Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 92. Nog onverdeeld

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het niet-beleidsartikel «Nog onverdeeld» staat in artikel 2, lid 7 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW). Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

Tabel 43 Budgettaire gevolgen artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

0

27.802

37.817

72.726

74.938

117.286

120.685

        

Uitgaven

0

27.802

37.817

72.726

74.938

117.286

120.685

92.1 Nog onverdeeld

0

27.802

37.817

72.726

74.938

117.286

120.685

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Op artikel 92 staan diverse bedragen die op een later moment worden toebedeeld aan de beleidsartikelen. Naast deze reguliere ‘nog te verdelen middelen’ gaat het ook om middelen die samenhangen met beleidsvoornemens die door de demissionaire status van het kabinet, in afwachting van de kabinetsformatie, nog niet in procedure zijn gebracht.

Licence