Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Tabel 23 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

357.280

469

357.749

20.419

378.168

17.642

14.110

13.922

13.827

          

Uitgaven

351.305

1.449

352.754

22.076

374.830

19.256

15.199

14.547

13.827

          
          

1 Personele uitgaven

261.545

927

262.472

22.864

285.336

14.205

9.907

8.155

7.434

Waarvan eigen personeel

235.323

0

235.323

8.690

244.013

8.998

7.431

7.379

7.258

Waarvan inhuur externen

20.040

927

20.967

14.308

35.275

5.341

2.610

910

310

Waarvan overige personele uitgaven

6.182

0

6.182

‒ 134

6.048

‒ 134

‒ 134

‒ 134

‒ 134

2 Materiële uitgaven

89.760

522

90.282

‒ 788

89.494

5.051

5.292

6.392

6.393

Waarvan ICT

24.662

522

25.184

26

25.210

668

925

1.608

1.608

Waarvan bijdrage SSO's

35.561

0

35.561

1.131

36.692

666

666

790

790

Waarvan overige materiële uitgaven

29.537

0

29.537

‒ 1.945

27.592

3.717

3.701

3.994

3.995

Ontvangsten

7.778

0

7.778

920

8.698

411

197

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil is voornamelijk het gevolg van (eerdere) verplichtingenschuiven van 2022 naar 2021 met name ten behoeve van het aangaan van meerjarige inhuurcontracten. Daarnaast zijn in 2022 enkele meerjarige contracten aangegaan waarvan de kaseffecten in latere jaren liggen (Active attention SAP en opdracht aan Surf door PBL).

1 Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven eigen personeel betreft overwegend:

 • Inzet van inhuur op vacatureruimte en in de plaats van detachering (-/- € 0,5 miljoen);

 • Diverse herschikkingen vanuit de materiële budgetten in het kader van het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten, inzet vanuit projectraming (structureel) voor detacheringen, bijdrage ten behoeve van eigen personeel (structureel) en de inzet van voorzitters voor het project Noordzeeoverleg (totaal € 1,3 miljoen).

 • Overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds ten behoeve van de apparaatskosten opdrachtgevers in het kader van projecten Schoon Emissieloos bouwen, de Vrachtwagenheffing (2022 en 2023), Tijdelijke Tolheffing, Leren en Ontwikkelen (structureel) en de inzet capaciteit voor het Nationaal Groenfonds (NGF 2022- 2024) (€ 3,7 miljoen);

 • Met de terugkeer van een aantal medewerkers van BZK na het einde van het project Omgevingswet, worden de kosten van salaris, personele exploitatie en overhead structureel teruggeboekt naar IenW, conform de gemaakte afspraken bij de herverkaveling (€ 0,9 miljoen structureel);

 • Een interdepartementale overboeking vanuit LNV als structurele bijdrage aan PBL voor het onderzoek Stikstofreductie (€ 0,4 miljoen); Een overboeking vanuit het Meerjarenprogramma Bodem (art. 13) voor de inzet op de uitvoering van bodemsaneringsprojecten (€ 1,0 miljoen);

 • Op het programmabudget van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KIM) is meer behoefte aan opbouw van eigen expertise. Voor deze expertise wordt voor het aangaan van tijdelijke contracten en detacheringen structureel budget overgeheveld van art. 97 voor het aantrekken van nieuwe onderzoekers (€ 0,2 miljoen);

 • Extra personele inzet (2022-2026) door de directie Maritieme zaken vanuit het programmabudget (art. 18) Scheepvaart en Maritieme zaken (€ 0,3 miljoen);

 • Extra middelen voor Luchtvaartautoriteit van de Aanvullende post (€ 4 miljoen vanaf 2023);

 • Extra inzet voor het project OLO waar ontvangsten vanuit RWS en BZK tegenover staan (€ 0,4 miljoen);

 • Extra toegekende middelen t.b.v. de extra inzet voor het KAWI programmaplan (€ 0,5 miljoen);

 • Een overboeking vanuit HGIS CORA-budget (art. 11) voor loon- en exploitatiekosten van de Watergezant (€ 0,5 miljoen).

De hogere inhuur is met name het gevolg van:

 • Inzet van inhuur op vacatureruimte en in de plaats van detachering (€ 0,5 miljoen);

 • Herschikking (2022-2024) vanuit ICT en Materieel voor inzet projectraming voor de migratie SAP en de Ontwikkeling Bedrijfsvoeringsysteem SAP (OBS) (€ 2 miljoen), Informatiehuishouding (€ 0,7 miljoen), inzet van consignatiediensten en digitale ondersteuning IenW organisatie (€ 0,4 miljoen) en inhuur t.b.v. programma Open Overheid (€ 0,8 miljoen);

 • Overboekingen van gereserveerde gelden vanuit het Mobiliteitfonds en Deltafonds voor inhuur op programma’s Digitale Transport Strategie (€ 0,7 miljoen), Verkenning A50 (€ 0,4 miljoen), Tijdelijke Tolheffing (€ 0,9 miljoen), Vrachtwagenheffing (€ 2,2 miljoen 2022 en 2023), Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater (€ 0,7 miljoen) inhuur projectleider Buisleidingen (€ 0,2 miljoen);

 • Een bijdrage van Defensie aan IenW voor 2022 t.b.v. de algemene kosten voor het gezamenlijke programma Luchtruimherziening (€ 1 miljoen);

 • Inhuur t.b.v. innovatieprojecten vanuit DUMO (art. 14 € 0,6 miljoen structureel), het Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP), Schiphol, Onbemande Luchtvaart (art. 17) (€ 3,2 miljoen, deels meerjarig);

Lagere Overige personele uitgaven:

Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO omdat de uitgaven m.b.t. Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidzaken door RSSO UBR worden gedaan (-/- € 0,1 miljoen).

2 Materiële uitgaven

De toename van uitgaven aan ICT betreft voornamelijk het saldo van de volgende herschikkingen:

 • Herschikking naar externe inhuur uit projectraming (structureel), voor de migratie SAP en de Ontwikkeling Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) (-/- € 2 miljoen), Informatiehuishouding (-/- € 0,7 miljoen), inzet van consignatiediensten en digitale ondersteuning IenW organisatie (-/- € 0,4 miljoen) en inhuur t.b.v. programma Open Overheid (-/- € 0,4 miljoen);

 • Aandeel voor Vernieuwing SAP waarvoor ontvangsten zijn opgenomen (€ 0,4 miljoen);

 • Noodzakelijke herschikking vanuit Materieel t.b.v. het Programma Open Overheid (€ 1,6 miljoen structureel) en ter dekking van de meerkosten a.g.v. transitie naar SSC Campus bij PBL (€ 0,6 miljoen) en Digitalisering (€ 0,4 miljoen);

 • Bijdragen voor interne ICT- dienstverlening (€ 0,4 miljoen);

 • Diversen (€ 0,1 miljoen).

Hogere bijdragen Rijksbrede SSO zijn overwegend het gevolg van:

 • Structurele overdracht uit het MF en DF voor het aandeel van RWS vanuit in de eerdere centralisatie van budgetten voor de Basisplusdiensten bij FM Haaglanden (€ 0,6 miljoen) en afgesloten interne dienstverleningscontracten voor huisvesting en facilitaire dienstverlening met de Staf Delta-Commissaris (€ 0,2 miljoen);

 • Herschikking vanuit Overige personele kosten omdat de uitgaven m.b.t. Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidzaken door RSSO UBR worden gedaan (€ 0,1 miljoen);

 • ICT dienstverlening (€ 0,2 miljoen).

Lagere uitgaven Materieel overwegend als gevolg van:

 • Diverse herschikkingen naar de personele budgetten in het kader van het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten, inzet vanuit projectraming (structureel) voor detacheringen, bijdrage ten behoeve van eigen personeel (structureel) en de bijdrage voor de inzet van voorzitters voor het project Noordzeeoverleg (-/- € 1,3 miljoen);

 • Herschikking naar Inhuur t.b.v. Programma Open Overheid (-/- € 0,4);

 • Bijdragen aan ILT (art 24) en KNMI (art. 23) voor het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten en RWS (Mobiliteitfonds) (-/- € 3,5 miljoen)

 • Noodzakelijke herschikking naar ICT t.b.v. het Programma Open Overheid (-/- € 1,6 miljoen structureel) en ter dekking van de meerkosten t.g.v. transitie naar SSC Campus bij PBL (-/- € 0,6 miljoen) en Digitalisering (-/- € 0,4 miljoen);

 • Diverse interdepartementale overboekingen BZK HR ICT Rijksdienst en project Doe Denk Duurzaam (-/- € 0,4 miljoen), LNV Natuur Inclusief (€ 0,3 miljoen) en SZW-bijdrage programma Werken aan Uitvoering (WAU) (-/- € 0,2 miljoen tm 2024);

 • Diverse interne verrekeningen (€ 0,2 miljoen);

 • Structurele overboeking vanuit min BZK beschikbaar gestelde gelden voor het op orde brengen van de Informatiehuishouding n.a.v. de kabinetsreactie POK (€ 6 miljoen).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn het gevolg van:

 • Bijdragen van BZK voor uitgaven aan projecten Omgevingsloket Online (OLO) en ArcGis. Bijdrage voor vernieuwing SAP (tm 2024) en bijdrage RWS voor project OLO.

Licence