Base description which applies to whole site
+

4.1 Niet beleidsartikel 91. Nog onverdeeld

Tabel 36 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

585.126

‒ 585.126

0

0

0

230.000

0

0

0

          

Uitgaven

585.126

‒ 585.126

0

0

0

230.000

0

0

0

          

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan programma

  

0

 

0

    

waarvan apparaat

  

0

 

0

    

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan programma

  

0

 

0

    

waarvan apparaat

  

0

 

0

    

Onvoorzien

585.126

‒ 585.126

0

0

0

230.000

0

0

0

          

Ontvangsten

0

 

0

 

0

    

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Licence