Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.5 Artikel 5 Jeugd

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

117.641

0

117.641

22.129

139.770

17.030

30

30

30

          

Uitgaven

117.641

0

117.641

22.129

139.770

17.030

30

30

30

          

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

117.641

0

117.641

22.129

139.770

17.030

30

30

30

Subsidies

106.485

0

106.485

‒ 3.194

103.291

‒ 8.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

Kennis en informatiebeleid

12.744

0

12.744

0

12.744

0

0

0

0

Jeugdbeleid

59.544

0

59.544

‒ 12.094

47.450

‒ 8.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

Jeugdstelsel

34.197

0

34.197

8.900

43.097

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.545

0

9.545

548

10.093

30

30

30

30

Kennis en informatiebeleid

1.696

0

1.696

0

1.696

0

0

0

0

Jeugdbeleid

7.349

0

7.349

518

7.867

0

0

0

0

Jeugdstelsel

500

0

500

30

530

30

30

30

30

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.386

0

1.386

0

1.386

0

0

0

0

Overige

1.386

0

1.386

0

1.386

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Overige

0

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

225

0

225

‒ 225

0

0

0

0

0

Overige

225

0

225

‒ 225

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

2.085

0

2.085

0

2.085

0

0

0

0

Overige

2.085

0

2.085

0

2.085

0

0

0

0

Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdbeleid

Een van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter betreft de tegemoetkomingsregeling. Omdat er aanzienlijk meer mensen een beroep hebben gedaan op de regeling dan waar vooraf rekening mee was gehouden, zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld van € 17,7 miljoen voor 2022 en € 8 miljoen voor 2023. In totaal wordt er een bedrag van € 21,4 miljoen in 2022 en € 8 miljoen in 2023 overgeboekt naar het ministerie van J&V voor de uitvoering van deze regeling.

Voor de financiering van de instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp, is € 25 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdragen aan medeoverheden (zie toelichting aldaar).

De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen diverse overboekingen voor (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp, waaronder de departementale overboeking van € 2,7 miljoen ten behoeve van de subsidie voor inkoop sociaal domein.

Jeugdstelsel

Dit voorjaar zijn VNG en het Rijk overeengekomen om de looptijd van de subsidieregeling ‘continuïteit cruciale jeugdzorg’ te verlengen. Ten behoeve van de subsidieregeling is hiervoor € 8,9 miljoen overgeboekt vanuit het Gemeentefonds naar het hoofdbudget Jeugdstelsel, waarmee het beschikbare budget conform de subsidieregeling nu € 10 miljoen bedraagt. Aan het einde van de subsidieregeling vloeien deze financiële middelen weer terug in het Gemeentefonds.

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is € 25 miljoen overgeboekt van het budget subsidies zorg voor de Jeugd naar het instrument bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUKS betreffen de financiering voor de instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp. Dit betreft een technische correctie naar het juiste hoofdbudget voor hetzelfde doel om een uitkering te kunnen verstrekken aan gemeenten.

Licence