Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

559.644

490.491

6.247

‒ 62.015

434.723

      

Uitgaven

576.223

583.961

6.247

‒ 62.015

528.193

      
      

4. Sport verenigt Nederland

576.223

583.961

6.247

‒ 62.015

528.193

Subsidies

279.705

277.047

‒ 3.510

‒ 35.470

238.067

Sportakkoord

191.502

188.844

‒ 7.034

‒ 25.970

155.840

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

75.794

75.794

3.226

‒ 9.050

69.970

Kennis en innovatie

12.409

12.409

298

‒ 450

12.257

Inkomensoverdrachten

15.266

15.266

494

0

15.760

Financiële voorziening topsporters

15.266

15.266

494

0

15.760

Opdrachten

4.738

5.999

229

0

6.228

Sportakkoord

4.465

5.305

224

‒ 200

5.329

Kennis en innovatie

223

289

4

200

493

Overige

50

405

1

0

406

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.975

2.975

72

0

3.047

Dopingautoriteit

2.975

2.975

72

0

3.047

Bijdragen aan medeoverheden

269.922

277.922

8.960

‒ 22.545

264.337

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

185.259

193.259

‒ 3

‒ 1.085

192.171

Sportakkoord

84.663

84.663

8.963

‒ 21.460

72.166

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

3.525

4.660

0

‒ 4.000

660

Dopingbestrijding

325

660

0

0

660

Organisaties in de Sport

3.200

4.000

0

‒ 4.000

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

92

92

2

0

94

Sportakkoord

92

92

2

0

94

      

Ontvangsten

15.740

60.740

0

0

60.740

Overige

15.740

60.740

0

0

60.740

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting
4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Sportakkoord

Tijdens de coronacrisis is een economisch steunpakket ten behoeve van amateursportorganisaties (TASO-regeling) beschikbaar gekomen. Het bedrag dat de sportorganisaties uiteindelijk nodig bleken te hebben was lager dan geraamd. Hierdoor is een bedrag van € 21,3 miljoen vrijgevallen. Voor het uitvoeren van de COVID-19 regelingen is een bedrag van € 1,9 miljoen naar uitvoeringsorganisatie DUS-I overgeheveld.

Om in 2022 een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie van het evenement European Para Championships 2023, is een bedrag van € 4,0 miljoen beschikbaar gesteld.

In verband met het op het juiste financiële instrument verantwoorden van de uitgaven, heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een aantal budgettair neutrale mutaties (- € 7,1 miljoen) naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. Tevens is een bedrag van € 2,1 miljoen aan loonbijstelling geboekt.

Daarnaast heeft een aantal mutaties (- € 1,6 miljoen) plaatsgevonden in verband met het uitvoeren en verantwoorden van beleidsthema's via andere artikelonderdelen van de VWS begroting en andere departementen. Ook is in de uitvoering onderbesteding opgetreden. De vrijval hieruit bedraagt € 7,3 miljoen.

In totaal gaat het om per saldo een vrijval van € 33,1 miljoen.

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor de subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties (BOSA) is € 6,9 miljoen beschikbaar gemaakt voor projecten in Caribisch Nederland gericht op investeringen in sportaccommodaties. De middelen zijn overgeboekt naar artikel 4 op de VWS-begroting. Daarnaast is vanuit de verdeling van Coalitieakkoord middelen voor accommodatiebeleid een bedrag van € 2,0 miljoen beschikbaar gekomen. Deze middelen zullen in 2022 niet tot besteding komen waardoor er een vrijval van eveneens € 2,0 miljoen optreedt. Ook is een bedrag van € 1,2 miljoen voor loonbijstelling geboekt.

Bijdrage aan medeoverheden

SportakkoordTijdens de Coronacrisis is een economisch steunpakket ten behoeve van verhuurders van sportaccommodaties (TVS-regeling) beschikbaar gekomen. Het bedrag dat de verhuurders uiteindelijk nodig bleken te hebben was lager dan geraamd. Hierdoor is een bedrag van € 21,4 miljoen vrijgevallen.

Vanuit de verdeling van Coalitieakkoord middelen binnen het artikelonderdeel sport en bewegen is een bedrag van € 8,7 miljoen, aangevuld met € 0,3 miljoen loonbijstelling, toegevoegd aan het uitvoeringsbudget specifieke uitkering Sportakkoord.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Organisaties in de sport

In verband met het op het juiste financiële instrument verantwoorden van de uitgaven, heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een mutatie ( € 4,0 miljoen) naar het subsidie instrument plaatsgevonden.

Licence