Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Deze afbeelding bestaat uit een circel met daarin een onderscheid naar de uitgaven op dit artikel en de overige uitgaven op de JenV-begroting. Het aandeel van dit artikel is 10,1%. Naast de circel is een staaf opgenomen waarbij de uitgaven op dit artikel nader zijn verdeeld naar de artikelonderdelen. In de tekst naast deze staafdiagram staat onder elkaar vermeld: Overig Justitie en Veiligheid: 17623 mln; 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad: 34 mln; 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel: 635 mln; 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel: 1315 mln.

Een doeltreffend en doelmatig rechtsbestel.

Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand16

In 2022 is de gefaseerde aanpak voor de vernieuwing van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand voortgezet. In de brief ‘contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand’ zijn de contouren geschetst van het beoogde stelsel, dat vanaf 2026 operationeel zal zijn. Samen met de professionals uit het veld worden de contouren verder geconcretiseerd, waarbij de volgende drie pijlers centraal staan: 1) laagdrempelige toegang, 2) verhogen kwaliteit en betere vergoedingen voor de professionals en 3) het voorkomen van onnodige geschillen tussen overheid en burger. Hierbij wordt een lerende aanpak gehanteerd waarbij stap voor stap en proefondervindelijk aan een nieuw stelsel wordt gebouwd. Het jaar 2022 was de laatste periode van de pilotfase en stond in het teken van het verder uitwerken en afronden van de contouren van het nieuwe stelsel, alsmede de rollen daarbinnen. In 2023 start, conform de eerdere meerjarige planning, de implementatie- en borgingsfase van het programma aan de hand van de best practices uit de pilots die geen wetswijziging behoeven. Zo werken we toe naar de inwerkingtreding van een vernieuwd stelsel vanaf 2026 waarin alle rechtzoekenden in Nederland met (juridische) vragen of problemen, al dan niet met ondersteuning, een route vinden naar een passend, kwalitatief hoogwaardig en duurzaam antwoord op de (juridische) kwestie waarvoor ze zich gesteld zien.

Als stelselverantwoordelijke schept de Minister voor Rechtsbescherming optimale voorwaarden voor het in stand houden en verbeteren van een goed en toegankelijk rechtsbestel. De Minister heeft:

  • Een financierende rol voor de rechtspraak. De Minister houdt toezicht op het beheer en is de werkgever voor de rechterlijke macht;

  • Een financierende rol voor de Raad voor Rechtsbijstand en het Bureau Financieel Toezicht.17 Hij is verantwoordelijk voor het wettelijk kader waar binnen advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandige professionals binnen het justitiële domein opereren;

  • Een stimulerende rol voor alternatieve geschillenbeslechting en schuldsanering. Ten aanzien van de schuldsanering is hij verantwoordelijk voor het wettelijke traject van de schuldsaneringsregeling, de faillissementsrechters en de bewindvoerders.18

Verbetering van de toegang tot het recht

Toegang tot het recht houdt in dat mensen toegang hebben tot informatie, advies, begeleiding bij het oplossen van een geschil, rechtsbijstand en de mogelijkheid van een beslissing van een neutrale instantie. Toegang tot het recht is een voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat. Het is van belang dat onze juridische infrastructuur in staat is om, ook in het digitale tijdperk, burgers en bedrijven zo goed mogelijk toegang tot het recht te bieden. In dat kader wordt de toegang tot het recht en de rechter versterkt. Belangrijke maatregelen daartoe zijn de verlaging van de griffierechten voor burgers en het midden- en kleinbedrijf (mkb) en voortzetting van de in 2018 ingezette herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, inclusief het beperken van het aantal juridische procedures die de overheid voert tegen burgers en het versterken van de sociale advocatuur en mediation. Ook wordt ingezet op het stimuleren en borgen van een maatschappelijk effectieve rechtspraak, laagdrempelige alternatieve geschillenbeslechting en herstelrecht: het gaat erom proberen problemen echt op te helpen lossen.

Oprichting algoritmetoezichthouder

Er wordt een algoritmetoezichthouder opgericht die wordt ondergebracht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De algoritmetoezichthouder bewaakt dat algoritmes worden gecontroleerd op transparantie, discriminatie en willekeur. Het algoritmetoezicht krijgt een zichtbare plaats bij de AP. Met andere relevante toezichthouders worden samenwerkingsafspraken gemaakt, zodat het toezicht aansluit. De algoritmetoezichthouder zal zich richten op drie clusters: coördinatie, monitoring & kennisdeling en naleving & handhaving. De Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering is beleidsmatig verantwoordelijk voor de algoritmetoezichthouder.

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Op 10 mei jl. is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening aangenomen. Deze wet is een uitwerking van een opdracht uit het regeerakkoord Rutte III 2017-2021. De wet heeft als doel het innen en incasseren van private vorderingen in de buitengerechtelijke fase op een maatschappelijk verantwoord niveau te laten plaatsvinden en de kwaliteit van de incassodienstverlening te verbeteren. Om dit te bereiken zijn bij wet kwaliteitseisen aan de incassodienstverleners gesteld. Deze zijn in hoofdlijnen opgenomen maar zijn nader uitgewerkt in een Algemeen Maatregel van Bestuur. Deze uitwerking in een besluit is op 10 mei jl. in consultatie gegaan. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet en dit besluit is 1 januari 2023.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

1.698.457

2.103.477

1.983.718

1.988.875

2.003.098

2.003.105

2.001.078

        

Apparaatsuitgaven

34.476

36.474

34.215

34.006

33.749

33.849

33.699

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

       

Personele uitgaven

30.287

30.685

30.212

30.283

31.050

31.150

31.000

waarvan eigen personeel

27.513

29.703

29.182

29.253

30.020

30.120

29.970

waarvan externe inhuur

2.774

982

1.030

1.030

1.030

1.030

1.030

Materiele uitgaven

4.189

5.789

4.003

3.723

2.699

2.699

2.699

waarvan ict

2.236

3.569

2.595

2.280

1.480

1.480

1.480

waarvan sso's

353

269

271

271

271

271

271

waarvan overig materieel

1.600

1.951

1.137

1.172

948

948

948

        

Programma-uitgaven

1.688.893

1.913.896

1.949.503

1.954.869

1.969.349

1.969.256

1.967.379

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Raad voor Rechtsbijstand

26.810

29.023

29.024

29.091

29.127

29.125

29.126

Bureau Financieel Toezicht

8.146

8.776

9.108

9.398

9.398

9.398

9.398

Bijdrage medeoverheden

       

Overige Bijdrage medeoverheden

32

0

0

0

0

0

0

Subsidies

       

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

544

581

581

581

581

581

581

Juridisch Loket

34.850

28.265

28.265

28.265

28.265

28.265

28.265

Overige Subsidies

136

1.344

1.344

1.344

1.344

1.344

1.344

Opdrachten

       

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

4.965

9.006

10.165

10.165

10.165

10.165

10.165

Toevoegingen rechtsbijstand

404.999

544.556

552.922

549.144

530.049

529.750

529.605

Mediation in Strafrecht

1.339

1.116

1.116

1.116

1.116

1.116

1.116

Overige Opdrachten

494

3.339

2.352

1.190

464

464

464

        

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Autoriteit Persoonsgegevens

26.257

29.020

34.478

37.829

40.694

41.294

41.294

College voor de Rechten van de Mens

8.303

10.352

9.634

9.624

9.625

9.623

9.623

College Gerechtelijk Deskundigen

1.969

2.160

2.024

2.049

2.047

2.031

2.026

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.127

5.127

5.127

5.127

5.127

5.127

5.127

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

575

1.383

1.384

1.384

1.384

1.384

1.384

Bijdrage medeoverheden

       

Bijdragen Rechtspleging

0

24

44

44

44

44

44

Caribisch Nederland (BES)

0

0

300

300

300

300

300

Raad voor de rechtspraak

1.161.916

1.221.457

1.250.944

1.257.300

1.288.123

1.287.749

1.285.959

Overige Bijdrage medeoverheden

0

118

271

271

271

271

333

Subsidies

       

Rechtspleging

482

573

573

573

573

573

573

Wetgeving

1.129

1.320

1.320

1.320

1.320

1.320

1.320

Overige Subsidies

534

5.695

5.695

5.676

5.676

5.676

5.676

Opdrachten

       

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

121

634

480

480

480

480

480

Caribisch Nederland (BES)

165

0

0

0

0

0

0

Overige Opdrachten

0

10.027

2.352

2.598

3.176

3.176

3.176

        

Ontvangsten

168.746

179.372

167.431

117.494

119.738

120.907

121.834

waarvan Griffierechten

145.307

161.236

149.234

99.297

101.541

102.710

103.637

waarvan Overig

23.439

18.136

18.197

18.197

18.197

18.197

18.197

Budgetflexibiliteit

Tabel 14 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2023

Juridisch verplicht

99%

bestuurlijk gebonden

1%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld / vrij te besteden

0%

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) zijn volledig juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

Hoge Raad (HR)

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in het Koninkrijk op het gebied van het civiele-, straf- en fiscale recht. De Hoge Raad bevordert de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. Ook kan hij rechtsbescherming bieden in de individuele zaken die aan hem worden voorgelegd. Hij doet dit door te beslissen op cassatieberoepen, die worden ingesteld om de raad te laten beoordelen of het gerechtshof — en in voorkomende gevallen de rechtbank — in zijn uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de gegeven motivering deugdelijk is. Aan deze taken wordt tevens invulling gegeven door te beslissen op prejudiciële vragen in het civiele en fiscale recht en op vorderingen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad tot cassatie in het belang der wet. De Hoge Raad en de procureur-generaal hebben daarnaast nog enkele bij wet opgedragen bijzondere taken.

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van de Raad voor Rechtsbijstand. De RvR is belast met de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand, die er voor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel. Met ingang van begroting 2020 zijn de apparaatsuitgaven van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket gesplitst weergegeven in de tabel Budgettaire gevolgen van beleid.

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Het Bureau Financieel Toezicht houdt financieel toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Ook is het belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Subsidies

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

De SGC behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers door middel van bindende adviezen. De SGC heeft op dit moment 64 geschillencommissies die klachten in een groot aantal sectoren behandelen. De SGC ontvangt voor een deel van de kosten van de koepelorganisatie een subsidie van JenV. De geschillencommissies leveren met hun laagdrempelige werkwijze een belangrijke bijdrage aan duurzame geschil oplossing en vormen een alternatief voor de gang naar de rechter

Stichting het Juridisch Loket (hJL)

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van het Juridisch loket. Het Juridisch Loket is een advies- en doorverwijsinstelling voor eerstelijns rechtshulp, die ervoor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel.

Overige subsidies

Dit betreft de subsidie die de SGC ontvangt voor de instandhouding van de commissie Algemeen (vangnetcommissie) ter uitvoering van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten.

Opdrachten

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Het bureau WSNP coördineert de uitvoering van de Wet schuldsanering en reguleert de kwaliteit van de bewindvoering, onder andere door het register WSNP en een helpdesk. Via het bureau WSNP wordt een bijdrage verstrekt aan de Wspn-bewindvoerder die een schuldsanering naar behoren afwikkelt. Gespecialiseerde insolventierechters houden toezicht op de goede afwikkeling van de circa 9.800 nieuwe schuldsaneringen per jaar.

De gemiddelde subsidie voor een schuldsaneringstraject aan de Wspn-bewindvoerder bedraagt afgerond € 850 over een periode van gemiddeld 3 jaar.

Toevoegingen Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt toevoegingen aan een advocaat of mediator voor de verlening van rechtsbijstand aan rechtzoekenden met een laag inkomen en vermogen. In onderstaande tabel is een uitsplitsing in uitgaven en in aantallen weergegeven van de productiegegevens van de Raad over de verschillende onderdelen binnen de rechtsbijstand.

Tabel 15 Productiegegevens Raad voor Rechtsbijstand
 

20211

20222

2023

2024

2025

2026

2027

Strafzaken (ambtshalve)

       

Aantal afgegeven toevoegingen

36.917

34.875

36.572

36.391

37.264

37.054

37.047

Uitgaven (mln.)

61,8

83,8

87,9

87,5

89,6

89,1

89,0

        

Strafzaken (regulier)

       

Aantal afgegeven toevoegingen

70.233

71.076

73.996

73.851

73.631

73.422

73.323

Uitgaven (mln.)

54,5

76,7

79,8

79,7

79,4

79,2

79,1

        

Civiele zaken

       

Aantal afgegeven toevoegingen

163.199

172.749

173.451

173.853

173.983

173.830

173.661

Uitgaven (mln.)

129,2

194,4

195,2

195,7

195,8

195,7

195,5

        

Bestuur

       

Aantal afgegeven toevoegingen

52.973

40.416

39.886

39.399

39.488

39.719

39.797

Uitgaven (mln.)

41,3

35,5

35,1

34,6

34,7

34,9

35,0

        

Piketdiensten

       

Aantal afgegeven toevoegingen

98.942

100.959

97.019

97.301

97.445

97.586

97.769

Uitgaven (mln.)

43,9

40,1

38,6

38,7

38,8

38,8

38,9

        

Lichte adviestoevoeging

       

Aantal afgegeven toevoegingen

6.782

7.172

7.297

7.497

7.578

7.625

7.668

Uitgaven (mln.)

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

        

Asiel

       

Aantal afgegeven toevoegingen

31.827

35.869

36.393

35.325

35.450

35.586

35.718

Uitgaven (mln.)

47,6

69,4

70,2

68,7

68,8

69,0

69,2

        

Het Juridisch Loket

       

Aantal klantencontacten

761.910

761.910

761.910

761.910

761.910

761.910

761.910

Uitgaven (mln.)

26,3

27,4

28,3

28,3

28,3

28,3

28,3

        

Overige (mln.)3

€ 25,6

€ 41,4

€ 35,6

€ 34,5

€ 12,9

€ 12,9

€ 12,9

        

Uitvoeringslasten Rechtsbijstand

       

Raad voor Rechtsbijstand (mln.)

€ 26,1

€ 26,7

€ 26,5

€ 26,5

€ 26,6

€ 26,6

€ 26,6

        

Totaal uitgaven (mln.)

€ 458,0

€ 597,1

€ 598,8

€ 595,9

€ 576,7

€ 576,3

€ 576,3

Bronnen: Raad voor Rechtsbijstand en het Prognosemodel Justitiële Ketens 2023

1

De aantallen afgegeven toevoegingen in de tabel bij realisatie wijken af van de aantallen die vermeld worden in het Jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heeft te maken met het feit dat voor de financiering van de Raad voor Rechtsbijstand de aantallen over de periode 1 september t/m 31 augustus worden gehanteerd.

2

Het artikelonderdeel 32.2 met betrekking tot rechtsbijstand van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat uit meerdere uitgaven. Naast de uitgaven aan het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand hebben de uitgaven betrekking op onder andere het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), ECC, ODR en uitgaven aan gerechtsdeurwaarders voor toevoegingszaken. In deze tabel zijn deze uitgaven aan Rbtv en gerechtsdeurwaarders voor toevoegingszaken buiten beschouwing gelaten.

3

Rogatoire commissie, inning en restitutie, investeringen/ implementatiekosten

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak (Rvdr)

De Minister voor Rechtsbescherming bekostigt de rechtspraak via de Raad voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak is het landelijk orgaan van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten. De Raad spreekt zelf geen recht. In dit artikelonderdeel wordt de totstandkoming van de bijdrage van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Raad voor de rechtspraak toegelicht.

Prijsafspraken

In het besluit Financiering Rechtspraak 2005 is bepaald dat de prijzen voor de Rechtspraak voor een periode van drie jaar worden vastgesteld en opgenomen in de begroting van JenV. Er zijn met de Rvdr prijsafspraken gemaakt voor de periode 2023-2025. Met deze prijsafspraken wordt de bijdrage aan de Rvdr structureel met ruim € 155 mln. verhoogd. Hiermee wordt de Rechtspraak onder meer in staat gesteld om extra rechters en ander personeel aan te trekken, te investeren in digitalisering en innovatie, en in de kwaliteit van rechtspreken. Hiermee kunnen onder de noemer maatschappelijk effectieve rechtspraak en wijkrechtspraak meer initiatieven worden ontplooid om het recht dichter bij mensen te brengen en komt er tijd voor reflectie. Daarnaast worden voor de aanpak van ondermijning middelen ingezet om onder meer de toename aan megazaken op het terrein van het strafrecht op te vangen.

Instroom, financiering en productie

Conform de Wet op de rechterlijke organisatie heeft de Rvdr zijn begro­ tingsvoorstel ingediend bij de Minister voor Rechtsbescherming op basis van de in- en uitstroomramingen uit onder andere het Prognosemodel Justitiële ketens, daarbij nog uitgaand van de prijzen zoals zijn vastgelegd in het Prijsakkoord 2020-2022. Hieruit volgt dat de instroom neerwaarts is bijgesteld ten opzichte van de instroomprognose in de vorige begroting.

Tabel 16 Instroomontwikkeling rechtspraak
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Instroom totaal aantal (x 1.000)

1.385

1.637

1.570

1.593

1.596

1.594

1.588

Jaarlijkse mutatie

‒ 1%

18%

‒ 4%

1%

0%

0%

0%

Tabel 17 Financiële bijdrage Raad voor de rechtspraak (bedragen * € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Begroting 2022 (x € 1.000)

 

1.145.702

1.131.272

1.105.391

1.098.701

1.095.322

1.095.322

Mutatie ( x € 1.000)

 

75.755

119.672

151.909

183.014

186.019

184.229

Begroting 2023 ( x € 1.000)

1.161.916

1.221.457

1.250.944

1.257.300

1.281.715

1.281.341

1.279.551

De bijdrage is op basis van de met de Rvdr gemaakte productieafspraak.

Tabel 18 Productieafspraak rechtspraak
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Productie totaal aantal (x 1.000)

1.424

1.591

1.490

1.491

1.520

1.522

1.514

Jaarlijkse mutatie

4%

12%

‒ 6%

0%

2%

0%

‒ 1%

Toelichting

Voor het Prijsakkoord 2023-2025 met de Rvdr zijn extra middelen door het Kabinet beschikbaar gesteld.

Tevens is in de mutatie in de bijdrage aan de Rvdr compensatie voor loon- en prijsontwikkeling (loon- en prijsbijstelling) verwerkt, een verlaging vanwege geraamde daling van het aantal rechtszaken (Prognosemodel Justitiële Ketens en Meerjaren Productie Prognoses (MPP) Vreemdelingenketen) en bijdragen voor de aanpak van ondermijning.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarin staat dat elke lidstaat van de Europese Unie een gegevensbeschermingsautoriteit heeft die onafhankelijk toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De taken en bevoegdheden van de AP staan in de AVG en zijn verder uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De AP houdt toezicht, doet onderzoek, geeftadviezen (bijvoorbeeld over nieuwe wet- en regelgeving die gaat over de verwerking van persoonsgegevens), geeft voorlichting over privacywetgeving, verstrekt informatie en verschaft helderheid over de uitleg van wettelijke normen.De AP is bij de uitvoering van haar taken gehouden aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het Coalitieakkoord 2021-2025 is opgenomen dat wettelijk wordt geregeld dat algoritmes worden gecontroleerd op transparantie, discriminatie en willekeur en dat een algoritmetoezichthouder dit bewaakt. Deze algoritmetoezichthouder wordt ondergebracht bij de AP. De Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering is beleidsmatig verantwoordelijk voor de algoritmetoezichth

College voor de Rechten van de MensHet College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) is het nationale mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensen­ rechten in zowel Europees als Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de rechten van de mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert de regering en het parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN-verdrag handicap. Het rapporteert jaarlijks over de manier waarop dat verdrag in Nederland wordt uitgevoerd en nageleefd.

Nederlands  Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD)Het NRGD waarborgt en bevordert de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Indien een deskundige, zoals een psycholoog, toxicoloog of orthopedagoog, zich als gerechtelijk deskundige wil laten registreren, dient de aanmelding getoetst te worden door het NRGD. Het NRGD heefteen wettelijke basis(Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk.

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)De StAB adviseert, door middel van deskundigenberichten, op verzoek van de Raad van State en de rechtbanken over geschillen op het terreinvan de fysieke leefomgeving zoals milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade. Met ingang van 2020 is de subsidiëring en ministeriële verantwoor­ delijkheid StAB overgegaan van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van JenV.

Subsidies

Subsidie Rechtspleging

De subsidie Rechtspleging betreft met name een subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR).

Subsidie Wetgeving

De subsidie Wetgeving betreft een subsidie aan de Stichting Recht en Overheid (Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen) en aan het Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten (NJCM).

Ontvangsten

Griffierechten

Het Ministerie van JenV ontvangt griffierechten van burgers, overheden, bedrijven en ander rechtspersonen die civiele of bestuursrechtelijke procedures starten. Deze ontvangst daalt vanwege de verlaging van de griffierechten vanaf 2024 en vanwege de jaarlijkse herijking van de raming.

16

Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand: het programma rechtsbijstand komt niet in de artikelen voor, maar wel in de begroting 2022. Het verzoek van directie Rechtsbestel is om dit hier op te nemen. Dat is vorig jaar ook gedaan.

17

Zie: Wet op de rechtsbijstand, Wet op het notarisambt,

18

Zie: Wet op de schuldsanering natuurlijke personen

Licence