Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Deze afbeelding bestaat uit een circel met daarin een onderscheid naar de uitgaven op dit artikel en de overige uitgaven op de JenV-begroting. Dit is gebaseerd op de uitgaven zoals deze in het voorstel van wet per artikel zijn opgenomen. Naast de circel is een staaf opgenomen waarbij de uitgaven op dit artikel nader zijn verdeeld naar de artikelonderdelen. Dit is gebaseerd op de uitgaven zoals zijn opgenomen bij onderdeel D van dit hoofdstuk bij de tabel Budgettaire gevolgen van beleid.

Een doeltreffend en doelmatig rechtsbestel.

Als stelselverantwoordelijke schept de Minister voor Rechtsbescherming optimale voorwaarden voor het in stand houden en verbeteren van een goed en toegankelijk rechtsbestel. De Minister heeft:

  • Een financierende rol voor de rechtspraak. De Minister houdt toezicht op het beheer en is de werkgever voor de rechterlijke macht;

  • Een financierende rol voor de Raad voor Rechtsbijstand en het Bureau Financieel Toezicht.18 Hij is verantwoordelijk voor het wettelijk kader waar binnen advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandige professionals binnen het justitiële domein opereren;

  • Een stimulerende rol voor alternatieve geschillenbeslechting en schuldsanering. Ten aanzien van de schuldsanering is hij verantwoordelijk voor het wettelijke traject van de schuldsaneringsregeling, de faillissementsrechters en de bewindvoerders.19

Verbetering van de toegang tot het recht

Toegang tot het recht houdt in dat mensen toegang hebben tot informatie, advies, ondersteuning bij het oplossen van een geschil, rechtsbijstand en de mogelijkheid van een beslissing van een neutrale instantie. Toegang tot het recht is een voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat.

Het is van belang dat onze juridische infrastructuur in staat is om, ook in het digitale tijdperk, burgers en bedrijven zo goed mogelijk toegang tot het recht te bieden. Daarom is in 2023 de aanpak «Versterking toegang tot het recht» gepresenteerd. In deze aanpak wordt de toegang tot het recht versterkt langs drie pijlers: 1. informatie, 2. advies en ondersteuning en 3. uitspraak van een neutrale instantie. De ambitie is om de toegang tot het recht integraal vorm te geven. In 2024 wordt verder gegaan met het uitvoeren en/of in gang zetten van maatregelen om de toegang tot het recht te versterken, worden stappen gezet om de genomen maatregelen te monitoren en wordt de integrale aanpak verder vormgegeven. Gelet op de voornoemde pijlers - die ook terugkomen bij de stelselvernieuwing rechtsbijstand – wordt daarbij ook de wisselwerking met deze stelselvernieuwing betrokken.

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Op 10 mei jl. is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel kwaliteit incasso­ dienstverlening aangenomen. Deze wet is een uitwerking van een opdracht uit het regeerakkoord Rutte III 2017-2021. De wet heeft als doel het innen en incasseren van private vorderingen in de buitengerechtelijke fase op een maatschappelijk verantwoord niveau te laten plaatsvinden en de kwaliteit van de incassodienstverlening te verbeteren. Om dit te bereiken zijn bij wet kwaliteitseisen aan de incassodienstverleners gesteld. Deze zijn in hoofdlijnen opgenomen maar zijn nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. Het besluit kwaliteit incassodienstverlening is op 2 mei jl. aanhangig gemaakt bij de Raad van State.

Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Het jaar 2024 staat in het teken van de voortzetting van de gefaseerde aanpak voor de vernieuwing van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand, conform de in 2022 en begin 2023 gewijzigde koers van het programma. Belangrijke mijlpaal in 2023 was de uitvoering door het WODC van een metastudie van de pilots die onder de paraplu van het programma hebben plaatsgevonden. Op basis van deze studie worden de werkzame elementen uit de pilots in 2024 geborgd en geïmplementeerd in het stelsel, voor zover deze geen wetswijziging nodig hebben. In 2024 wordt tevens verder gewerkt aan de uitwerking van de pijlers van de stelselvernieuwing ten behoeve van de vormgeving van het wetsvoorstel in 2025. Deze inspanningen zijn erop gericht om een vernieuwd stelsel op te leveren dat laagdrempelig is en vroegtijdig de juiste oplossingen voor problemen biedt, (onnodige) procedures tussen burgers en overheid voorkomt, en daarmee het vertrouwen van burgers in de overheid versterkt, en de kwaliteit van rechtsbijstand met adequate vergoedingen daarvoor bevordert.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

2.032.061

2.106.754

2.183.852

2.216.780

2.191.489

2.149.940

2.156.802

         
 

Uitgaven

1.911.568

2.106.754

2.183.852

2.216.780

2.191.489

2.149.940

2.156.802

         
 

Apparaatsuitgaven

37.568

37.548

37.005

36.239

36.344

36.178

35.966

         

32.1

Apparaat Hoge Raad

37.568

37.548

37.005

36.239

36.344

36.178

35.966

 

Personele uitgaven

30.410

32.396

32.155

32.475

32.580

32.414

32.203

 

Eigen personeel

29.092

30.863

31.474

31.794

31.899

31.734

31.523

 

Externe inhuur

1.318

1.533

681

681

681

680

680

 

Materiële uitgaven

7.158

5.152

4.850

3.764

3.764

3.764

3.763

 

ICT

4.275

2.356

2.016

1.168

1.168

1.168

1.168

 

SSO's

445

583

586

586

586

586

586

 

Overig materieel

2.438

2.213

2.248

2.010

2.010

2.010

2.009

         
 

Programmauitgaven

1.874.000

2.069.206

2.146.847

2.180.541

2.155.145

2.113.762

2.120.836

         

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

588.893

679.147

708.562

685.773

673.155

672.127

680.559

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

36.923

40.449

40.795

40.833

40.831

40.823

40.822

 

Raad voor Rechtsbijstand

28.388

30.957

30.859

30.896

30.894

30.889

30.888

 

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

8.535

9.492

9.936

9.937

9.937

9.934

9.934

 

Bijdrage aan medeoverheden

821

0

0

0

0

0

0

 

Overige bijdrage medeoverheden

821

0

0

0

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

19.988

34.289

34.212

34.213

37.013

37.004

37.003

 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

562

617

616

616

616

615

615

 

Juridisch Loket

19.239

32.243

32.170

32.171

34.971

34.964

34.963

 

Overige subsidies

187

1.429

1.426

1.426

1.426

1.425

1.425

 

Opdrachten

531.161

604.409

633.555

610.727

595.311

594.300

602.734

 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

4.600

10.822

10.797

10.798

10.798

10.795

10.795

 

Toevoegingen rechtsbijstand

524.903

589.607

619.493

597.173

582.838

581.830

590.264

 

Mediation in Strafrecht

1.475

1.486

1.183

1.183

1.183

1.183

1.183

 

Overige opdrachten

183

2.494

2.082

1.573

492

492

492

32.3

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

1.285.107

1.390.059

1.438.285

1.494.768

1.481.990

1.441.635

1.440.277

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

47.584

56.021

59.174

62.208

62.825

62.806

62.551

 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

29.020

36.361

40.121

43.155

43.790

43.780

43.779

 

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

10.233

10.596

10.284

10.285

10.283

10.281

10.027

 

Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD)

2.012

2.252

2.174

2.173

2.157

2.152

2.152

 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

5.127

5.321

5.127

5.127

5.127

5.126

5.126

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

1.192

1.491

1.468

1.468

1.468

1.467

1.467

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.229.945

1.324.144

1.364.429

1.417.147

1.403.736

1.363.385

1.362.260

 

Bijdragen Rechtspleging

0

47

47

47

47

47

47

 

Caribisch Nederland (BES)

0

20

20

20

20

20

20

 

Raad voor de rechtspraak

1.229.945

1.323.789

1.364.075

1.416.793

1.403.382

1.363.031

1.361.906

 

Overige bijdrage medeoverheden

0

288

287

287

287

287

287

 

Subsidies (regelingen)

7.555

9.383

10.166

10.283

10.299

10.314

10.336

 

Rechtspleging

557

609

608

608

608

608

607

 

Wetgeving

1.185

1.404

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

 

Overige Subsidies

5.813

7.370

8.157

8.274

8.290

8.305

8.328

 

Opdrachten

23

511

4.516

5.130

5.130

5.130

5.130

 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

23

511

510

510

510

510

510

 

Overige Opdrachten

0

0

4.006

4.620

4.620

4.620

4.620

         
 

Ontvangsten

169.808

258.219

165.000

156.616

158.792

160.318

161.434

Budgetflexibiliteit

Tabel 16 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

Juridisch verplicht

99%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

1%

nog niet ingevuld / vrij te besteden

0%

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) zijn volledig juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

Hoge Raad (HR)

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in het Koninkrijk op het gebied van het civiele-, straf- en fiscale recht. De Hoge Raad bevordert de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. Ook kan hij rechtsbescherming bieden in de individuele zaken die aan hem worden voorgelegd. Hij doet dit door te beslissen op cassatieberoepen, die worden ingesteld om de raad te laten beoordelen of het gerechtshof — en in voorkomende gevallen de rechtbank — in zijn uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de gegeven motivering deugdelijk is. Aan deze taken wordt tevens invulling gegeven door te beslissen op prejudiciële vragen in het civiele en fiscale recht en op vorderingen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad tot cassatie in het belang der wet. De Hoge Raad en de procureur- generaal hebben daarnaast nog enkele bij wet opgedragen bijzondere taken.

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van de Raad voor Rechtsbijstand. De RvR is belast met de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand, die ervoor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel.

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Het Bureau Financieel Toezicht houdt financieel toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Ook is het belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Subsidies

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

De SGC behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers door middel van bindende adviezen. De SGC heeft op dit moment 64 geschillen­ commissies die klachten in een groot aantal sectoren behandelen. De SGC ontvangt voor een deel van de kosten van de koepelorganisatie een subsidie van JenV. De geschillencommissies leveren met hun laagdrempelige werkwijze een belangrijke bijdrage aan duurzame geschil oplossing en vormen een alternatief voor de gang naar de rechter

Stichting het Juridisch Loket (hJL)

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van het Juridisch loket. Het Juridisch Loket is een advies- en doorverwijsinstelling voor eerstelijns rechtshulp, die ervoor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel.

Overige subsidies

Dit betreft de subsidie die de SGC ontvangt voor de instandhouding van de commissie Algemeen (vangnetcommissie) ter uitvoering van de Imple­ mentatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten.

Opdrachten

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Het bureau WSNP coördineert de uitvoering van de Wet schuldsanering en reguleert de kwaliteit van de bewindvoering, onder andere door het register WSNP en een helpdesk. Via het bureau WSNP wordt een bijdrage verstrekt aan de Wspn-bewindvoerder die een schuldsanering naar behoren afwikkelt. De wetswijziging Wsnp is 7 februari 2023 door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen en op 1 juli jl. in werking getreden. Bij de behandeling is de duur van het traject in beginsel gehalveerd. Er is besloten ook te kijken naar het Besluit vergoedingen bewindvoerder schuldsanering waarvan de beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024 is.

Toevoegingen Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt toevoegingen aan een advocaat of mediator voor de verlening van rechtsbijstand aan rechtzoekenden met een laag inkomen en vermogen. In onderstaande tabel is een uitsplitsing in uitgaven en in aantallen weergegeven van de productiegegevens van de Raad over de verschillende onderdelen binnen de rechtsbijstand.

Tabel 17 Productiegegevens Raad voor Rechtsbijstand
 

20221

20232

2024

2025

2026

2027

2028

Strafzaken (ambtshalve)

       

Aantal afgegeven toevoegingen

40.478

40.809

42.367

41.238

41.163

41.214

41.265

Uitgaven (mln.)

97,3

92,9

97,3

94,7

94,5

94,6

94,7

        

Strafzaken (regulier)

       

Aantal afgegeven toevoegingen

71.578

77.881

77.927

76.546

76.488

76.473

76.493

Uitgaven (mln.)

77,2

75,3

75,8

74,5

74,4

74,4

74,4

        

Civiele zaken

       

Aantal afgegeven toevoegingen

156.796

178.386

177.372

176.149

175.570

175.202

175.123

Uitgaven (mln.)

176,5

191,7

191,1

189,8

189,2

188,8

188,7

        

Bestuur

       

Aantal afgegeven toevoegingen

51.541

39.778

39.831

40.181

40.558

40.504

40.573

Uitgaven (mln.)

45,3

34,5

34,7

35,0

35,3

35,3

35,3

        

Piketdiensten

       

Aantal afgegeven toevoegingen

100.314

102.900

103.101

101.314

101.520

101.718

101.826

Uitgaven (mln.)

41,3

42,9

43,9

43,2

43,3

43,4

43,4

        

Lichte adviestoevoeging

       

Aantal afgegeven toevoegingen

9.921

11.288

11.417

10.219

10.349

10.407

10.449

Uitgaven (mln.)

2,3

2,5

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

        

Asiel

       

Aantal afgegeven toevoegingen

31.777

40.631

41.572

37.476

37.611

37.740

37.823

Uitgaven (mln.)

63,3

68,2

69,7

64,6

64,7

64,9

65,0

        

Het Juridisch Loket

       

Aantal klantencontacten

423.000

761.910

761.910

761.910

761.910

761.910

761.910

Uitgaven (mln.)

19,2

30,5

32,2

32,2

35,0

35,0

35,0

        

Overige (mln.)3

€ 20,3

€ 35,7

€ 35,9

€ 27,9

€ 18,3

€ 18,1

€ 38,2

        

Uitvoeringslasten Rechtsbijstand

       

Raad voor Rechtsbijstand (mln.)

€ 26,6

€ 26,9

€ 27,9

€ 27,9

€ 27,9

€ 27,9

€ 27,9

        

Totaal uitgaven (mln.)

€ 569,3

€ 601,0

€ 611,0

€ 592,0

€ 585,0

€ 584,6

€ 605,0

Bronnen: Raad voor Rechtsbijstand en het Prognosemodel Justitiële Ketens 2023

1

De aantallen afgegeven toevoegingen in de tabel bij realisatie wijken af van de aantallen die vermeld worden in het Jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heeft te maken met het feit dat voor de financiering van de Raad voor Rechtsbijstand de aantallen over de periode 1 september t/m 31 augustus worden gehanteerd.

2

Het artikelonderdeel 32.2 met betrekking tot rechtsbijstand van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat uit meerdere uitgaven. Naast de uitgaven aan het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand hebben de uitgaven betrekking op onder andere het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), ECC, ODR en uitgaven aan gerechtsdeurwaarders voor toevoegingszaken. In deze tabel zijn deze uitgaven aan Rbtv en gerechtsdeurwaarders voor toevoegingszaken buiten beschouwing gelaten.

3

Rogatoire commissie, inning en restitutie, investeringen/ implementatiekosten

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dat elke lidstaat van de Europese Unie een gegevensbeschermingsautoriteit heeft die onafhankelijk toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De taken en bevoegdheden van de AP staan in de AVG en zijn verder uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De AP houdt toezicht, doet onderzoek, geeft adviezen (bijvoorbeeld over nieuwe wet- en regelgeving die gaat over de verwerking van persoons­ gegevens), geeft voorlichting over privacywet­geving, verstrekt informatie en verschaft helderheid over de uitleg van wettelijke normen. De AP is bij de uitvoering van haar taken gehouden aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het Coalitieakkoord 2021-2025 is opgenomen dat wettelijk wordt geregeld dat algoritmes worden gecontroleerd op transpa­rantie, discriminatie en willekeur en dat een algoritmetoezichthouder dit bewaakt. Deze algoritmetoezichthouder is ondergebracht bij de directie Coördinatie Algoritmes van de AP. De Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering is beleidsmatig verantwoordelijk voor deze directie. Het budget stijgt van € 36,8 mln. in 2023 naar € 40,1 mln. in 2024. Gedeeltelijk komt dit voort uit de toekenning van loon- en prijsbijstelling van € 2.3 mln. en voor het overige deel is het de resultante van de toevoeging van oplopende gelden uit het Coalitieakkoord. De budgetreeks stabiliseert in het jaar 2026.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) is het nationale mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensen rechten in zowel Europees als Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de rechten van de mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert de regering en het parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN-verdrag handicap. Het rapporteert jaarlijks over de manier waarop dat verdrag in Nederland wordt uitgevoerd en nageleefd.

Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD)

Het NRGD waarborgt en bevordert de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Indien een deskundige, zoals een psycholoog, toxicoloog of orthopedagoog, zich als gerechtelijk deskundige wil laten registreren, dient de aanmelding getoetst te worden door het NRGD. Het NRGD heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk.

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

De StAB adviseert, door middel van deskundigenberichten, op verzoek van de Raad van State en de rechtbanken over geschillen op het terrein van de fysieke leefomgeving zoals milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade.

Bijdrage medeoverheden

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak (Rvdr)

De Minister voor Rechtsbescherming bekostigt de rechtspraak via de Raad voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak (Rvdr) is het landelijk orgaan van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten. De Raad spreekt zelf geen recht. In dit artikelonderdeel wordt de totstandkoming van de bijdrage van de Minister voor Rechtsbe­scherming aan de Raad voor de rechtspraak toegelicht.

Prijsafspraken

In het besluit Financiering Rechtspraak 2005 is bepaald dat de prijzen voor de Rechtspraak voor een periode van drie jaar worden vastgesteld en opgenomen in de begroting van JenV. Er zijn met de Rvdr prijsafspraken gemaakt voor de periode 2023-2025.

Instroom, financiering en productie

Conform de Wet op de rechterlijke organisatie heeft de Rvdr zijn begro­tingsvoorstel ingediend bij de Minister voor Rechtsbescherming op basis van de in- en uitstroomramingen uit onder andere het Prognosemodel Justitiële ketens, op basis van de prijzen zoals zijn vastgelegd in het Prijsakkoord 2023-2025. Hieruit volgt dat de instroom neerwaarts is bijgesteld ten opzichte van de instroomprognose in de vorige begroting.

Tabel 18 Instroomontwikkeling rechtspraak
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Instroom totaal aantal (x 1.000)

1.397

1.440

1.474

1.534

1.525

1.512

1.513

Jaarlijkse mutatie

1%

3%

2%

4%

‒ 1%

‒ 1%

0%

Tabel 19 Financiële bijdrage Raad voor de rechtspraak (bedragen * € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Begroting 2023

 

1.221.457

1.250.944

1.257.300

1.281.715

1.281.341

1.279.551

Mutatie

 

102.332

113.131

152.643

114.817

74.840

75.505

Begroting 2024

1.229.945

1.323.789

1.364.075

1.409.943

1.396.532

1.356.181

1.355.056

Met deze bijdrage is onderstaande productieafspraak met de Raad voor de rechtspraak gemaakt.

Tabel 20 Productieafspraak rechtspraak
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Productie totaal aantal (x 1.000)

1.370

1.442

1.467

1.509

1.512

1.422

1.420

Jaarlijkse mutatie

‒ 4%

5%

2%

3%

0%

‒ 6%

0%

Toelichting

In de mutatie in de bijdrage aan de Rvdr is compensatie voor loon- en prijsontwikkeling (loon- en prijsbijstelling) verwerkt, een verlaging vanwege de geraamde daling van het aantal rechtszaken (Prognosemodel Justitiële Ketens) en aanvullingen in het kader van de aanpak van ondermijning. Tevens is de bijdrage verhoogd vanwege geraamde groei van het aantal vreemdelingenzaken (Meerjaren Productie Prognoses (MPP) Vreemdelingenketen).

Subsidies

Subsidie Rechtspleging

De subsidie Rechtspleging betreft met name een subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR).

Subsidie Wetgeving

De subsidie Wetgeving betreft een subsidie aan de Stichting Recht en Overheid (Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen) en aan het Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten (NJCM).

Ontvangsten

Tabel 21 Ontvangsten artikel 32 (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

         

Art.

Ontvangsten

169.808

258.219

165.000

156.616

158.792

160.318

161.434

         
 

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

5.920

5.981

5.981

5.981

5.981

5.981

5.981

 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

5.523

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

Raad voor de rechtspraak

2.666

2.666

2.666

2.666

2.666

2.666

2.666

 

Griffierechten

146.203

149.234

146.803

138.419

140.595

142.121

143.237

 

Overige ontvangsten

9.496

95.338

4.550

4.550

4.550

4.550

4.550

Griffierechten

Het Ministerie van JenV ontvangt griffierechten van burgers, overheden, bedrijven en ander rechtspersonen die civiele of bestuursrechtelijke procedures starten. Deze ontvangsten dalen vanwege de verlaging van de griffierechten vanaf 2024.

18

Zie: Wet op de rechtsbijstand, Wet op het notarisambt,

19

Zie: Wet op de schuldsanering natuurlijke personen

Licence