Base description which applies to whole site
+

3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

          

Verplichtingen

36.835

0

36.835

774

37.609

664

137

‒ 467

‒ 824

          

Uitgaven

36.835

0

36.835

774

37.609

664

137

‒ 467

‒ 824

          

Inkomensoverdrachten

         

AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

36.077

0

36.077

21

36.098

‒ 102

‒ 343

‒ 588

‒ 824

Overbruggingsregeling AOW

397

0

397

773

1.170

766

480

121

0

Opdrachten

         

Opdrachten

361

0

361

‒ 20

341

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hieronder worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2023 99,02%.

Inkomensoverdrachten

1. AOV inclusief tegemoetkoming Caribisch Nederland (CN)

Op basis van de realisatie van de uitkeringslasten 2022, de bijstelling van de CBS-bevolkingsprognose en een nieuwe wisselkoersvoorspelling worden de uitkeringslasten van de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) meerjarig bijgesteld.

In 2023 leidt dit per saldo tot een opwaartse bijstelling met € 0,02 miljoen.

2. Overbruggingsregeling AOW (OBR)

Vanwege een hoger dan verwachte instroom in 2022 is ook de prognose voor 2023 en 2024 aangepast. Omdat mensen die in 2024 instromen tot 2027 een OBR-uitkering kunnen ontvangen, leidt dit ook tot hogere uitkeringslasten in 2025 en 2026.

Opdrachten

Bijdrage aan onderzoek door SVB voor de verdieping Asbestregister.

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

          

Verplichtingen

48.200.725

0

48.200.725

‒ 200.775

47.999.950

1.055.038

1.346.426

2.168.888

2.617.546

          

Uitgaven

48.200.725

0

48.200.725

‒ 200.775

47.999.950

1.055.038

1.346.426

2.168.888

2.617.546

          

Inkomensoverdrachten

         

AOW

43.460.327

0

43.460.327

‒ 255.115

43.205.212

‒ 269.112

‒ 278.808

‒ 276.886

‒ 269.650

AOW nominaal

4.543.164

0

4.543.164

55.266

4.598.430

1.325.126

1.625.234

2.445.774

2.887.196

Inkomensondersteuning AOW

197.234

0

197.234

‒ 926

196.308

‒ 976

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 200,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hieronder worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

1. AOW-uitkeringslasten

  • De raming van de AOW-uitkeringslasten in 2023 is neerwaarts bijgesteld met ‒ € 255,1 miljoen. De voornaamste verklaring voor de neerwaartse bijstelling is de oversterfte die in 2022 heeft plaatsgevonden. Ook in de komende jaren raamt het CBS een hogere sterfte verwacht dan eerder verwacht.

  • Het wetsvoorstel om schuldige nalatigheid in de AOW af te schaffen is in het eerste kwartaal van 2023 ingediend bij de Tweede Kamer.

    De wet treedt in werking bij publicatie in het staatsblad. Wanneer dit exact is, hangt af van de wetsbehandeling. In de raming wordt rekening gehouden met een inwerkingtreding per 1 september 2023. De begroting voor 2023 hield nog rekening met inwerkingtreding met terugwerkende kracht per 1 januari 2023. De uitgaven voor 2023 vallen hierdoor naar verwachting € 5,3 miljoen lager uit.

2. Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

De raming van de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) is neerwaarts bijgesteld met ‒ € 0,9 miljoen op basis van de uitvoeringsinformatie van de volumeprognose SVB.

3. Nominaal

Dit betreft de nominale ontwikkeling als gevolg van de aanpassing van de indexatiepercentages van lonen en prijzen en als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag), in totaal € 55,3 miljoen.

Licence