Base description which applies to whole site

3.14 Beleidsartikel 25. Emancipatie

Tabel 34 Budgettaire gevolgen van beleid, beleid art. 25 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

7.099

 

7.099

56.742

63.841

‒ 9.550

‒ 9.547

‒ 9.520

‒ 9.517

          

Uitgaven

14.541

0

14.541

6.017

20.558

595

598

625

628

waarvan juridisch verplicht (%)

         
          

Bekostiging

8.791

0

8.791

‒ 1.677

7.114

1.432

1.432

1.432

1.432

Kennisinfrastructuur: Gender- en LHBTI- gelijkheid

8.791

 

8.791

‒ 1.677

7.114

1.432

1.432

1.432

1.432

Subsidies (regelingen)

3.111

0

3.111

7.037

10.148

218

218

237

236

Vrouwenemancipatie

0

 

0

 

0

    

LHBTI

66

 

66

 

66

    

Gender- en LHBTI- gelijkheid 2017-2022

3.045

 

3.045

7.037

10.082

218

218

237

236

Opdrachten

1.073

 

1.073

1.999

3.072

69

159

372

376

Bijdrage aan medeoverheden

1.566

0

1.566

‒ 1.342

224

‒ 1.124

‒ 1.211

‒ 1.416

‒ 1.416

Gemeentefonds gender- en LHBTI- gelijkheid

1.566

 

1.566

‒ 1.342

224

‒ 1.124

‒ 1.211

‒ 1.416

‒ 1.416

          

Ontvangsten

0

 

0

 

0

0

0

0

0

Tabel 35 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

7.099

 

7.099

56.742

63.841

‒ 9.550

‒ 9.547

‒ 9.520

‒ 9.517

waarvan garantieverplichtingen

  

0

 

0

    

waarvan overig

7.099

 

7.099

56.742

63.841

‒ 9.550

‒ 9.547

‒ 9.520

‒ 9.517

In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Bij Voorjaarsnota 2022 zijn de verplichtingen met € 56,7 miljoen verhoogd. De uitgaven zijn met € 6,0 miljoen verhoogd. Daarnaast heeft een budget neutrale herschikking binnen het artikel plaatsgevonden.

Bekostiging

Op basis van de nieuwe regeling gender- en lhbti-gelijkheid 2022-2027 is het voornemen eind 2022, voor een periode van vijf jaar, nieuwe verplichtingen aan te gaan met acht allianties. Daarnaast is het voornemen twee instellingssubsidies te beschikken voor de erfgoed- en archieffunctie. De verplichtingenruimte, € 49,0 miljoen, is hiervoor uit latere jaren naar voren gehaald. De totale uitgaven voor de periode 2023-2027 bedragen € 50,0 miljoen.

De uitgaven zijn per saldo met € 1,7 miljoen verlaagd. Naast de ophoging in het kader van de loon- en prijsbijstelling is sprake van een meevaller van € 2,0 miljoen. De meevaller is ontstaan over alle allianties gezamenlijk doordat in het aanvangsjaar (2017) van de huidige periode er eenmalig een voorschot is verstrekt van in totaal € 2,0 miljoen. Uiteindelijk is dat voorschot ingelopen in het laatste jaar, 2022.

Subsidies

De uitgaven zijn verhoogd met € 7,0 miljoen. Dit betreft de overlopende verplichting van de Tegemoetkomingsregeling «Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985-2014».

Opdrachten

De uitgaven zijn verhoogd met € 2,0 miljoen. Dit betreft een intensivering, in 2022, in het kader van het Nationaal Actieplan grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder verantwoordelijkheid van de hiervoor benoemde Regeringscommissaris.

Bijdrage aan medeoverheden

De uitgaven zijn met € 1,3 miljoen verlaagd.

Voor actieve gemeenten op het gebied van gender- en LHBTI- emancipatiebeleid wordt via een decentralisatie-uitkering budget overgeheveld naar het Gemeentefonds. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf. Een bedrag van € 0,6 miljoen is overgemaakt naar het Gemeentefonds voor het programma ‘Veilige Steden’ dat met 1 jaar is verlengd.

Een bedrag van € 0,8 miljoen is overgeboekt naar de overige instrumenten in het kader van de herschikking binnen het artikel.

Licence