Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

25.274

260

25.534

1.582

27.116

3.229

6.403

8.963

9.560

          

Uitgaven

25.274

260

25.534

1.582

27.116

3.229

6.403

8.963

9.560

          

Inkomensoverdrachten

         

AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

23.822

260

24.082

1.794

25.876

3.428

6.526

9.063

9.660

Overbruggingsregeling AOW

991

0

991

‒ 184

807

‒ 99

‒ 23

0

0

Opdrachten

         

Opdrachten

461

0

461

‒ 28

433

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,6 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 98,20%.

Inkomensoverdrachten: AOV inclusief tegemoetkoming Caribisch Nederland (CN)

 • 1. De raming van de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) inclusief tegemoetkoming CN is op basis van realisatiegegevens meerjarig naar boven bijgesteld. Voor 2022 leidt dit tot een mutatie van € 0,6 miljoen.

 • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd (artikel 8 Oudedagsvoorziening) naar begrotingsgefinancierd (€ 1,2 miljoen).

 • 3. In het Coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt om toe te werken naar het ijkpunt sociaal minimum op CN. Met deze middelen (€ 2,7 miljoen in 2023 oplopend naar € 9,3 miljoen in 2027) wordt de AOV stapsgewijs verhoogd in verband met het ijkpunt sociaal minimum.

Inkomensoverdrachten: overbruggingsregeling AOW (OBR)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten OBR is licht neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2021. De instroom van personen die recht hebben is in 2021 lager uitgevallen dan verwacht, dit werkt door in de uitkeringslasten van de komende jaren. Voor 2022 leidt dit tot een mutatie van ‒ € 0,2 miljoen.

Opdrachten

 • 1. Er is een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor de bijdrage aan het kennisprogramma intelligent bestuur bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (- 28 duizend).

 • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van begrotingsgefinancierd naar premiegefinancierd (artikel 11 uitvoering SVB ) voor bijdrage Stichting Pensioenregister (- € 0,1 miljoen vanaf 2023 structureel).

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

44.160.815

0

44.160.815

‒ 6.038

44.154.777

1.315.457

2.453.721

3.360.704

3.989.458

          

Uitgaven

44.160.815

0

44.160.815

‒ 6.038

44.154.777

1.315.457

2.453.721

3.360.704

3.989.458

          

Inkomensoverdrachten

         

AOW

42.411.814

0

42.411.814

‒ 166.321

42.245.493

‒ 145.543

‒ 146.813

‒ 146.182

‒ 142.378

AOW nominaal

711.580

0

711.580

165.139

876.719

1.792.256

3.310.197

4.644.615

5.318.141

Inkomensoudersteuning AOW nominaal

13.313

0

13.313

‒ 62

13.251

13.107

‒ 15.197

‒ 73.287

‒ 97.155

Inkomensondersteuning AOW

1.024.108

0

1.024.108

‒ 4.794

1.019.314

‒ 344.363

‒ 694.466

‒ 1.064.442

‒ 1.089.150

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 6,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: AOW uitkeringslasten

 • 1. De raming van de uitkeringslasten AOW is neerwaarts bijgesteld met ‒ € 176,0 miljoen op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB en de CBS Bevolkingsprognose 2020-2070. Daarnaast heeft er een aanpassing in ramingsmethodiek plaatsgevonden. In 2021 is het aantal AOW-gerechtigden lager uitgekomen door meer oversterfte. Deze bijstelling werkt meerjarig door doordat het verwachte aantal AOW'ers ook in latere jaren lager uitkomt dan ten tijde van de Begroting 2022 werd geraamd.

 • 2. De SVB heeft naar aanleiding van een digitaliseringsslag geconstateerd dat naar verwachting voor circa 9150 AOW-gerechtigden de hoogte van de AOW-uitkering onjuist is vastgesteld. De SVB start daarom met een herstelactie. In de Begroting 2022 is reeds rekening gehouden met de extra uitgaven aan de AOW door de herstelactie. Deze extra uitgaven worden voor 2022 naar boven bijgesteld met € 9,7 miljoen.

 • 3. Burgers kunnen worden gekort op hun AOW-uitkering als zij niet (volledig) hebben voldaan aan hun AOW-premieplicht en de SVB hen schuldig nalatig verklaart. Naar aanleiding van een verkenning is geconstateerd dat het proces van schuldig nalatig verklaren uitvoeringstechnisch complex is en onredelijk kan uitpakken voor de burger. Daarom is besloten te starten met het wetstraject om het proces van schuldig nalatig verklaren af te schaffen. Als het schuldig nalatig verklaren proces wordt afgeschaft nemen de AOW-uitgaven vanaf 2023 toe met € 7,1 miljoen oplopend naar € 7,2 miljoen in 2026.

Inkomensoverdrachten: Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

 • 1. Op basis van de CBS bevolkingsprognose bestaat de verwachting dat het aantal AOW-gerechtigden minder hard zal stijgen dan eerder geraamd. Dit verklaard grotendeels de neerwaartse bijstelling op de IOAOW uitgaven (- € 5,3 miljoen).

 • 2. De IOAOW wordt per 2023 stapsgewijs afgeschaft. De hieruit voortvloeiende besparing op de IOAOW wordt aangewend om de beleidsmatige verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) en de koppeling aan de AOW te financieren. Daarnaast wordt een deel van de besparing ingezet voor de kosten aan de verhoging van het sociaal minimum in Caribisch Nederland. De afschaffing van de IOAOW levert een besparing op van € 342,0 miljoen in 2023 oplopend naar € 1,1 miljard in 2027.

Nominaal

 • 1. Dit betreft de nominale ontwikkeling als gevolg van de aanpassing van de indecxijfers en als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag), in totaal € 165,1 miljoen.

 • 2. De hoogte van de AOW-uitkering wordt daarnaast gekoppeld aan de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met in totaal 7,5% in 2025. De hogere AOW-uitgaven die het gevolg zijn van vervroeging van de wettelijk minimumloon verhoging per 1 januari 2023 bedragen in 2024 € 1,1 miljard oplopend naar € 2,3 miljard in 2027.

Licence