Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 24 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

4.639

0

4.639

518.558

523.197

532.403

482.933

491.048

488.545

          

Uitgaven

4.639

0

4.639

518.558

523.197

532.403

482.933

491.048

488.545

          

Nominaal en onvoorzien

4.639

0

4.639

518.558

523.197

532.403

482.933

491.048

488.545

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Per saldo is het budget op nominaal en onvoorzien in 2022 met € 519 miljoen toegenomen. In de daaropvolgende jaren wordt het budget met respectievelijk € 532 miljoen, 483 miljoen, 491 miljoen en 489 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

  • Bij de eerste suppletoire begroting wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 van zowel HXII als de fondsen toegevoegd aan de beleidsbegroting. De toegevoegde loon- en prijsbijstelling wordt bij de ontwerpbegroting 2023 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII, Mobiliteitsfonds en Deltafonds.

  • Tevens wordt ook de reguliere eindejaarmarge 2021 (€ 20,8 miloen) toegevoegd aan artikel 99. Bij ontwerpbegroting 2023 worden de middelen toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII.

Licence