Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

193.597

110.205

‒ 4.114

‒ 26.581

79.510

      

Uitgaven

193.597

112.705

‒ 4.114

‒ 26.581

82.010

      

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

186.759

105.867

‒ 4.114

‒ 26.581

75.172

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

662

1.249

0

0

1.249

Overlegstelsel

2.901

2.401

0

‒ 250

2.151

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

250

0

0

250

Bedrijfsvoeringsbeleid

205

743

7

0

750

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

0

16

0

16

Ondersteuning koepels implementatie Woo

0

840

23

0

863

Kwaliteit management rijksdienst

26

26

1

33

60

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

0

0

100

100

POK - Ondersteuning melders misstanden

0

0

0

50

50

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

8.396

11.010

‒ 2.902

‒ 4.167

3.941

Kwaliteit Management Rijksdienst

2.778

3.060

842

‒ 215

3.687

Werkgeversbeleid

1.858

1.454

31

‒ 419

1.066

Informatiehuishouding

148.000

17.654

‒ 5.423

955

13.186

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

93

1.203

762

6.635

8.600

POK - Ambtelijk Vakmanschap

4.786

2.203

‒ 944

‒ 100

1.159

POK - Staat van de Uitvoering

2.600

50

‒ 50

0

0

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

1.725

1.189

‒ 16

0

1.173

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

874

874

0

‒ 100

774

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

626

626

‒ 14

‒ 150

462

Open Overheid

0

710

‒ 35

‒ 103

572

Adviescollege ICT

0

0

270

0

270

Personele inzet crisisopvang

0

33.100

0

‒ 30.500

2.600

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

42

0

42

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

180

1.906

40

2.126

Werkgeversbeleid

1.700

1.700

0

0

1.700

POK - Staat van de Uitvoering

0

2.550

0

0

2.550

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

267

0

0

0

0

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

828

0

14

100

114

Diverse bijdragen

0

200

35

0

235

Bijdrage aan medeoverheden

Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)

0

1.084

0

0

1.084

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Werkgeversbeleid

37

47

0

0

47

Bijdrage aan agentschappen

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

1.127

79

100

1.306

UBR (Arbeidsmarktcommunicatie)

5.441

7.335

238

0

7.573

I-Functie Rijk

0

0

130

0

130

Bedrijfsvoeringsbeleid

1.725

2.462

‒ 15

1.137

3.584

Werkgeversbeleid

1.006

2.476

695

290

3.461

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

139

0

0

139

KOOP

0

7.700

389

13

8.102

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Bedrijfsvoeringsbeleid

225

225

‒ 195

‒ 30

0

      

7.2 Pensioenen en uitkeringen

6.838

6.838

0

0

6.838

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

6.838

6.838

0

0

6.838

      

Ontvangsten

64

142

452

807

1.401

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 95,5% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft met name de bijdrage van € 5,2 mln. aan de AIVD om werkzaamheden uit te voeren in het kader van de Nationale Cryptostrategie / Coalition of the willing. Daarnaast worden er middelen (circa € 1,9 mln.) toegevoegd als gevolg van loonbijstelling.

Informatiehuishouding

Dit betreft met name de verdeling van additionele middelen (circa € 6,4 mln.) aan Doc-Direkt, het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) (circa € 2 mln.) en het programma Developer portaal (circa € 1,3 mln.) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding, naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Daarnaast ontvangt BZK circa € 1,7 mln. aan middelen middels een overboekeing vanuit het ministerie van Financiën voor het basisbudget informatiehuishouding van De Nederlandse Bank (DNB), omdat de middelen niet rechtstreeks aan DNB overgemaakt kunnen worden.

Vervolgens wordt € 1,5 mln. overgeheveld vanuit artikel 11 om de middelen voor informatiehuishouding op het juiste instrument te verantwoorden.

Tot slot wordt er circa € 1,7 mln. toegevoegd als tranche loon- en prijsbijstelling 2022.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft met name de toevoeging van de tranche loon- en prijsbijstelling van circa €1,5 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Uitgaven

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft met name de reallocatie naar de regeling Informatiehuishouding van circa € 2,0 mln. voor investeringen in Rijksbrede ICT voorzieningen. Daarnaast wordt circa € 0,8 mln. gerealloceerd naar artikel 11 om uitgaven voor het programma DenkDoeDuurzaam op het juiste instrument te verantwoorden.

Tenslotte wordt er circa € 0,8 mln. gerealloceerd naar de regeling Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening.

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

Er worden middelen (circa € 4,3 mln.) toegevoegd aan de begroting van BZK vanuit de verschillende ministeries voor opdrachten in het kader van de doorontwikkeling en vernieuwing van de Rijksbrede ICT-voorzieningen.

Daarnaast ontvangt het ministerie van BZK circa € 2,3 mln. aan middelen vanuit de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat, Financiën en Defensie voor het project Vernieuwing Rijksportaal.

Personele inzet crisisopvang

Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers is per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 € 33,1 mln. toegevoegd (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Aangezien deze middelen in 2022 niet volledig tot uitputting komen, schuift het uitgavenbudegt van € 30,5 mln. voor de personele inzet crisisopvang door naar 2023. Deze middelen komen dit jaar niet tot besteding en zullen bij 1e suppletoire begroting 2023 weer worden opgeboekt.

Licence