Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Belastingen

Verplichtingen

Personele uitgaven

De verplichtingen op personele uitgaven vallen € 16 mln. lager uit als gevolg van lagere personele uitgaven. Dit komt doordat de uitgaven op eigen personeel vanwege de nieuwe cao lager uitvielen dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast vallen de verplichtingen € 20 mln. lager uit door het vervallen van een verplichting voor het OV-contract.

Materiële uitgaven

De verplichtingen op materiële uitgaven vallen € 153 mln. lager uit dan eerder begroot. Hiervan wordt € 34 mln. verklaard door vertraging van de inrichting van de kantoorpanden en uitgestelde projecten vanuit het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast vallen de verplichtingen € 119 mln. lager uit door met name het vervallen van de begrote verplichtingen voor categoriemanagement (inkoop) bij de Belastingdienst. Deze taak is overgeheveld van de Belastingdienst (artikel 1 Belastingen) naar het beleidsdepartement (artikel 8 Apparaat Kerndepartement). Daarnaast vallen de verplichtingen lager uit doordat het tekenen van dienstverleningsafspraken is doorgeschoven naar 2023 en de verplichting voor leaseauto's lager is uitgevallen.

Opdrachten

De verplichtingen onder opdrachten (ICT opdrachten en Overige opdrachten) vallen € 42 mln. lager uit door aanbestedingen die zijn uitgesteld naar 2023.

Bijdrage aan agentschappen

Naar aanleiding van de centralisering van Logius bij BZK is dit jaar geen verplichting (€ 56 mln.) aangegaan voor 2023.

Uitgaven

Personele uitgaven

De personele uitgaven vallen € 16 mln. lager uit. Zie toelichting onder 'Verplichtingen'.

Materiële uitgaven

De materiële uitgaven vallen € 34 mln. lager uit. Zie toelichting onder 'Verplichtingen'.

Ontvangsten

Bekostiging

De ontvangsten als gevolg van het doorbelasten van vervolgingskosten zijn € 65,7 mln. hoger uitgevallen dan verwacht. De ontvangsten betreffen hier het saldo van de reguliere ontvangsten en de uitgaven aan de herstelactie vervolgingskosten in 2022. De uitgaven aan de herstelactie vielen in 2022 lager uit dan verwacht, mede doordat een deel van de herstelactie doorloopt in 2023. De reguliere ontvangsten vielen daarnaast hoger uit dan verwacht, mede doordat in de raming nog rekening gehouden werd met lagere ontvangsten dan normaal vanwege de Coronacrisis.

Rente

De ontvangen belasting- en invorderingsrente is € 106,8 mln. hoger uitgevallen dan verwacht. Met name over de Vennootschapsbelasting (VPB) werd meer rente ontvangen dan voorzien, mede doordat de belastingontvangsten ten aanzien van de VPB hoger uitvielen dan verwacht, waardoor de grondslag voor de rente dus hoger was.

Boetes en schikkingen

De boete-ontvangsten zijn € 36,3 mln. hoger uitgevallen dan verwacht. In de raming werd rekening gehouden met lagere ontvangsten in het licht van de Coronacrisis, maar de ontvangsten lijken eerder dan verwacht weer het reguliere niveau bereikt te hebben.

Belastingontvangsten

Tabel 1 Aansluiting belastingontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2022

Totaal belastingontvangsten

223.125.918

221.741.657

227.281.317

‒ 2.141.424

225.139.893

– /– Afdracht Gemeentefonds

35.677.115

38.636.151

40.638.361

‒ 656.924

39.981.437

– /– Afdracht Provinciefonds

2.540.680

2.796.975

2.843.432

78

2.843.510

– /– Afdracht BES-fonds

42.390

47.316

62.273

4.818

67.091

– /– Belastingontvangsten artikel 6 Btw-compensatiefonds

3.663.678

3.679.137

3.786.000

31.766

3.817.766

Belastingontvangsten artikel 1 Belastingen

181.202.055

176.582.078

179.951.251

‒ 1.521.162

178.430.089

Licence