Base description which applies to whole site
+

3.4 Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

4.933

4.516

‒ 234

7.000

11.282

      

Uitgaven

4.933

4.516

‒ 2.534

7.000

8.982

      

Subsidies (regelingen)

     

Diverse subsidies

0

720

0

0

720

Opdrachten

     

Wederopbouw op Sint Maarten

3.933

2.796

‒ 2.534

1.000

1.262

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Wederopbouw op Sint Maarten

1.000

1.000

0

6.000

7.000

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 8 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

Dit betreft grotendeels de kasschuif van middelen van 2022 naar 2023 voor de aanschaf van stormwaterpompen. De aanschaf is een onderdeel van de crisismaatregelen op Sint Maarten om overtollig water af te voeren in geval van plotselinge overstormingen door hevige stormen.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

Dit betreft de ondersteuning door Schiphol van de herstelwerkzaamheden aan de luchthaven op Sint Maarten. Er vindt een reallocatie van € 1 mln. van instrument Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties naar Opdrachten binnen artikel 8 plaats om deze opdracht op de juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wederopbouw op Sint Maarten

Het ziekenhuisproject op Sint Maarten heeft een tekort in haar budget als gevolg van de wereldwijde inflatie-en value chain crisis. Nederland doet eenmalig een bijdrage aan het trustfonds wederopbouw Sint Maarten bij de Wereldbank voor de financiering van de nieuwbouw van het ziekenhuis. Er is een akkoord bereikt tussen de grote financiers van het ziekenhuis ter dekking van het tekort en daartoe is vanuit de begroting van Koninkrijkrelaties € 7 mln. gerealloceerd ten gunste van het trustfonds.

Ook betreft dit de ondersteuning door Schiphol van de herstelwerkzaamheden aan de luchthaven op Sint Maarten. Er vindt een reallocatie van € 1 mln. van instrument Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties naar Opdrachten binnen artikel 8 plaats om deze opdracht op de juiste instrument te verantwoorden.

Licence