Base description which applies to whole site

Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Het verlenen van goede consulaire diensten aan Nederlanders in nood in het buitenland, evenals het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast levert het Kabinet een bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door de Nederlandse inbreng in het Europese visumbeleid en is verantwoordelijk voor de visumverlening kort verblijf.

Het versterken van de Nederlandse cultuursector door internationale uitwisseling en presentatie; verbindingen leggen met economische diplomatie en andere prioriteiten van geïntegreerd buitenlandbeleid, zoals het mensenrechtenbeleid en veiligheidsbeleid.

De minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

Consulaire dienstverlening

Uitvoeren

 • Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • Afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s) op de posten.

 • Afname van inburgeringsexamens buitenland.

 • Orange Carpet-beleid, ter bevordering van het Nederlandse bedrijfsleven.

 • Bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland.

 • Begeleiding van Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn.

 • Uitbrengen van reisadviezen.

 • Crisisrespons.

 • Afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke en dienstpaspoorten.

 • Afgifte van consulaire verklaringen en legalisaties.

Indicator als uitvoeringsverantwoordelijke: Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden

Doorlooptijden visumaanvragen: percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld.

Indicator

Streefwaarde 2021

Streefwaarde 2022

Percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld

85%

85%

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De norm voor de doorlooptijd van visumaanvragen (Schengen) bedraagt 15 dagen conform de EU Visumcode (in werking getreden per 2.2.2020). Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 45 dagen.

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag. 

Regisseren

 • Europees visum- en migratiebeleid en Caraïbisch visumbeleid.

 • Bilaterale dimensie van visum- en migratiebeleid.

Nederlandse cultuur en publieksdiplomatie

De uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken (bij wie ook de coördinatie ligt), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het beleidskader voor het ICB wordt steeds voor een periode van vier jaar vastgesteld (beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017–2020). De inzet op het gebied van Publieksdiplomatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Stimuleren

 • Promotie van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland en identificatie van internationale kansen en ontwikkelingen voor de Nederlandse culturele sector en creatieve industrie.

 • Behoud, beheer en ontsluiting van gedeeld cultureel erfgoed.

 • Buitenlandse bezoekersprogramma’s.

 • Het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen.

Regisseren

 • Beleidsvorming en uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid.

 • Afstemming met culturele fondsen en ondersteunende instellingen over internationale activiteiten.

 • Ondersteuning van het buitenlandpolitieke- en economische beleid door publieksdiplomatie en cultuur in te zetten, bijvoorbeeld als instrument in de dialoog over mensenrechten.

Financieren

 • Ondersteuning van culturele fondsen, instellingen en activiteiten binnen het beleidskader Internationaal Cultuurbeleid (2017–2020).

 • Nederlands-Vlaamse samenwerking (via ondersteuning van Huis DeBuren in Brussel).

 • Bezoekersprogramma’s.

 • Gedelegeerde activiteiten Publieksdiplomatie en Cultuur door Nederlandse ambassades.

 • Subsidieregeling voor programma’s gericht op jeugd en sociale innovatie in de ring van landen grenzend aan de EU.

Grenzen en Veiligheid

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken BZ is een van de uitvoerende partners binnen het interdepartementale programma Grenzen en Veiligheid. Vanuit het programma worden zeven EU-verordeningen binnen het migratie- en strafrechtdomein geïmplementeerd. Het doel is illegale migratie beter te bestrijden, de veiligheid binnen het Schengengebied te vergroten en het grensproces beter te faciliteren. Met de implementatie van het Entry Exit System in 2022 komt belangrijke grensinformatie beschikbaar voor het visumproces. Daarnaast zal Nederland in 2022 zich ook blijven inzetten om via het visuminstrument terugkeer van irreguliere migranten in Europees verband te bevorderen.

Tabel 9 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1.000)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Verplichtingen

78 029

74 529

54 974

49 772

49 161

49 783

49 783

 

Uitgaven:

       
 

Programma-uitgaven totaal

80 244

75 640

53 484

52 962

53 601

54 223

54 223

 

waarvan juridisch verplicht

  

53%

    
         

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

22 987

20 441

9 031

9 031

12 531

12 631

12 631

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

1 858

1 560

1 560

1 560

1 560

1 560

1 560

         
 

Inkomensoverdrachten

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

220

540

540

540

540

540

540

         
 

Opdrachten

       
 

Consulaire bijstand

7 016

2 809

409

409

409

409

409

 

Reisdocumenten en verkiezingen

1 453

2 550

2 550

2 550

5 350

5 350

5 350

 

Consulaire opleidingen

80

400

400

400

400

400

400

 

Consulaire informatiesystemen

6 181

4 298

3 298

3 298

3 998

4 098

4 098

 

Loket buitenland

6 035

8 284

274

274

274

274

274

         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Loket buitenland

144

0

0

0

0

0

0

         

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

19 822

22 992

18 467

17 945

15 809

15 037

15 037

         
 

Opdrachten

       
 

Ambtsberichtenonderzoek

82

150

150

150

150

150

150

 

Visumverlening

3 022

3 058

3 058

3 058

3 058

3 058

3 058

 

Legalisatie en verificatie

38

80

80

80

80

80

80

 

Consulaire informatiesystemen

15 925

18 601

14 151

13 629

11 493

10 721

10 721

 

Informatie ondersteunend beslissen

59

0

0

0

0

0

0

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Bijdragen asiel en migratie

696

1 103

1 028

1 028

1 028

1 028

1 028

         

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

6 133

7 771

7 475

7 475

7 500

8 794

8 794

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Internationaal cultuurbeleid

4 559

5 251

4 980

5 340

5 365

8 794

8 794

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Internationaal cultuurbeleid

1 574

2 520

2 495

2 135

2 135

0

0

         

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

31 302

24 436

18 511

18 511

17 761

17 761

17 761

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Instituut Clingendael

786

800

800

800

2 800

2 800

2 800

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

5 911

3 708

3 058

3 058

3 058

3 058

3 058

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

69

99

99

99

99

99

99

 

Publieksdiplomatie

2 059

2 199

2 229

2 229

2 229

2 229

2 229

 

Onderzoeksprogramma

79

50

50

50

50

50

50

         
 

Opdrachten

       
 

Adviesraad Internationale Vraagstukken

423

525

525

525

525

525

525

 

Instituut Clingendael

2 310

2 828

2 724

2 723

0

0

0

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

259

700

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Algemene voorlichting

2 469

590

2 790

2 790

2 790

2 790

2 790

 

Koninklijk Huis - inkomende en uitgaande bezoeken, officiële ontvangsten

957

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

China-strategie

233

147

26

27

0

0

0

 

Onderzoeksprogramma

221

220

220

220

220

220

220

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3 326

3 000

0

0

0

0

0

 

Kennisplatform Oost-Europa

0

0

0

0

0

0

0

         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Algemene voorlichting

2 217

2 400

0

0

0

0

0

 

Publieksdiplomatie

900

 

0

0

0

0

0

 

Verkeersnotificaties

 

400

400

400

400

400

400

         
 

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

       
 

Verkeersnotificaties

255

0

0

0

0

0

0

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Europese bewustwording

546

450

250

250

250

250

250

 

Publieksdiplomatie

1 606

2 320

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

6 676

2 000

0

0

0

0

0

         
 

Ontvangsten

21 241

30 574

32 674

43 774

67 674

73 574

73 574

         

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

7 381

9 200

9 200

9 200

21 000

21 000

9 500

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

13 448

21 100

23 200

34 300

45 600

51 500

63 000

4.40

Doorberekening Defensie diversen

74

74

74

74

874

874

874

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

338

200

200

200

200

200

200

Budgetflexibiliteit

De uitgaven van subsidies en opdrachten voor gedetineerdenbegeleiding en overige consulaire dienstverlening, op basis van eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders in het buitenland, zijn volledig juridisch verplicht. De investeringen in de consulaire informatiesystemen en loket buitenland zijn nog niet volledig juridisch verplicht, maar dat wordt gedurende het jaar gedaan.

De inkoop van de te verstrekken reisdocumenten alsmede de geplande uitgaven voor het samen met (keten-)partners reguleren van het personenverkeer zijn nog niet juridisch verplicht en worden aan de hand van de afgifte van paspoorten en visa bepaald. Hiervoor worden aan het begin van het begrotingsjaar verplichtingen aangegaan.

Binnen het artikelonderdeel grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur, Internationaal cultuurbeleid 2021-2024, zijn de uitgaven voor de specifieke landenprogramma’s en de cultuurmanifestaties nog niet juridisch verplicht, deze verplichtingen worden in het begrotingsjaar zelf aangegaan.

Voor het inzetten van publieksdiplomatie om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen door het postennetwerk en het ministerie zelf zijn ramingen opgenomen die nog niet juridisch vastliggen. Dit betreft activiteiten op het gebied van de positionering van Nederland in het buitenland, landenprogramma’s ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen, bezoeken van beïnvloeders en journalisten en uitgaven voor programma’s met in Nederland gevestigde partners zoals internationale organisaties.

Dit geldt ook voor onderdelen van het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB). Dit programma richt zich op financiering van activiteiten die de doelstelling van het Nederlands buitenland beleid ondersteunen. Dit kunnen lange termijn beleidsdoelstellingen zijn alsook activiteiten gerelateerd aan actuele ontwikkelingen. 

De subsidie voor Clingendael en de onderzoeksprogramma's zijn juridisch vastgelegd. Dat betreffen subsidies voor Progress en opdrachten voor het China Kennisnetwerk en het Oost-Europa/Rusland Kennisplatform.

De uitgaven ten behoeve van het Koninklijk Huis worden in de loop van 2022 ingevuld.

Artikel 4.1: Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

 • Verlenen van financiële- en niet financiële consulaire bijstand aan Nederlanders in nood en/of schrijnende gevallen;

 • (Stille) diplomatie met oog op eerlijke rechtsgang voor Nederlandse gedetineerden;

 • Verstrekken van reisadviezen;

 • Bijstaan van Nederlanders in geval van crises; als dat noodzakelijk en mogelijk is, organiseren, waar mogelijk met partnerlanden, van evacuaties;

 • Verstrekken van reisdocumenten en opmaken van consulaire akten en verklaringen;

 • Adviseren en ondersteunen van Nederlandse gedetineerden door gedifferentieerde bezoekfrequentie, in bepaalde landen maandelijkse giften aan gedetineerden, en subsidies ten behoeve van resocialisatie, extra zorg en juridisch advies;

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;

 • Organiseren van opleidingen gericht op optimalisatie van consulaire werkprocessen.

 • Loket buitenland: opzetten van een one-stop shop voor overheid gerelateerde zaken voor Nederlanders die in het buitenland verblijven.

Artikel 4.2: Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

 • Behandelen van aanvragen voor visa kort verblijf en het beleid op dit terrein;

 • Inname van aanvragen voor MVV’s;

 • Afnemen van inburgeringsexamens;

 • Verrichten van legalisaties en uitvoeren van verificatieonderzoeken;

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;

 • Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden algemene en individuele ambtsberichten opgesteld, waarop door J&V mede het toelatings- en terugkeerbeleid wordt gebaseerd;

 • Diplomatie voor het bemiddelen bij terugkeer van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf;

 • Samenwerking met instanties in en buiten Nederland, de EU en internationale organisaties;

 • In het kader van versterkte Europese samenwerking maken van afspraken over wederzijdse visumvertegenwoordiging.

 • Voor het beschermen van de mensenrechten van migranten, het voorkomen van irreguliere migratie, het tegengaan van mensensmokkel en -handel en het bevorderen van terugkeer en herintegratie is Nederland actief in onder meer de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Artikel 4.3: Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

 • Subsidieverlening via de posten aan Nederlandse cultuurmakers.

 • Subsidieverlening aan (Nederlandse) culturele instellingen ten behoeve van activiteiten en (bezoekers)programma’s.

Artikel 4.4: Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

 • Via publieksdiplomatie verstevigt Buitenlandse Zaken het netwerk van beleidsbeinvloeders die de besluitvorming op voor Nederland relevante beleidsterreinen kunnen beïnvloeden. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de media, maatschappelijk middenveld en persoonlijke contacten via bijeenkomsten en andere activiteiten. Daarbij worden online kanalen ingezet voor engagement, zoals de website Netherlands and You, het NL platform, Facebook, Twitter en Instagram.

 • De strategische inzet van Publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ versterkt de reputatie van Nederland bij een buitenlands publiek en daarmee de politieke- en economische positie. Zo waarborgen we de Nederlandse belangen en kunnen we ons waardenstelsel uitdragen.

 • Met de bijdrage aan publieksdiplomatie kunnen Nederlandse ambassades activiteiten ondersteunen of opstarten op het gebied strategische beleidscommunicatie en beeldvorming over Nederland.

 • Subsidie ten behoeve van Instituut Clingendael voor trilateraal onderzoeksprogramma met Defensie en JenV. Daarnaast ook een opdracht ter ondersteuning van het China Kennisnetwerk en het Oost-Europa/Rusland Kennisplatform.

 • Vanuit het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) worden eenmalige katalyserende activiteiten gefinancierd ter ondersteuning van de doelstellingen van het Nederlandse buitenlandbeleid. Dat kunnen ook activiteiten zijn voor COVID-19 ondersteuning.

 • Voor bezoeken, ontvangsten en overige uitgaven hoogwaardigheidsbekleders, Corps Diplomatique en internationale organisaties wordt EUR 1 miljoen geraamd.

 • Voor uitgaven ten behoeve van staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken van het Koninklijk Huis wordt EUR 2 miljoen geraamd.

 • Opdrachtverlening aan CJIB voor verkeersnotificaties (vrijwillige bijdrage) na overtredingen buitenlandse diplomaten in Nederland.

Ontvangsten

 • De ontvangsten onder dit artikel bestaan hoofdzakelijk uit leges voor de afgifte van reisdocumenten, visa en de legalisatie van documenten. Een deel van de consulaire ontvangsten wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de kosten van het consulaire werkproces.

 • Ontvangsten voor verkeersnotificaties, vrijwillige bijdragen van buitenlandse diplomaten in Nederland.

Licence