Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

25.492

0

25.492

28.666

54.158

21.015

11.014

11.014

11.036

          

Uitgaven

28.188

0

28.188

28.174

56.362

21.011

11.014

11.014

11.032

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

100%

    
          

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

28.188

0

28.188

28.174

56.362

21.011

11.014

11.014

11.032

Opdrachten

3.324

0

3.324

5.180

8.504

1.525

1.529

1.529

1.543

Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering

3.158

0

3.158

‒ 1.385

1.773

0

0

0

0

Overige opdrachten

166

0

166

6.565

6.731

1.525

1.529

1.529

1.543

Bijdrage aan agentschappen

1.646

0

1.646

12.996

14.642

9.486

9.485

9.485

9.489

Waarvan bijdrage aan KNMI

10

0

10

0

10

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RWS

1.636

0

1.636

1.045

2.681

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

22.757

0

22.757

9.998

32.755

10.000

0

0

0

Programma NSL en SLA

0

0

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

Uitvoering geluidsanering

22.757

0

22.757

‒ 2

22.755

0

0

0

0

Bekostiging

461

0

461

0

461

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

400

400

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 20 met € 28,7 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

 • Twee overboekingen ter waarde van € 17,0 miljoen vanuit de reservering op artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 20 ten behoeve van de Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK- SLA).

 • Een structurele budgetoverheveling van € 9,4 miljoen van artikel 19 naar artikel 20 in het kader van een wijziging in de financiële vastlegging van de opdrachten aan RVO en RIVM. Deze opdrachten worden niet langer centraal verantwoord op artikel 19 maar op de betreffende beleidsartikelen.

 • Een overboeking van € 1,0 miljoen van artikel 12 van het Mobiliteitsfonds naar dit artikel ten behoeve van de Specifieke uitkeringen oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

 • Een overboeking van € 0,9 miljoen van de artikelen 19 en 21 naar artikel 20 voor de financiering van de hogere kosten van RIVM in het kader van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) ten behoeve van het Landelijk Meetpunt Luchtkwaliteit (LML).

 • Een ophoging ter waarde van € 0,4 miljoen met de verwachte ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal in voorgaande jaren verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai.

Uitgaven

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2022 met € 5,2 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties.

 • Een overboeking van € 7,0 miljoen van artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar dit artikel ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA).

 • Een overboeking van € 1,7 miljoen binnen dit artikel naar het financiel instrument «bijdrage aan agentschappen» ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van het taakveld geluid en trillingen.

Bijdrage aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2022 met € 13,0 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

 • Een budgetoverheveling van € 9,4 miljoen van artikel 19 naar artikel 20 in het kader van de wijziging in de financiële vastlegging van de opdrachten aan RVO en RIVM.

 • Een herschikking van € 1,7 miljoen binnen artikel 20 ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van het programma geluid.

 • Een herschikking van € 1,0 miljoen op artikel 20 ten behoeve van de door RWS uit te voeren werkzaamheden in het kader van het Schone Lucht Akkoord en Leefomgeving.

 • Een herschikking van € 0,4 miljoen binnen artikel 20 ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van de monitoring en rapportage van de luchtkwaliteit.

 • Een herschikking van € 0,3 miljoen binnen artikel 20 ten behoeve van de door RVO uit te voeren werkzaamheden in het kader van de Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA).

 • Een herschikking van € 0,2 miljoen ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden inzake fijnstofknelpunten Schiphol.

Bijdrage aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2022 met € 10,0 miljoen opgehoogd. Dit komt door een overheveling van € 10,0 miljoen vanuit de reservering SLA op artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar dit artikel ten behoeve van de Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord.

Licence