Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

216.284

26.400

242.684

‒ 24.973

217.711

‒ 22.973

‒ 22.973

‒ 22.991

0

          

Uitgaven

216.284

26.400

242.684

‒ 24.973

217.711

‒ 22.973

‒ 22.973

‒ 22.991

0

          

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

78.342

0

78.342

‒ 1.973

76.369

27

27

9

0

Subsidies (regelingen)

         

Overheidsdienstverlening

1.939

0

1.939

27

1.966

27

27

9

0

Opdrachten

         

Informatiebeleid

7.654

0

7.654

0

7.654

0

0

0

0

Overheidsdienstverlening

10.031

0

10.031

‒ 1.750

8.281

0

0

0

0

Informatiesamenleving

3.513

0

3.513

0

3.513

0

0

0

0

Ondersteuning koepels implementatie Woo

863

0

863

‒ 840

23

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

CBS

35

0

35

0

35

0

0

0

0

KvK

5.279

0

5.279

0

5.279

0

0

0

0

ICTU

7.159

0

7.159

0

7.159

0

0

0

0

Diverse bijdragen

200

0

200

90

290

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Gemeenten

600

0

600

0

600

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Digitale dienstverlening

180

0

180

0

180

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RVO.nl

8.769

0

8.769

500

9.269

0

0

0

0

UBR

9.143

0

9.143

0

9.143

0

0

0

0

Telecom

1.600

0

1.600

0

1.600

0

0

0

0

Logius

21.177

0

21.177

0

21.177

0

0

0

0

RvIG

150

0

150

0

150

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Buitenlandse Zaken (H5)

50

0

50

0

50

0

0

0

0

          

6.5 Identiteitsstelsel

35.045

0

35.045

0

35.045

0

0

0

0

Opdrachten

         

Identiteitsstelsel

4.993

0

4.993

0

4.993

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Diverse bijdragen

45

0

45

0

45

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Gemeenten

51

0

51

0

51

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RvIG

29.956

0

29.956

0

29.956

0

0

0

0

          

6.6 Investeringspost digitale overheid

59.379

0

59.379

0

59.379

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

1.629

0

1.629

0

1.629

0

0

0

0

Opdrachten

         

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

48.651

0

48.651

0

48.651

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

ICTU

520

0

520

0

520

0

0

0

0

RDW

330

0

330

0

330

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RVO.nl

454

0

454

0

454

0

0

0

0

Logius

6.202

0

6.202

0

6.202

0

0

0

0

RvIG

510

0

510

0

510

0

0

0

0

AZ-DPC

1.083

0

1.083

0

1.083

0

0

0

0

          

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

43.518

26.400

69.918

‒ 23.000

46.918

‒ 23.000

‒ 23.000

‒ 23.000

0

Subsidies (regelingen)

         

VNG

0

0

0

1.847

1.847

0

0

0

0

Opdrachten

         

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

43.518

26.400

69.918

‒ 48.642

21.276

‒ 23.000

‒ 23.000

‒ 23.000

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

ICTU

0

0

0

8.083

8.083

0

0

0

0

RDW

0

0

0

11.500

11.500

0

0

0

0

CBS

0

0

0

45

45

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

AZ-DPC

0

0

0

1.167

1.167

0

0

0

0

Overige bijdragen

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

448

0

448

0

448

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 91,0% juridisch verplicht.

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Opdrachten

Overheidsdienstverlening

Dit betreft een reallocatie van circa € 1,8 mln. om de inzet van overheidsdienstverlening op het juiste instrument te verantwoorden. De bestaande doelstellingen worden gerealiseerd door externe inhuur. De middelen worden gealloceerd naar artikel 11, Apparaat.

Ondersteuning koepels implementatie Woo

Dit betreft een reallocatie van middelen om de bijdragen aan het nieuwe Programma Open Overheid op het juiste artikel en instrument te kunnen verantwoorden. De middelen van circa € 0,9 mln. worden gerealloceerd vanaf artikel 7, Werkgevers - en bedrijfsvoeringsbeleid.

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Subsidies

VNG

Betreft een reallocatie van circa € 1,8 mln. om de bijdragen voor de VNG (Omnichannel) op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen worden gerealloceerd vanuit Opdrachten van hetzelfde artikel.

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Het Kabinet heeft structureel € 150 mln. beschikbaar gesteld voor versterking dienstverlening gemeenten, naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Voor het onderwerp toekomstscenario Jeugd en Gezin is er jaarlijks totaal € 23 mln. beschikbaar tot en met 2025. Deze middelen zijn verdeeld tussen de ministeries van J&V (ad. € 1,8 mln.), VWS (ad. € 0,2 mln.) en het Gemeentefonds (ad. € 21 mln.).

Daarnaast worden er naar aanleiding van de POK-plannen middelen gerealloceerd, om de bijdragen voor ICTU (ad. € 8 mln.), RDW (ad. € 11,5 mln.) en CBS (€ 0,05 mln.) op het juiste instrument te verantwoorden.

Ook worden er middelen gerealloceerd richting Bijdrage aan agentschappen van circa € 4,2 mln. om de bijdragen aan AZ-DPC en het project tweewegverkeer op het juiste instrument te verantwoorden.

Tot slot worden middelen overgeheveld van € 1,2 mln. voor het door Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) uit te voeren project Norm engineering. Per jaar stelt BZK de bijdrage ter beschikking.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

Vanuit instrument Opdrachten worden middelen van totaal circa €8 mln. gerealloceerd om de bijdragen aan ICTU op het juiste instrument te verantwoorden.

RDW

Vanuit instrument Opdrachten worden middelen van totaal circa € 11,5 mln. gerealloceerd om de bijdragen voor de informatiepunten (RDW) en de innovatieve dienstverlening (CBS) op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

AZ-DPC

Vanuit instrument Opdrachten worden middelen van circa € 4,2 mln. gerealloceerd om de bijdragen voor AZ DPC (levensgebeurtenissen) en het project tweewegverkeer op het juiste instrument te verantwoorden.

Licence