Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Belastingen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Belastingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.288.160

3.297.931

112.679

‒ 101.075

3.309.535

      

Uitgaven (1) + (2)

3.098.706

3.102.777

16.195

‒ 46.075

3.072.897

      

Apparaatsuitgaven (1)

2.850.155

2.862.618

59.729

‒ 23.577

2.898.770

      

Personele uitgaven

2.392.398

2.447.500

78.779

‒ 8.310

2.517.969

Eigen personeel

2.010.149

2.010.491

67.940

19.458

2.097.889

Inhuur externen

374.109

429.449

10.598

‒ 27.768

412.279

Overig personeel

8.140

7.560

241

0

7.801

      

Materiële uitgaven

457.757

415.118

‒ 19.050

‒ 15.267

380.801

ICT

31.591

25.591

1.519

13.560

40.670

Bijdrage aan SSO's

322.432

296.823

‒ 7.338

‒ 42.777

246.708

Overig materieel

103.734

92.704

‒ 13.231

13.950

93.423

      

Programma-uitgaven (2)

248.551

240.159

‒ 43.534

‒ 22.498

174.127

      

Bekostiging

1.250

3.200

51

0

3.251

Vergoeding proceskosten

1.250

3.200

51

0

3.251

      

Garanties

250

161

10

0

171

Garantie procesrisico's

250

161

10

0

171

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

12.089

14.476

495

0

14.971

Waarderingskamer

2.381

2.349

97

0

2.446

Kadaster

2.045

2.765

84

0

2.849

Kamer van Koophandel

430

321

18

0

339

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

7.233

9.041

296

0

9.337

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

453

460

18

3.407

3.885

Internationale Douaneraad

178

178

7

0

185

Overige internationale organisaties

275

282

11

3.407

3.700

      

Opdrachten

374.126

354.560

9.285

‒ 17.205

346.640

ICT opdrachten

318.910

294.027

4.728

‒ 17.205

281.550

Overige opdrachten

55.216

60.533

4.557

0

65.090

      

Bijdrage aan agentschappen

77.667

79.679

‒ 14.824

0

64.855

Bijdrage Logius

75.257

78.379

‒ 14.923

‒ 2.000

61.456

Bijdrage overige agentschappen

2.410

1.300

99

2.000

3.399

      

(Schade)vergoeding

5.163

18.701

211

‒ 8.700

10.212

(Schade)vergoedingen

5.163

18.701

211

‒ 8.700

10.212

      

Rente

141.000

132.369

0

0

132.369

Belasting- en invorderingsrente

141.000

132.369

0

0

132.369

      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

‒ 363.447

‒ 363.447

‒ 38.780

0

‒ 402.227

Toerekening uitgaven aan Douane

‒ 171.745

‒ 171.745

‒ 22.800

0

‒ 194.545

Toerekening uitgaven aan Toeslagen

‒ 191.702

‒ 191.702

‒ 15.980

0

‒ 207.682

      

Ontvangsten (3) + (4)

182.309.112

177.279.914

8.029.799

‒ 4.600.526

180.709.187

      

Programma-ontvangsten (3)

182.216.879

177.164.171

8.046.699

‒ 4.600.526

180.610.344

      

waarvan: Belastingontvangsten

181.202.055

176.582.078

7.994.699

‒ 4.625.526

179.951.251

      

Bekostiging

135.644

7.000

0

0

7.000

Doorbelasten kosten vervolging

135.644

7.000

0

0

7.000

      

Rente

665.616

423.071

52.000

0

475.071

Belasting- en invorderingsrente

665.616

423.071

52.000

0

475.071

      

Boetes en schikkingen

213.564

152.022

0

25.000

177.022

Ontvangsten boetes en schikkingen

213.564

152.022

0

25.000

177.022

      

Apparaatsontvangsten (4)

92.233

115.743

‒ 16.900

0

98.843

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m X) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.288.160

3.297.931

112.679

‒ 101.075

3.309.535

waarvan betalingsverplichtingen

3.287.755

3.297.615

112.669

‒ 101.075

3.309.209

waarvan garantieverplichtingen

405

316

10

0

326

Garantie procesrisico's

405

316

10

0

326

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen vallen in 2022 naar verwachting per saldo € 11,6 mln. hoger uit ten opzichte van de eerste suppletoire begroting. De belangrijkste mutaties:

  • Bij de controle van het jaarverslag 2021 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) geconstateerd dat verplichtingen ter grootte van € 96,5 mln ten onrechte in het jaar 2021 zijn verantwoord. Deze verplichtingen komen daardoor ten laste van de ruimte in 2022 en de raming van de aan te gane verplichtingen in 2022 wordt daarvoor gecorrigeerd. De mutatie heeft geen effect op de kasraming.

  • Het verplichtingenbudget wordt met € 100 mln. naar beneden bijgesteld, aangezien de verplichting voor de mobiliteitskaart al in 2021 is aangegaan en niet in 2022.

  • Het verplichtingenbudget wordt met € 45 mln. opgehoogd ten behoeve van het afsluiten van inhuurcontracten, welke nodig zijn voor de opdrachten in 2023.

  • Voor de overige € 30 mln. geldt dat de verplichtingen gelijk zijn aan de kasuitgaven. Zie hiervoor de toelichtingen bij de de uitgaven.

Uitgaven

Personele uitgaven

Per saldo stijgen de personele uitgaven naar verwachting met € 70,5 mln. De belangrijkste mutaties:

  • Bij de Miljoenennota 2023 is loonbijstelling toegerekend in verband met een stijging in de cao-lonen en de sociale premies (€ 68,5 mln.).

  • Lagere verwachte uitgaven van € 30 mln. aan inhuur als gevolg van een krappe arbeidsmarkt.

  • Een toename in uitgaven aan eigen personeel van € 17,5 mln. om de bedrijfsvoering binnen de Belastingdienst te versterken, in het bijzonder voor kritische activiteiten zoals personeelsadvisering en werving.

  • Voor de inhuur voor het programma Buitengewone Zaken Blauw is € 14 mln. beschikbaar gesteld. Dit programma informeert onder andere mensen over hun registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en de gevolgen daarvan. Verder is er gestart met een analyse van mogelijke onterechte afwijzingen van verzoeken tot Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP).

  • Gedupeerden zijn ten onrechte afgewezen voor de regeling MSNP, als gevolg van registratie in de FSV. Bij het compenseren van de gedupeerden dient een zorgvuldig proces gevolgd te worden.2 Daarnaast duurt het langer om de impact en het aantal gedupeerden te onderzoeken dan eerder gedacht, waardoor er in 2022 nog geen schadevergoedingen uitgekeerd worden. Hierdoor valt het grootste gedeelte van het beschikbare budget in 2022 vrij, waarvan € 11 mln. aan geraamde personele uitgaven.

  • Vanuit de middelen bestemd voor Werk aan Uitvoering uit het coalitieakkoord is € 10,1 mln. naar het personele budget van artikel 1 Belastingen overgeheveld om de dienstverlening te verbeteren en te versterken. Deze middelen worden ingezet ter financiering van IV-capaciteit.

Materiële uitgaven

De materiële uitgaven vallen naar verwachting € 34,3 mln. lager uit. Van het budget komt € 37 mln. niet tot besteding in 2022 aangezien de overheadkosten zoals huisvesting lager uitvallen. Daarnaast vinden er herschikkingen plaats tussen de verschillende onderdelen op artikel 1 Belastingen. Van het materieel budget wordt € 17,5 mln. overgeheveld naar het personeelsbudget (zie de toelichting onder 'Personele uitgaven') en er vindt een technische herschikking van € 13,5 mln. plaats van Opdrachten ICT naar ICT materieel.

Bijdrage aan agentschappen

De bijdrage aan agentschappen valt € 14,8 mln. lager uit. Dit heeft onder andere te maken met het vervallen van een geraamd voorschot van € 18 mln. aan Logius voor de diensten die zij leveren in 2023. In 2023 wordt Logius centraal gefinancierd door BZK.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Met de toerekening van uitgaven die de Belastingdienst ten behoeve van de Douane en Toeslagen doet, wordt inzicht gegeven in de integrale uitgaven die voor de Douane en Toeslagen worden gemaakt. Deze uitgaven zijn voor 2022 naar actuele inzichten geactualiseerd en opwaarts bijgesteld (€ 22,8 mln. voor Douane en € 16 mln. voor Toeslagen).

Ontvangsten

Belastingontvangsten

In de Najaarsnota 2022 worden de mutaties van de Belastingontvangsten toegelicht. De aansluiting met de bedragen in de begrotingstoelichting (artikel 1 Belastingen, tabel budgettaire gevolgen van beleid) ziet er als volgt uit:

Tabel 9 Belastingontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Totaal belastingontvangsten

223.125.918

221.741.657

5.539.660

227.281.317

– /– Afdracht Gemeentefonds

35.677.115

38.636.151

2.002.210

40.638.361

– /– Afdracht Provinciefonds

2.540.680

2.796.975

46.457

2.843.432

– /– Afdracht BES-fonds

42.390

47.316

14.957

62.273

– /– Belastingontvangsten artikel 6 Btw-compensatiefonds

3.663.678

3.679.137

106.863

3.786.000

Belastingontvangsten artikel 1 Belastingen

181.202.055

176.582.078

3.369.173

179.951.251

Rente

De ontvangsten van belasting- en invorderingsrente worden € 52 mln. hoger geraamd. De realisaties laten hogere ontvangsten zien dan eerder geraamd en de openstaande schuld is toegenomen na uitstel van betaling in verband met corona. Hierdoor worden in de tweede helft van het jaar ook meer rente-inkomsten verwacht.

Boetes en schikkingen

Op basis van de realisaties worden meer boeteontvangsten verwacht dan eerder geraamd.

Apparaatsontvangstsen

In 2022 was besloten een pilot uit te voeren waarbij de Belastindienst aan de Douane factureert voor facilitaire werkzaamheden en levering van uniformen (vanuit de directie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening, CFD). Op basis van de opzet van de pilot is besloten tot het terugdraaien hiervan en dus het terugdraaien van ontvangsten op artikel 1 Belastingen (€ 16,9 mln.) en uitgaven op artikel 9 Douane. De uitgaven worden meegenomen onder 'toerekening uitgaven aan Douane'.

2

Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 1131

Licence