Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.5 Artikel 5 Jeugd

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

117.641

139.770

‒ 12.205

‒ 20.507

107.058

      

Uitgaven

117.641

139.770

‒ 12.205

‒ 20.507

107.058

      

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

117.641

139.770

‒ 12.205

‒ 20.507

107.058

Subsidies

106.485

103.291

‒ 17.688

‒ 16.459

69.144

Kennis en informatiebeleid

12.744

12.744

330

252

13.326

Jeugdbeleid

59.544

47.450

‒ 18.904

‒ 7.811

20.735

Jeugdstelsel

34.197

43.097

886

‒ 8.900

35.083

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.545

10.093

179

‒ 2.223

8.049

Kennis en informatiebeleid

1.696

1.696

27

0

1.723

Jeugdbeleid

7.349

7.867

144

‒ 2.197

5.814

Jeugdstelsel

500

530

8

‒ 26

512

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.386

1.386

49

0

1.435

Overige

1.386

1.386

49

0

1.435

Bijdragen aan medeoverheden

0

25.000

5.250

‒ 1.825

28.425

Overige

0

25.000

5.250

‒ 1.825

28.425

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

225

0

5

0

5

Overige

225

0

5

0

5

      

Ontvangsten

2.085

2.085

0

0

2.085

Overige

2.085

2.085

0

0

2.085

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdbeleid

Bij de toelichting op de mutaties voor de 1e suppletoire begroting van 2022 is per abuis het volledige beschikbaar gestelde budget voor de tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg ad € 21,4 miljoen toegelicht. Hiervan was echter de overboeking ad € 19,6 miljoen, nog niet verwerkt in de budgetstanden van de 1e suppletoire begroting. Deze overboeking naar Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt daarom opnieuw in deze 2e suppletoire begroting gemeld.

Voor de financiering van de instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp, is € 25,8 miljoen overgeboekt naar het onderdeel bijdragen aan medeoverheden. Daarnaast is er een bedrag van € 2,6 miljoen overgeboekt naar het onderdeel bijdragen aan medeoverheden, ter financiering van de regionaal projectleiders aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de 1e suppletoire begroting 2022 is € 9 miljoen budget overgeheveld naar VWS t.b.v. de uitvoering van de Hervormingsagenda. Hierbij is met de VNG de afspraak gemaakt, dat de niet uitgegeven middelen weer terugvloeien naar het Gemeentefonds. Dit bedraagt € 2,8 miljoen in 2022. Deze middelen worden via de decembercirculaire teruggeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen diverse overboekingen en bijstellingen t.b.v. (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.

Jeugdstelsel

Met de VNG is afgesproken om in 2022 € 10 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen t.b.v. de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg. Hiervan is € 1,1 miljoen reeds aangevraagd en verleend aan tijdelijke liquiditeitssteun. Middels een kasschuif ad € 8,9 miljoen, blijven de resterende middelen ook in 2023 volledig beschikbaar voor deze regeling.

Bijdragen aan medeoverheden

In de eerste suppletoire begroting is de mutatie van € 25 miljoen voor bijdragen aan medeoverheden t.b.v. de financiering van de specifieke uitkering (SPUK) instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp reeds toegelicht. Deze bijdrage is verhoogd met een aanvullende mutatie van € 0,8 miljoen n.a.v. de wijziging op deze SPUK. Daarnaast is dit onderdeel tevens met een bedrag van € 2,6 miljoen opgehoogd t.b.v. de financiering van de SPUK voor regionaal projectleiders aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze mutaties betreffen een overboeking van budget naar het juiste instrument voor bijdrage aan gemeenten.

Licence