Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

137.948

159.361

5.798

5.600

170.759

      

Uitgaven

137.948

159.361

5.798

5.600

170.759

      

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

71.011

90.105

3.056

5.600

98.761

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

41.641

41.036

1.824

9.600

52.460

RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

16.394

16.394

736

0

17.130

RVB (Bijdrage voor monumenten)

2.958

2.958

119

0

3.077

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

6.230

6.629

213

0

6.842

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

3.788

23.088

164

‒ 4.000

19.252

      

9.2 Beheer materiële activa

66.937

69.256

2.742

0

71.998

Bijdrage aan agentschappen

RVB

12.396

12.660

511

0

13.171

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

4.874

4.829

201

0

5.030

RVB (Zakelijke lasten)

49.667

51.767

2.030

0

53.797

      

Ontvangsten

120.282

113.721

7.489

51.519

172.729

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 97,5% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

9.2 Beheer materiële activa

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Zakelijke lasten)

Dit betreft de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2021 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

Dit betreffen onvoorziene kosten voor de renovatie van het Binnenhofcomplex. De onverwachte tussenliggende periode waarin de gebruikers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex en de aannemers het complex nog niet in beheer kunnen nemen is hier de oorzaak van. Dit resulteert in beveiliging- en leegstandskosten die gegeven hun aard niet activeerbaar zijn bij het RVB en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever.

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

Dit betreft een reallocatie van circa € 4 mln. naar het instrument RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat). Vanwege de latere oplevering van de te nemen maatregelen voor het langer verblijf van het ministerie van AZ op het Binnenhof worden dit jaar minder kosten gemaakt.

9.2 Beheer materiele activa

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

Dit betreft een saldo van twee mutaties. Ten eerste betreft dit een overdracht aan de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) van circa € 1 mln. ten behoeve van het Windmolenpark Zeewolde. Daarnaast betreft dit een desaldering van de meeropbrengsten van de ingebruikgeving.

Ontvangsten

Dit betreft circa € 45 mln. aan meerontvangsten doordat de veiling van benzinestations langs Rijkswegen meer hebben opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvat dit circa € 5,2 mln. aan meerontvangsten voor bodemmaterialen. Tot slot omvat dit circa € 1 mln. aan meeropbrengsten uit de ingebruikgeving voor de desaldering.

Licence