Base description which applies to whole site

Artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Het verlenen van goede consulaire diensten aan Nederlanders in nood in het buitenland, evenals het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast levert het kabinet een bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door de Nederlandse inbreng in het Europese visumbeleid en is verantwoordelijk voor de visumverlening kort verblijf.

Het versterken van de Nederlandse cultuursector door internationale uitwisseling en presentatie; verbindingen leggen met economische diplomatie en andere prioriteiten van geïntegreerd buitenlandbeleid, zoals het mensenrechtenbeleid en veiligheidsbeleid.

De strategische inzet van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ heeft als doel begrip en draagvlak te vergroten voor het geïntegreerde buitenlandbeleid (HGIS) en het eenduidig versterken van de beeldvorming over Nederland bij buitenlandse doelgroepen via de publieke band. De aanpak verstevigt het netwerk van beleidsbeïnvloeders die de besluitvorming op voor Nederland relevante beleidsterreinen kunnen beïnvloeden.

Consulaire dienstverlening

De minister is verantwoordelijk voor:

Uitvoeren

 • Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • Afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s) op de posten.

 • Afname van inburgeringsexamens buitenland.

 • Orange Carpet-beleid, ter bevordering van het Nederlandse bedrijfsleven.

 • Bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland.

 • Begeleiding van Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn.

 • Uitbrengen van reisadviezen.

 • Crisisresponse.

 • Afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke- en dienstpaspoorten.

 • Afgifte van consulaire verklaringen en legalisaties.

Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden

Doorlooptijden visumaanvragen: percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld.

Tabel 14
 

2020

2021

2022

Streefwaarde

85%

85%

85%

Realisatie

92%

89%

76%

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De norm voor de doorlooptijd van visumaanvragen (Schengen) bedraagt 15 dagen conform de EU Visumcode (in werking getreden per 2.2.2020). Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 45 dagen. Tijdens de ‘visumdip’ als gevolg van de coronapandemie was de besliscapaciteit bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdelijk afgeschaald. Het ministerie bevond zich in 2022 in een herstartfase van het visumproces en werkte er aan de besliscapaciteit op te voeren naar het pre-corona niveau. Na corona was er naast de jaarlijkse reguliere groep verwachte aanvragen ook sprake van een grote groep ‘inhaalaanvragen’: Aanvragers die door corona niet had kunnen reizen en dit alsnog wilden doen. Hierdoor werd de vraag naar visa groter dan de besliscapaciteit.

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag.

Regisseren

 • Europees visum- en migratiebeleid en Caraïbisch visumbeleid.

 • Bilaterale dimensie van visum- en migratiebeleid.

Nederlandse cultuur

De uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken (bij wie ook de coördinatie ligt), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het beleidskader voor het ICB wordt steeds voor een periode van vier jaar vastgesteld (beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021–2024). De inzet op het gebied van Publieksdiplomatie valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken.

Stimuleren

 • Promotie van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland en identificatie van internationale kansen en ontwikkelingen voor de Nederlandse culturele sector en creatieve industrie.

 • Behoud, beheer en ontsluiting van gedeeld cultureel erfgoed.

Regisseren

 • Beleidsvorming en uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid.

 • Afstemming met culturele fondsen en ondersteunende instellingen over internationale activiteiten.

 • Ondersteuning van het buitenlandpolitieke- en economische beleid door cultuur in te zetten, bijvoorbeeld als instrument in de dialoog over mensenrechten.

Financieren

 • Ondersteuning van culturele fondsen, instellingen en activiteiten binnen het beleidskader Internationaal Cultuurbeleid (2021–2024).

 • Nederlands-Vlaamse samenwerking (via ondersteuning van Huis DeBuren in Brussel).

 • Bezoekersprogramma’s.

 • Subsidieregeling voor programma’s gericht op jeugd en sociale innovatie in de ring van landen grenzend aan de EU.

Publieksdiplomatie

De inzet op het gebied van publieksdiplomatie valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken.

Stimuleren

 • Het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om de beeldvorming over Nederland in het buitenland eenduidig te versterken en het netwerk van beïnvloeders te verstevigen.

 • Inkomende en uitgaande buitenlandse bezoekersprogramma’s

Regisseren

 • Ondersteuning van het buitenlandpolitieke- en economische beleid door strategische inzet publieksdiplomatie, bijvoorbeeld tijdige inzet van een instrument ter bevordering van de dialoog over persvrijheid of gendergelijkheid.

 • Ondersteuning communicatie tijdens belanghebbende conferenties en inzet tijdens crises.

 • Ondersteuning programma’s gericht op agendering en bevordering van de Sustainable Development Goals (SDGs).

Financieren

 • Gedelegeerde activiteiten publieksdiplomatie door Nederlandse ambassades.

Na de Russische inval in Oekraïne is de samenwerking met Russische culturele staatsinstellingen opgeschort en is het culturele programma in RF in 2024 gericht op behoud van minimale individuele professionele culturele contacten en met andere partners, die aangehaakt willen blijven bij Europese waarden.

Eind 2022 is Oekraïne toegevoegd aan de lijst focuslanden van het ICB. Rijkscultuurfondsen en de Nederlandse ambassade kunnen hierdoor ook in 2024 de culturele sector steunen bij het opstarten en onderhouden van netwerken met Oekraïense partners en samenwerkingstrajecten aangaan die aansluiten bij behoeften in Oekraïne.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Verplichtingen

74 139

70 192

62 738

56 708

55 834

55 630

54 925

 

Uitgaven:

       
 

Programma-uitgaven totaal

60 479

72 191

61 221

61 241

60 367

60 055

59 315

         
         

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

11 745

13 423

14 587

14 691

14 705

14 712

14 723

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

813

2 260

1 560

1 560

1 560

1 560

1 560

         
 

Inkomensoverdrachten

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

300

540

540

540

540

540

540

         
 

Opdrachten

       
 

Consulaire bijstand

422

394

409

409

409

409

409

 

Reisdocumenten en verkiezingen

2 013

2 441

5 314

5 318

5 332

5 339

5 350

 

Consulaire opleidingen

101

400

400

400

400

400

400

 

Consulaire informatiesystemen

2 936

7 388

6 364

6 464

6 464

6 464

6 464

 

Loket buitenland

5 160

0

0

0

0

0

0

         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Loket buitenland

0

0

0

0

0

0

0

         

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

19 950

23 738

16 827

16 162

16 162

16 834

16 834

         
 

Opdrachten

       
 

Ambtsberichtenonderzoek

91

150

150

150

150

150

150

 

Visumverlening

1 276

2 858

2 858

2 858

2 858

2 858

2 858

 

Legalisatie en verificatie

4

80

80

80

80

80

80

 

Consulaire informatiesystemen

17 763

19 622

12 711

12 046

12 046

12 718

12 718

 

Informatie ondersteunend beslissen

0

0

0

0

0

0

0

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Bijdragen asiel en migratie

816

1 028

1 028

1 028

1 028

1 028

1 028

         

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

6 638

8 237

7 500

8 794

8 794

8 794

8 794

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Internationaal cultuurbeleid

3 196

4 589

4 762

8 794

8 794

8 794

8 794

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Internationaal cultuurbeleid

3 442

3 648

2 738

0

0

0

0

         

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

22 146

26 793

22 307

21 594

20 706

19 715

18 964

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Instituut Clingendael

814

800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

5 184

3 872

3 058

3 058

3 058

3 058

3 058

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

0

49

49

49

49

49

49

 

Publieksdiplomatie

2 437

2 229

2 229

2 229

2 229

2 229

2 229

 

Onderzoeksprogramma

121

100

100

100

100

100

100

 

Academische Leerstoel Anton de Kom

3

344

200

205

276

215

0

         
 

Opdrachten

       
 

Adviesraad Internationale Vraagstukken

489

635

597

597

597

597

597

 

Instituut Clingendael

2 635

3 071

1 150

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

523

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Algemene voorlichting

1 071

1 590

2 790

2 790

2 790

2 790

2 790

 

Koninklijk Huis - inkomende en uitgaande bezoeken, officiële ontvangsten

3 054

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

China-strategie

80

27

0

0

0

0

0

 

Onderzoeksprogramma

1 988

2 212

3 075

2 720

1 761

831

295

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

28

0

0

0

0

0

0

 

Conferentie uitdragen Nederlandse waarden en belangen

 

4 000

     
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Algemene voorlichting

1 142

1 200

0

0

0

0

0

 

Verkeersnotificaties

287

400

400

400

400

400

400

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Europese bewustwording

20

868

463

250

250

250

250

 

Publieksdiplomatie

2 270

2 396

2 396

2 396

2 396

2 396

2 396

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

0

0

0

0

0

0

0

         
 

Ontvangsten

56 025

47 374

67 674

73 574

73 574

73 574

73 574

         

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

10 689

9 200

21 000

21 000

21 000

21 000

21 000

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

44 962

37 900

45 600

51 500

51 500

51 500

51 500

4.40

Doorberekening Defensie diversen

74

74

874

874

874

874

874

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

300

200

200

200

200

200

200

Budgetflexibiliteit

Tabel 16 Budgetflexibiliteit beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Geschatte budgetflexibiliteit

2024

Juridisch verplicht

58%

Bestuurlijk gebonden

19%

Beleidsmatig gereserveerd

23%

Nog niet ingevuld / vrij te besteden

0%

Van de uitgaven van subsidies en inkomensoverdrachten voor gedetineerdenbegeleiding en overige consulaire dienstverlening, op basis van eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders in het buitenland, zijn alleen de subsidies voor gedetineerdenbegeleiding volledig juridisch verplicht. De investeringen in de consulaire informatiesystemen zijn volledig juridisch verplicht.

De inkoop van de te verstrekken reisdocumenten alsmede de geplande uitgaven voor het samen met (keten-)partners reguleren van het personenverkeer zijn voor het merendeel juridisch verplicht en worden aan de hand van de afgifte van paspoorten en visa bepaald. Hiervoor worden gedurende het begrotingsjaar verplichtingen aangegaan.

Binnen het Internationaal cultuurbeleid 2021-2024 zijn de uitgaven voor de specifieke landenprogramma’s en de cultuurmanifestaties voor 44% juridisch verplicht. Het restant is beleidsmatig gereserveerd, hiervoor worden verplichtingen in het begrotingsjaar zelf aangegaan.

Voor het inzetten van publieksdiplomatie om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen door het postennetwerk en het ministerie zelf zijn ramingen opgenomen die grotendeels niet juridisch vastliggen. De budgetten voor publieksdiplomatie worden ingezet voor activiteiten op het gebied van de positionering van Nederland in het buitenland, landenprogramma’s ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen, bezoeken van beïnvloeders en journalisten en uitgaven voor programma’s met in Nederland gevestigde partners zoals internationale organisaties.

Het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) is volledig juridisch verplicht en richt zich op financiering van activiteiten die de doelstelling van het Nederlands buitenland beleid ondersteunen. Dit kunnen lange termijn beleidsdoelstellingen zijn alsook activiteiten gerelateerd aan actuele ontwikkelingen, in lijn met de intentie van het kabinet om bepaalde landenrelaties te intensiveren in het kader van verstrekt engagement.

De subsidie voor Clingendael en de onderzoeksprogramma's zijn juridisch vastgelegd. Dat betreffen subsidies voor Progress en opdrachten voor het China Kennisnetwerk en het Oost-Europa/Rusland Kennisplatform.

De uitgaven ten behoeve van het Koninklijk Huis worden in de loop van 2024 ingevuld.

Artikel 4.1: Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

 • Verlenen van financiële- en niet financiële consulaire bijstand aan Nederlanders in nood en/of schrijnende gevallen.

 • (Stille) diplomatie met oog op eerlijke rechtsgang voor Nederlandse gedetineerden.

 • Verstrekken van reisadviezen.

 • Bijstaan van Nederlanders in geval van crises; als dat noodzakelijk en mogelijk is, organiseren, waar mogelijk met partnerlanden, van evacuaties.

 • Verstrekken van reisdocumenten en opmaken van consulaire akten en verklaringen.

 • Adviseren en ondersteunen van Nederlandse gedetineerden door gedifferentieerde bezoekfrequentie, in bepaalde landen maandelijkse giften aan gedetineerden, en subsidies ten behoeve van resocialisatie, extra zorg en juridisch advies.

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen.

 • Organiseren van opleidingen gericht op optimalisatie van consulaire werkprocessen.

 • Doorontwikkeling van de rijksbrede dienstverlening van Nederland WereldWijd.

Artikel 4.2: Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren -

 • Behandelen van aanvragen voor visa kort verblijf en het beleid op dit terrein.

 • Inname van aanvragen voor MVV’s.

 • Afnemen van inburgeringsexamens.

 • Verrichten van legalisaties en uitvoeren van verificatieonderzoeken.

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen.

 • Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden algemene en individuele ambtsberichten opgesteld, waarop door J&V mede het toelatings- en terugkeerbeleid wordt gebaseerd.

 • Diplomatie voor het bemiddelen bij terugkeer van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf.

 • Samenwerking met instanties in en buiten Nederland, de EU en internationale organisaties.

 • In het kader van versterkte Europese samenwerking maken van afspraken over wederzijdse visumvertegenwoordiging.

 • Voor het beschermen van de mensenrechten van migranten, het voorkomen van irreguliere migratie, het tegengaan van mensensmokkel en -handel en het bevorderen van terugkeer en herintegratie is Nederland actief in onder meer de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Artikel 4.3: Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

 • Subsidieverlening via de posten aan Nederlandse cultuurmakers.

 • Subsidieverlening aan (Nederlandse) culturele instellingen ten behoeve van activiteiten en (bezoekers)programma’s.

Artikel 4.4: Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

 • Via publieksdiplomatie verstevigt Buitenlandse Zaken het netwerk van beleidsbeïnvloeders die de besluitvorming op voor Nederland relevante beleidsterreinen kunnen beïnvloeden. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de media, maatschappelijk middenveld en persoonlijke contacten via bijeenkomsten en andere activiteiten. Daarbij worden online kanalen ingezet voor engagement, zoals de website Netherlands and You, het NL platform, Facebook, Twitter en Instagram.

 • De strategische inzet van Publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ versterkt de reputatie van Nederland bij een buitenlands publiek en daarmee de politieke- en economische positie. Zo waarborgen we de Nederlandse belangen en kunnen we ons waardenstelsel uitdragen.

 • Met de bijdrage aan publieksdiplomatie kunnen Nederlandse ambassades activiteiten ondersteunen of opstarten op het gebied strategische beleidscommunicatie en beeldvorming over Nederland.

 • Subsidie ten behoeve van Instituut Clingendael voor trilateraal onderzoeksprogramma met Defensie en JenV. Daarnaast ook een opdracht ter ondersteuning van het China Kennisnetwerk en het Oost-Europa/ Rusland Kennisplatform.

 • Vanuit het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) worden eenmalige katalyserende activiteiten gefinancierd ter ondersteuning van de doelstellingen van het Nederlandse buitenlandbeleid. Dat kunnen ook activiteiten zijn voor COVID-19 ondersteuning.

 • Voor bezoeken, ontvangsten en overige uitgaven hoogwaardigheidsbekleders, Corps Diplomatique en internationale organisaties wordt EUR 1 miljoen geraamd.

 • Voor uitgaven ten behoeve van staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken van het Koninklijk Huis wordt EUR 2 miljoen geraamd.

 • Opdrachtverlening aan CJIB voor verkeersnotificaties (vrijwillige bijdrage) na overtredingen buitenlandse diplomaten in Nederland.

Ontvangsten

 • De ontvangsten onder dit artikel bestaan hoofdzakelijk uit leges voor de afgifte van reisdocumenten, visa en de legalisatie van documenten. Een deel van de consulaire ontvangsten wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de kosten van het consulaire werkproces.

 • Ontvangsten voor verkeersnotificaties, vrijwillige bijdragen van buitenlandse diplomaten in Nederland.

Licence