Base description which applies to whole site
+

3.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

41.000

46.871

0

0

46.871

      

Uitgaven

239.017

244.888

0

0

244.888

      

5.1 Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten

28.517

28.517

0

0

28.517

Leningen

     

Schuldsanering

28.517

28.517

0

0

28.517

      

5.2 Leningen/garanties Curaçao, Sint Maarten en Aruba

210.500

216.371

0

0

216.371

Leningen

     

Leningen aan Aruba

192.500

198.371

0

0

198.371

Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten

18.000

18.000

0

0

18.000

      

Ontvangsten

34.588

34.588

10.601

0

45.189

1

Stand inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Ontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meer- en minderontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze uiteindelijke wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting. Vanaf deze begroting worden tevens de aflossingen op de leningen geraamd zoals eerder aan de Kamer gemeld (Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 477). Voorheen werden alleen de renteontvangsten geraamd.

5.2 Leningen/garanties Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Lopende inschrijvingen leningen Curaçao en Sint Maarten

In de Nota van Wijziging op de begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32). is genoemd dat € 12 mln. gereserveerd wordt voor de liquiditeitslening aan Curaçao en een liquiditeitslening aan Sint-Maarten voor € 6 mln. Bij tweede suppletoire begroting wordt het volledige bedrag van € 18 mln. gereserveerd voor liquiditeitsleningen aan Sint-Maarten, omdat Curaçao dit jaar geen liquiditeitssteun nodig heeft. Deze mutatie is niet zichtbaar in het tabel Budgettaire gevolgen van beleid.

Licence