Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 voor een bedrag van € 13,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan en is € 1,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De ontvangsten zijn € 0,03 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Hieronder worden de verplichtingenmutaties groter dan € 1 miljoen toegelicht:

  • Per saldo is het verplichtingenbudget met € 9,4 miljoen afgenomen als gevolg van een vertraging in het aanbestedingstraject van de meerjarige opdracht inzake de uitvoering van de subsidieregeling Sanering verkeerslawaai. In 2023 is het verplichtingenbudget alsnog nodig om deze opdracht vast te leggen.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaarste bijstelling van de verplichtingen van per saldo € 4,1 miljoen.

Uitgaven

Bijdrage aan medeoverheden

Hieronder worden de uitgavenmutaties groter dan € 1 miljoen toegelicht:

  • Per saldo is het uitgavenbudget met € 1,3 miljoen afgenomen als gevolg van een 2e overboeking naar het BTW-compensatiefonds inzake de toegekende specifieke uitkeringen aan gemeentenen provincies in het kader van het Schone Lucht Akkoord, zoals aangekondigd in de veegbrief (Kamerstuk 36250-XII, nr. 4). Het gaat hier om de afdracht van het BTW compensabele deel inzake de subsidieregeling over 2022.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaarste bijstelling van de uitgaven van per saldo € 0,6 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence