget voor bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken is voor 100% juridisch verplicht.

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

Er worden diverse subsidies verstrekt voor kennisontwikkeling.

De Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM) is een netwerkorganisatie, die zich richt op de professionalisering van het management binnen het openbaar bestuur. Het Ministerie van BZK verstrekt de VOM een subsidie om diverse initiatieven die daartoe bijdragen te ondersteunen, bijvoorbeeld de periodieke Reuring! Cafés met debatten over management- en organisatievraagstukken en de organisatie van de prijs voor de Beste Overheidsorganisatie van het jaar, waarmee de kennis over succesvolle managementpraktijken, organisatieformules en innovaties aan de oppervlakte komt en breed gedeeld wordt.

Het Instituut voor Publieke Sector Efficiency Studies (IPSE) is een instituut dat onderzoek doet naar de productiviteitsontwikkeling en doelmatigheid binnen de publieke sector. Om de kennisontwikkeling op dit vlak te ondersteunen ten behoeve van het management van overheidsorganisaties en de beleidsontwikkeling verstrekt het Ministerie van BZK een subsidie aan IPSE.

Daarnaast zal in het kader van de versterking van de kennisbasis betreffende de prestaties van de overheid een internationaal vergelijkend onderzoeks-programma gestart worden. Doel daarvan is het leren van succesvolle beleidsarrangementen en praktijk-voorbeelden uit andere Westerse landen te ondersteunen. Hiervoor is een subsidie voorzien.

Overlegstelsel

De Minister van BZK draagt bij aan het in stand houden van een adequaat overleg tussen overheidswerkgevers en vakcentrales over arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarktbeleid en andere relevante thema’s. Dit doet de minister onder andere door subsidies te verstrekken aan koepels van overheidswerkgevers en –werknemers. De Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) ontvangt een subsidie met als doel bij te dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap en de kwaliteit en wendbaarheid van overheidsorganisaties.

Bedrijfsvoeringsbeleid

In 2021 wordt een doorlopende meerjarige subsidie toegekend aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, die partijen in de schoonmaak-, catering-, beveiligings- en verhuisbranche oproept om aandacht te hebben voor werkdruk, kwaliteit van het werk, bejegening van werknemers en de verharding van marktverhoudingen.

De Minister van BZK verstrekt jaarlijks een subsidie aan het kennisinstituut Center for People and Buildings voor de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR). De FWR is een concept voor een werkomgeving voor Rijksambtenaren dat flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk (samen)werken mogelijk maakt. De subsidie heeft tot doel de generieke ontwikkeling van toepasbare kennis in het domein van de kantoorhuisvesting. Daarbij gaat het om het opbouwen van kennis over kwalitatieve en financiële aspecten van de FWR voor kantoorgebouwen van het Rijk. In het programma hybride werken wordt gebruik gemaakt van de FWR bij de herinrichting van de fysieke werkomgeving.

Kwaliteit management Rijksdienst

Er wordt subsidie verstrekt aan het Leiden Leadership Centre (LLC), Universiteit Leiden voor een vijfjarig onderzoeks- en ontwikkelprogramma over publiek leiderschap. Het programma en de onderzoeksthema’s richten zich op actuele leiderschapsvragen, het uitwisselen van ervaring tussen programmapartners en het ontwikkelen van nieuwe kennis en kunde op het terrein van publiek leiderschap.

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Duurzaam bedrijfsvoeringsbeleid en duurzame inkoop

In 2022 moet een inhaalslag in gang worden gezet. Het Ministerie van BZK zal vanuit haar regierol deze inhaalslag ondersteunen via een nieuw rijksbreed programma. Dit programma zal zich richten op het bevorderen van effect door departementen te helpen bij het formuleren, vastleggen en uitwerken van de duurzaamheidsambities. Het programma zal de rijksbrede communicatie verzorgen en goede voorbeelden delen via de communicatiestrategie DenkDoeDuurzaam. Ook faciliteert het programma de uitvoering via de community of practice voor de CO2-prestatieladder en biedt het instrumenten aan als de MVI inkoopcriteria. Tevens wordt inzicht gegeven in de voortgang via een dashboard duurzaamheid. Daarmee werken we richting de realisatie van doelen zoals opgenomen in onder meer het Klimaatakkoord, de inkoopstrategie en de kabinetsreactie circulaire economie, te weten:

 • 1. Klimaatneutraal zijn in 2030 (thema’s klimaat, energie, mobiliteit)

 • 2. 50% minder primair grondstoffengebruik realiseren in 2030 en volledig circulair zijn in 2050 (thema circulair)

 • 3. Arbeidsparticipatie stimuleren, onder meer door het creëren van 5000 participatiebanen (thema social return)

 • 4. Internationale productieketens verduurzamen door middel van het voorkomen of aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu (thema internationale sociale voorwaarden)

 • 5. Innovaties stimuleren onder meer door op te treden als launching customer (thema innovatie).

Datagedreven bedrijfsvoeringsbeleid

In 2022 zetten we verdere stappen in de ontwikkeling naar datagedreven bedrijfsvoeringsbeleid. Zo wordt de ICT- werkplek uitgerust met nieuwe programmatuur die beter past bij de werkzaamheden. Verder gaan wij inzetten op het vernieuwen en verder optimaliseren van de dataopslag (datawarehouses), met als doel efficiënter en effectiever werken. De reguliere activiteiten zoals opstellen rapportages en monitoring loopt vanzelfsprekend door.

Het programma RADIO, dat als doel heeft het in balans brengen en het op peil houden van ICT-kennis en -kunde binnen de Rijksdienst, wordt gecontinueerd.

Kwaliteit management rijksdienst

De beschikbare middelen worden onder meer ingezet voor talent- en leiderschapsprogramma's voor (potentiële) topmanagers en voor een informatiesysteem over de functies en managers in de top van de Rijksdienst.

Om de kwaliteit van het (top)management te versterken, is een passend leer- en ontwikkelaanbod beschikbaar. Dit aanbod is toegesneden op (top)managers bij het Rijk en bestaat uit programma’s op het gebied van talentontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en ambtelijk vakmanschap.

Voor een professionele ondersteuning bij werving en selectie, loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling is het van belang om inzicht te hebben in de beschikbare managementfuncties bij het Rijk en de mobiliteit van (top)managers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een personeels‐informatiesysteem.

Werkgeversbeleid

In het kader van hybride werken is het voornemen om een Werkomgeving Belevingsonderzoek (WOBO), de opvolger van het rijksbreed interdepartementaal klantentevredenheidsonderzoek (iKTO), uit te voeren, passend bij de situatie van dat moment. Verbeteracties naar aanleiding van dit onderzoek worden begin 2022 in gang gezet en doorgevoerd. Het WOBO wordt in beginsel jaarlijks uitgevoerd.

Integriteit

De Staatssecretaris van BZK richt zich vanuit zijn coördinerende rol op een rijksbrede infrastructuur ter ondersteuning van het integriteitsbeleid van de ministeries. Het komende jaar wordt verder gewerkt aan het voorkomen van (on)bewuste vooroordelen, racisme en discriminatie bij rijksambtenaren, de professionalisering van de vertrouwenspersoon en het versterken van een veilige werkomgeving door het bieden van een goede infrastructuur, die zowel departementaal als rijksbreed, sociale veiligheid ondersteunt.

Veilig werken

Het Ministerie van BZK zet zich in voor een veilige werkomgeving binnen het openbaar bestuur. Veilig werken is immers een zeer cruciale randvoorwaarde voor een goed functionerend openbaar bestuur. Een ambtenaar moet ten allen tijde zonder last en dwang zijn of haar functie kunnen uitoefenen.

Het achterhalen en monitoren van veiligheidsincidenten is een belangrijke opgave voor het Ministerie van BZK. Relevante cijfers en informatie zorgen ervoor dat meer kennis wordt opgedaan over de aard, omvang en het gevolg van veiligheidsincidenten. Met deze informatie kunnen toekomstige interventies verder vorm worden gegeven.

Het Ministerie van BZK blijft zich inzetten om agressie, geweld en intimidatie te voorkomen. Het Ministerie van BZK biedt werkgevers in het openbaar bestuur verschillende handvatten om interne en externe veiligheidsrisico’s te herkennen en hierop te acteren. Door middel van pilots, handreikingen en het actief vervullen van de rol als kennismakelaar wordt er aandacht gevraagd voor het thema veilig werken in diverse netwerken.

Grenzeloos samenwerken en ambtelijk vakmanschap

Samen met de departementen wordt gewerkt aan een gedragscode die iedere ambtenaar kan helpen in lastige situaties, bij wijze van moreel kompas. Daarbij wordt gestart met:

 • Het opstarten van opleidingen, trainingen en leerinterventies op de gebieden van opgavegericht werken, informatiehuishouding, ambtelijke advisering en loyale tegenspraak, actieve en passieve openbaarmaking, optreden bij technische briefings, het veilig doorgeven van signalen en discriminatie; het etaleren van goede voorbeelden hiervan en voeren van een dialoog over ambtelijk vakmanschap;

 • Het organiseren van trainingen en symposia specifiek van overheidsmanagers;

 • Het organiseren van een goede bestuurlijke samenwerking tussen eigenaar, opdrachtgever en uitvoeringsorganisatie (opdrachtnemer) door het gesprek aan te gaan over gedeelde problemen en risico’s en gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen.

Het belang van de kabinetsambities op het gebied van ambtelijk vakmanschap en Grenzeloos Samenwerken, en van de weg daar naartoe wordt continue onder de aandacht gehouden.c

Doorontwikkeling rijksbrede ICT voorziening

Het betreft een bijdrage voor de vernieuwing van het Rijksportaal.

Informatiehuishouding

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn middelen vrijgemaakt voor het op orde brengen van de informatiehuishouding en actieve openbaarmaking bij het Rijk. Het Ministerie van BZK heeft een coördinerende rol in de verdeling en monitoring van deze middelen over andere departementen, uitvoeringsorganisaties en ZBO’s.

Door Ministerie van BZK is een generiek actieplan opgesteld waarin is opgenomen hoe deze benodigde verbetering met nieuwe én versnelling van lopende initiatieven de komende jaren wordt uitgevoerd. Hiervoor is een analyse uitgevoerd naar de knelpunten in de informatiehuishouding. Op basis daarvan zijn voorwaarden gesteld voor een omgeving waar besturing en regelgeving geborgd zijn, volume en aard van informatie voor Informatiehuishouding (IHH) wordt beheerst, de toegankelijkheid en vindbaarheid in informatiesystemen is verbeterd en de professionele expertise is vergroot in kwantitatieve en kwalitatieve zin.

De verandering die nodig is voor het verbeteren en toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding kost tijd, kennis en middelen. Het kabinet gaat daarom uit van een rijksbrede verbeteroperatie tot en met 2026, waarbij we ook na 2026 de aandacht, kennis en middelen structureel op peil moeten houden.

POK - Ambtelijk Vakmanschap

Het ambtelijk vakmanschap wordt versterkt. Om deze versterking aan te jagen wordt ingezet op bewustwording en praktische uitwerking van nieuwe werkwijzen, opleiding en training van ambtenaren. Daarmee wordt onder andere bijgedragen aan een overheid die grenzeloos samenwerkt aan maatschappelijke opgaven, opgavegericht werkt waarbij de bedoeling van regelgeving centraal staat en waar de menselijke maat voorop staat.

POK - Staat van de Uitvoering

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» wordt er tevens invulling gegeven aan de uitvoering van de Staat van de Uitvoering waarmee beter zicht gecreëerd wordt op het functioneren en presteren van de uitvoeringsorganisaties.

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

Binnen de Rijksdienst moet de werkcultuur worden verbeterd en moeten racisme en discriminatie op de werkvloer worden voorkomen en tegengegaan. De acties die hieraan bijdragen, concentreren zich rondom, leiderschap, diversiteit en inclusie. Voorbeeldgedrag van leidinggevenden en (inclusief) leiderschap zijn belangrijk om een cultuurverandering te kunnen realiseren. Daarnaast zijn maatregelen nodig om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan, medewerkers bewust te maken van mogelijke vooroordelen en signalen van discriminatie op te vangen en serieus te behandelen. Een inclusieve werkcultuur zorgt ervoor dat mensen zich vrij voelen om dergelijke signalen door te geven.

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

Er wordt ingezet op het bevorderen van een veilig werk- en meldklimaat bij organisaties (werkgevers). Dit moet ertoe leiden dat mogelijke misstanden sneller en beter bespreekbaar zijn binnen de organisatie en opgelost kunnen worden. En dat de melder vertrouwen heeft in een goede afwikkeling van uitgesproken signalen en de gedane melding(en).

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

Door het Huis voor klokkenluiders kan op verzoek een onderzoek worden uitgevoerd naar de bejegening van de melder door de (overheids)werkgever naar aanleiding van een melding van een misstand. Voor melders van misstanden wordt een pilot juridische ondersteuning opgezet, zodat zij zich gesteund weten als zij melding van een misstand doen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Werkgeversbeleid

Ter ondersteuning van beleidsmakers binnen het openbaar bestuur wordt BZK-beleid periodiek gemonitord i.s.m. het CBS. Daarmee wordt o.a. inzicht gegeven in de ontwikkeling van de tevredenheid en betrokkenheid van personeel, vertrekmotieven, organisatiecultuur en door medewerkers ervaren integriteits- en sociale veiligheidsproblemen. Daarnaast wordt met de ontwikkeling van het register van Overheidsorganisaties (ROO) gewerkt aan een register waarin alle - nu nog separaat opgeslagen- kenmerken van overheidsorganisaties in één openbaar register toegankelijk worden. Met beleidsreconstructies (project ‘het geheugen van BZK’) en interviews met oud-topambtenaren en oud-ministers (project ‘de top kijkt om’) worden samen met oud-bestuurders en wetenschappers lessen getrokken uit het verleden.

Individuele organisaties binnen het openbaar bestuur kunnen daarnaast gebruik maken van diverse voor hen ontwikkelde benchmarktools (zoals InternetSpiegel medewerkersonderzoek) en participeren in bestaande leergroepen (zoals Vensters voor Bedrijfsvoering) om zicht te krijgen op verbetermogelijkheden in hun bedrijfsvoering. De stichting ICTU ontvangt voor deze activiteiten, die in opdracht van het Ministerie van BZK worden uitgevoerd, een jaarlijkse bijdrage.

Het Ministerie van BZK faciliteert met het verzamelen en analyseren van gegevens over de daadwerkelijke uitvoering van overheidstaken de totstandkoming van een jaarlijkse Staat van de Uitvoering. Deze Staat van de uitvoering vloeit voort uit het traject Werk aan Uitvoering en is aangekondigd in de Kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht». Doel van de Staat van de Uitvoering is het bieden van handreikingen om de uitvoeringspraktijk in meest brede zin te verbeteren. Met de verzamelde informatie en beschouwingen biedt de Staat een unieke mogelijkheid om het reflecteren en leren binnen het hele beleidssysteem – «van beleid tot balie»- te bevorderen.

POK - Bevorderen van veilig werk- en meldklimaat

Er wordt ingezet op het bevorderen van een veilig werk- en meldklimaat bij organisaties (werkgevers). Dit moet ertoe leiden dat mogelijke misstanden sneller en beter bespreekbaar zijn binnen de organisatie en opgelost kunnen worden. En dat de melder vertrouwen heeft in een goede afwikkeling van uitgesproken signalen en de gedane melding(en).

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

De dienstverlening van het Huis voor klokkenluiders wordt versterkt om ervoor te zorgen dat melders van misstanden (onder meer bij de overheid) niet in de knel komen. Het Huis kan mensen ondersteunen door hen door te verwijzen naar instanties of organisaties die juridische of psychosociale hulp kunnen verlenen en daarmee wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Ook kan het Huis op verzoek van de melder onderzoek doen naar de bejegening van de melder door de (overheids)werkgever naar aanleiding van een melding van een misstand. Voor melders van misstanden wordt een pilot juridische ondersteuning opgezet, zodat zij zich gesteund weten als zij melding van een misstand doen.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Werkgeversbeleid

Dit betreft de jaarlijkse bijdrage aan Workplace pride.

Bijdrage aan agentschappen

UBR (arbeidsmarkt communicatie)

UBR Personeel ontvangt een bijdrage voor onder andere het uitvoeren van de rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie. Hierbij zorgt UBR Personeel ervoor dat de Rijksoverheid zich positioneert en profileert als één aantrekkelijke werkgever. Dit vertaalt zij door in de externe en interne werving, onder meer via de websites WerkenvoorNederland.nl en mobiliteitsbank.nl. Zij ondersteunt organisatieonderdelen binnen het Rijk bij arbeidsmarktvraagstukken en draagt bij aan betere verbinding met en tussen de organisaties.

Werkgeversbeleid

UBR ontvangt een bijdrage voor het uitvoeren van diverse opdrachten voor de implementatie van het werkgeversbeleid.

Bedrijfsvoeringsbeleid

Vanuit de stelselverantwoordelijkheid voor het rijksbrede inkoopstel verstrekt het Ministerie van BZK bijdragen aan agentschappen om het rijksbrede Strategisch leveranciersmanagement ICT te versterken en nader te professionaliseren. Met Strategisch Leveranciersmanagement Rijk is de sturing op een aantal grote ICT leveranciers waar het Rijk zaken mee doet de afgelopen jaren effectiever en efficiënter georganiseerd. De bijdragen worden ingezet om Rijksbrede elementen van het Strategisch leveranciersmanagement te versterken, door investeringen in onder andere verbetering Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, privacy aspecten en verbetering inkoopeisen ten aanzien van veilige software.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Bedrijfsvoeringsbeleid

Vanuit de stelselverantwoordelijkheid voor het Rijksbrede inkoopstelsel verstrekt het Ministerie van BZK bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken om het Rijksbrede Strategisch leveranciersmanagement ICT te versterken en nader te professionaliseren. De bijdragen dienen hetzelfde doel als de bijdrage ten behoeve van Strategisch Leveranciersmanagement onder het instrument bijdrage aan agentschappen.

7.2 Pensioenen en uitkeringen

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

Dit betreft de bijdrage aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), die verantwoordelijk is voor de uitkering van pensioenen voor gewezen overheidspersoneel in de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen. De rijksbijdrage bestaat uit middelen om de pensioenen en toeslagen uit te keren (inkomens) en middelen om de regeling uit te voeren (uitvoeringskosten).

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de Garantiewet Surinaamse Pensioenen van de SAIP. Het Ministerie van BZK verrekent jaarlijks een deel van dit bedrag met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Licence