Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Tabel 97 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

11. Integraal waterbeleid

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

62.065

51.114

46.552

46.607

44.823

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 3.103

2.591

2.778

1.751

4.751

 

Nieuwe mutaties

7.126

1.875

‒ 228

‒ 257

‒ 366

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

66.088

55.580

49.102

48.101

49.208

46.614

Tabel 98 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

11.01

Algemeen waterbeleid

      

1

BOW

‒ 757

‒ 1.134

‒ 1.134

‒ 1.134

‒ 1.134

 

2

Partners voor Water (HGIS)

3.424

     

3

Verdeelsleutel DGWB

‒ 767

‒ 1.080

‒ 870

‒ 426

‒ 426

 

4

Taskforce bodem uit MJP-bodem

225

1.387

    

5

Prijsbijstelling 2021 DGWB

3.674

3.559

3.501

3.528

3.419

 

6

MIRT onderzoek Water

 

‒ 1.000

‒ 1.500

‒ 2.000

‒ 2.000

 
 

Diversen

622

‒ 70

‒ 225

‒ 225

‒ 225

 

11.02

Waterveiligheid

      
 

Diversen

156

70

0

0

0

 

11.03

Grote oppervlaktewateren

      
 

Diversen

42

0

0

0

0

 

11.04

Waterkwaliteit

      
 

Diversen

507

143

0

0

0

 

Totaal

7.126

1.875

‒ 228

‒ 257

‒ 366

 

Ad. 1 Dit betreft het inpassen van de claim Bodem Ondergrond en Wadden.

Ad. 2 Dit betreft de eindejaarsmarge op HGIS Partners voor Water.

Ad. 3 Dit betreft een bijdrage van DGWB aan IenW-brede problematiek.

Ad. 4 Dit betreft het inpassen van budget voor Taskforce bodem uit het MJP-bodem.

Ad. 5 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021 aan dit (beleids)artikel.

Ad. 6 Voor de financiering voor het thema Landbouw Wateren en Voedsel binnen de Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleidwordt wordt vanuit het budget risico onvoorzien budget overgeheveld.

Tabel 99 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x €1.000)

11. Integraal Waterbeleid

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

434

 

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

20

143

0

0

0

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

454

143

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 100 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

13. Bodem en ondergrond

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

142.656

138.184

138.412

138.156

134.279

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 60.482

471

12.188

12.187

11.687

 

Nieuwe mutaties

‒ 624

‒ 1.375

‒ 23

‒ 43

‒ 43

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

81.550

137.280

150.577

150.300

145.923

134.238

Tabel 101 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

13.04

Ruimtegebruik bodem

      

1

Taskforce bodem uit MJP-bodem

‒ 225

‒ 1.387

0

0

0

 
 

Diversen

‒ 437

‒ 23

‒ 23

‒ 43

‒ 43

 

13.05

Eenvoudig Beter

      
 

Diversen

38

35

0

0

0

 

Totaal

 

‒ 624

‒ 1.375

‒ 23

‒ 43

‒ 43

 

Ad.1 Voor de jaren 2021 en 2022 wordt vanuit artikel 13 bijgedragen aan het ophogen van de inspectiecapaciteit van de ILT met betrekking tot de taskforce bodem uit het Meerjaren Programma-bodem.

Tabel 102 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000

14. Wegen en verkeersveiligheid

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

153.789

154.397

181.429

200.563

169.466

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

54.897

‒ 3.704

15.050

11.259

8.700

 

Nieuwe mutaties

10.353

28.214

41.187

45.320

40.716

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

219.039

178.907

237.666

257.142

218.882

139.165

Tabel 103 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

14.01

Netwerken

      

1

Opdrachten Smart Mobility

2.673

2.672

2.672

2.672

2.672

 

2

Programma Tijdelijke Tolheffing

0

‒ 975

‒ 975

‒ 975

‒ 973

 
 

Diversen

5.903

‒ 396

0

‒ 3

0

 

14.02

Veiligheid

      
 

Diversen

‒ 335

138

209

‒ 1.291

‒ 1.291

 

14.03

Slimme Duurzame Mobiliteit

      

3

Subsidies DUMO

1.750

1.750

1.000

500

0

 

4

Bijdrage Nea DUMO

2.151

2.158

2.811

3.446

2.838

 

5

Subsidies Bronmaatregelen Stikstof

0

20.000

35.000

40.000

35.000

 
 

Diversen

‒ 1.789

2.867

470

971

2.470

 

Ad.1 Dit betreft extra middelen ten behoeve van de activiteiten op het gebied van Smart Mobility.

Ad. 2 Dit betreft een overboeking van het programmabudget voor de Tijdelijke Tolheffing ten behoeve van het centraliseren van de programmamiddelen op het MF.

Ad. 3 Dit betreft een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds voor de subsidie Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI-3) ten behoeve van co-financiering Energie en Omgeving (EO) en Proeftuinen.

Ad. 4 Dit betreft een herschikking van de loon en prijscompensatie binnen artikelonderdeel 14.03 ten behoeve van de bijdrage Nederlandse Emissieautoriteiten (NEa).

Ad. 5 Dit betreft een aanvullende post voor een nieuw stikstof gericht subsidieplatform bestemd voor lage en emissieloze mobiele werktuigen en bouw logistieke voertuigen.

Tabel 104 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x €1.000)

14. Wegen en Verkeersveiligheid

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

6.782

6.782

5.782

5.782

5.782

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

6.782

6.782

5.782

5.782

5.782

5.782

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 105 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

16. Openbaar vervoer en spoor

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

28.309

27.527

24.252

10.613

10.364

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

2.011.060

7.925

5.999

888

938

 

Nieuwe mutaties

17.305

116.874

28.742

1.347

‒ 66

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

2.056.674

152.326

58.993

12.848

11.236

10.003

Tabel 106 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

16.01

Spoor

      

1

Storting Valburg

12.000

0

0

0

0

 

2

Ophoging studieplafond spoorgoederenvervoer

2.300

3.600

0

0

0

 

3

Subsidie nachttrein

0

0

0

1.407

0

 

4

Modal Shift

1.000

0

0

0

0

 
 

Diversen

2.005

1.274

742

‒ 60

‒ 66

 

16.02

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

      

5

Beschikbaarheidsvergoeding 2022

0

112.000

28.000

0

0

 

Totaal

 

17.305

116.874

28.742

1.347

‒ 66

 

Ad. 1 Dit betreft een oveboeking vanuit het Mobiliteitsfonds naar Hoofdstuk XII in verband met een specifieke uitkering aan de provincie Brabant ten behoeve van de verdiepte spoorligging Valburg.

Ad. 2 Voor de jaren 2021 en 2022 wordt het subsidieplafond van de tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer opgehoogd. De verhoging van de subsidieplafonds beoogt een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van Duitsland.

Ad. 3 Dit betreft een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van het beschikken van een subsidie aan de NS omwille van de nachttrein Wenen-Amsterdam.

Ad. 4 Voor de tijdelijke subsidieregeling voor de Modal shift van weg naar spoor worden middelen overgeheveld vanuit het Mobiliteitsfonds naar Hoofdstuk XII.

Ad. 5 De middelen voor de beschikbaarheidsvergoeding OV 2022 worden opgevraagd. Aangezien de afrekening van de beschikbaarheidsvergoeding 2022 plaatsvindt in 2023 wordt er in 2022 € 112 miljoen en voor de afrekening in 2023 € 28 miljoen opgevraagd.

Tabel 107 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

17. Luchtvaart

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

27.081

20.982

11.481

10.104

8.949

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

2.081

938

‒ 275

‒ 27

‒ 27

 

Nieuwe mutaties

2.559

5.446

2

‒ 17

‒ 164

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

31.721

27.366

11.208

10.060

8.758

8.942

Tabel 108 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2020

2023

2024

2025

2026

17.01

Luchtvaart

      

1

Opdrachten Luchtruimherziening

0

1.811

0

0

0

 

2

Compensatie COVID RWS

543

     
 

Diversen

2.016

3.635

2

‒ 17

‒ 164

 

Totaal

2.559

5.446

2

‒ 17

‒ 164

 

Ad 1. Per 2021 start de planuitwerkingsfase van de Luchtruimherziening. Hier ligt een belangrijke taak voor het Ministerie van Infrastrutuur en Waterstaat om e.e.a. conform de MIRT-systematiek (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) en als verantwoordelijke voor het programma door te zetten. Dit leidt tot een bijstelling van de begroting.

Ad 2. Het betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS. De kosten worden middels generale claim bij FIN gedekt.

Tabel 109 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x €1.000)

17. Luchtvaart

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.280

1.490

1.275

1.415

1.555

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

577

2.879

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

442

‒ 112

‒ 158

‒ 175

‒ 280

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

2.299

4.257

1.117

1.240

1.275

1.485

Tabel 110 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

17

Luchtvaart

442

‒ 112

‒ 158

‒ 175

‒ 280

 

Totaal

 

442

‒ 112

‒ 158

‒ 175

‒ 280

 

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 111 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

18. Scheepvaart en Havens

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

21.087

23.099

25.640

27.295

9.999

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

22.303

10.515

7.515

‒ 885

17

 

Nieuwe mutaties

5.771

5.266

3.168

‒ 1.507

142

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

49.161

38.880

36.323

24.903

10.158

9.105

Tabel 112 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

18.01

Scheepvaart en havens

      

1

Vervolg Topsector Logistiek

2.080

4.135

0

0

0

 

2

Topsector Logistiek bijdrage zero emissie binnenvaart

0

1.000

0

0

0

 

3

Subsidie elektrisch varen

4.000

0

0

0

0

 

4

Overboeking EZK MARIN en TNO Green Deal zeevaart

‒ 1.000

0

0

0

0

 

5

Desaldering Digitale transport strategie

0

0

0

‒ 1.764

0

 

6

Camps middelen (AP) Haven Saba

0

0

3.000

0

0

 
 

Diversen

691

131

168

257

142

 

Totaal

5.771

5.266

3.168

‒ 1.507

142

 

Ad 1. Er wordt budget overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting voor verhoging van de opdracht vervolg Topsector Logistiek.

Ad 2. Er wordt budget overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting voor de Topsector Logistiek bijdrage aan het Thematisch programma Zero Emissie Binnenvaart als Living Lab op Nationaal en Europees niveau.

Ad 3. Voor het bekostigen van een rijksbijdrage aan het Weva consortium (Lenten Scheepvaart) wordt budget overgeboekt van de investeringsruimte Hoofvaarwegen naar HXII instrument subsidies. Dit betreft een subsidie voor de bouw en het in de vaart brengen van een waterstof-elektrisch binnenvaartschip.

Ad 4. Dit betreft een overboeking naar TNO en MARIN via EZK. Het betreft een bedrag van 0,5 miljoen voor TNO en 0,5 miljoen voor MARIN voor hun inzet ten behoeve van de validatietechnieken zeevaart voortvloeiend uit afspraken in de Green Deal Zeevaart.

Ad 5. De in 2024 te ontvangen EU subsidie FEDeRATED voor het project digitale transport strategie zal niet op dit artikel worden ontvangen. Het te ontvangen bedrag is bij de ontwerpbegroting 2020 gedesaldeerd met het opdrachtenbudget op artikel 18. Met deze mutatie wordt deze desaldering teruggedraaid. Hierdoor neemt zowel het ontvangstenbudget als het opdrachtenbudget met 1.764 miljoen euro af in 2024.

Ad 6. Dit betreft de toevoeging van de Camps middelen (AP) aan de IenW begroting ten behoeven van de haven van Saba (3 miljoen). Op Saba wordt momenteel gewerkt aan de bouw van een nieuwe zeehaven die Saba beter bereikbaar moet maken en aantrekkelijker voor toeristen. De plannen voor de bouw van deze haven zijn tot stand gekomen na de verwoesting van de huidige zeehaven, Fort Bay Harbor, door orkanen Irma en Maria.

Tabel 113 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x €1.000)

18. Scheepvaart en Havens

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

1.764

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

967

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

967

0

0

‒ 1.764

0

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

967

0

0

0

0

0

Tabel 114 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

18

Scheepvaart en Havens

      

1

Desaldering Digitale transport strategie

0

0

0

‒ 1.764

0

 

Totaal

 

0

0

0

‒ 1.764

0

 

Ad 1. De in 2024 te ontvangen EU subsidie FEDeRATED voor het project digitale transport strategie zal niet op dit artikel worden ontvangen. Het te ontvangen bedrag is bij de ontwerpbegroting 2020 gedesaldeerd met het opdrachtenbudget op artikel 18. Met deze mutatie wordt deze desaldering teruggedraaid. Hierdoor neemt zowel het ontvangstenbudget als het opdrachtenbudget met 1.764 miljoen euro af in 2024.

Tabel 115 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

19. Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

46.205

45.628

43.576

43.573

43.615

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

21.200

‒ 4.223

1.482

982

482

 

Nieuwe mutaties

5.974

5.006

2.558

1.683

1.919

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

73.379

46.411

47.616

46.238

46.016

45.586

Tabel 116 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

      

1

PSR Interreg

1.375

1.375

1.375

0

0

 

2

Kasschuif WCEF+ Climate

‒ 2.850

2.850

0

0

0

 

3

Loon- en prijsbijstelling 2021 DGMI

3.100

3.104

3.259

3.281

3.517

 

4

Verdeelsleutel DGMI

‒ 824

‒ 1.161

‒ 936

‒ 458

‒ 458

 

5

Opdracht RIVM GRIP

3.000

700

0

0

0

 
 

Diversen

2.173

‒ 1.862

‒ 1.140

‒ 1.140

‒ 1.140

 

Totaal

5.974

5.006

2.558

1.683

1.919

 

Ad 1. Dit betreft de financiering van een Projectstimuleringsregeling (PSR) in de nieuwe Interreg programmaperiode die loopt van 2021- 2027. Interreg is een subsidieprogramma dat valt onder het cohesiebeleid van de Europese Unie en gericht is op het verkleinen van de verschillen in ontwikkelingsniveaus tussen de Europese regio’s.

Ad 2. De kasschuif WCEF+ Climate is tweemaal doorgevoerd, waardoor er een correctie plaats dient te vinden. Middels deze mutatie wordt de dubbele kasschuif, waarover reeds geïnformeerd is in de Voorjaarsnota, gecorrigeerd.

Ad 3. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021 aan dit (beleids)artikel.

Ad 4. Dit betreft een bijdrage van DGMI aan IenW-brede problematiek.

Ad 5. Dit betreft een aanvullende opdracht aan RIVM voor werkzaamheden ten behoeve van de vervanging van het huidige vergunningensysteem voor genetisch gemodificeerde organismen genaamd GRIP.

Tabel 117 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

20. Lucht en Geluid

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

27.254

28.098

30.215

30.880

37.901

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

4.326

220

262

260

260

 

Nieuwe mutaties

382

‒ 130

37

37

37

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

31.962

28.188

30.514

31.177

38.198

38.342

Tabel 118 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

      
 

Diversen

382

‒ 130

37

37

37

 

Totaal

382

‒ 130

37

37

37

 

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 119 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x €1.000)

20. Lucht en Geluid

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

1.000

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

1.000

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 120 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

21. Duurzaamheid

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

50.982

42.292

36.285

36.283

31.287

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

10.585

3.428

450

430

399

 

Nieuwe mutaties

‒ 13.579

10.050

‒ 210

‒ 10

‒ 10

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

47.988

55.770

36.525

36.703

31.676

30.922

Tabel 121 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

21.05

Duurzame productketens

      

1

Kasschuif Ugenda en KIA CE

‒ 10.360

10.360

0

0

0

 

2

Opdracht RVO MVI

‒ 1.135

0

0

0

0

 

3

Circulaire economie 2021

‒ 2.000

0

0

0

0

 
 

Diversen

‒ 370

‒ 10

‒ 10

‒ 10

‒ 10

 

21.06

Natuurlijk kapitaal

      
 

Diversen

386

0

0

0

0

 

Totaal

‒ 13.479

10.350

‒ 10

‒ 10

‒ 10

 

Ad 1. Er treedt vertraging op in de betalingen aangaande de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie Circulaire Economie (DEI+CE) regeling die per 1 juni 2021 wordt opengesteld en de uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA CE) die gelijktijdig van start gaat. Vandaar dat ervoor gekozen is om het kasbudget middels een kasschuif door te schuiven naar 2022.

Ad 2. Dit betreft een aanvullende opdracht aan RVO voor werkzaamheden in het kader van het Nationale Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI.

Ad 3. Dit betreft de bijdrage van DGMI aan de monitoringen sturing van het Werkprogramma Circulaire Economie 2021 door PBL.

Tabel 122 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

36.210

42.609

55.402

55.418

60.472

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

25.347

‒ 380

180

280

280

 

Nieuwe mutaties

‒ 2.632

‒ 571

129

149

149

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

58.925

41.658

55.711

55.847

60.901

61.059

Tabel 123 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

22.01

Veiligheid chemische stoffen

      
 

Diversen

‒ 426

194

194

214

214

 

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

      

1

Opdracht RIVM GRIP

‒ 3.000

‒ 700

0

0

0

 
 

Diversen

794

‒ 65

‒ 65

‒ 65

‒ 65

 

Totaal

‒ 2.632

‒ 571

129

149

149

 

Ad 1. Dit betreft een aanvullende opdracht aan RIVM voor werkzaamheden ten behoeve van de vervanging van het huidige vergunningensysteem voor genetisch gemodificeerde organismen genaamd GRIP.

Tabel 124 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x €1.000)

22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

250

250

250

250

250

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

250

250

250

250

250

250

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 125 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

23. Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

59.046

58.342

51.366

51.349

50.018

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 90

3.283

3.804

‒ 139

‒ 7.019

 

Nieuwe mutaties

3.220

1.193

1.057

1.053

1.017

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

62.176

62.818

56.227

52.263

44.016

50.090

Tabel 126 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

23.01

Meteorologie en seismologie

      

1

Contributie ECMWF (HGIS)

1.890

0

0

0

0

 
 

Diversen

953

853

850

825

730

 

23.02

Aardobservatie

327

340

207

228

287

 

Totaal

3.170

1.193

1.057

1.053

1.017

 

Ad.1 Dit betreft de eindejaarsmarge HGIS op de contributie van de European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

Tabel 127 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

24. Handhaving en toezicht

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

130.431

128.748

129.269

129.048

129.328

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

5.699

6.000

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

10.057

47.611

40.606

40.606

40.609

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

146.187

182.359

169.875

169.654

169.937

169.331

Tabel 128 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

24.01

Handhaving en toezicht

      

1

Nieuwe taken DGLM

689

2.843

0

0

0

 

2

Nieuwe taken DGMI

1.223

2.998

334

334

334

 

3

Nieuwe taken DGMO

2.812

2.312

1.712

1.712

1.712

 

4

Nieuwe taken DGWB

298

1.607

0

0

0

 

5

Inspectieview beheer

1.200

0

0

0

0

 

6

Diversen

3.835

‒ 121

583

583

585

 

7

Technische mutatie toevoeging artikel 97

 

13.272

13.277

13.277

13.278

 

8

Technische mutatie toevoeging ontvangsten

 

24.700

24.700

24.700

24.700

 

Totaal

10.057

47.611

40.606

40.606

40.609

 

Ad. 1 Dit betreft kosten voor toezicht Scheepsafvalstoffenbesluit en -regeling (zeevaart), Hong Kong recycling, varend ontgassen, implementatieverdrag visserijsector, cybersecurity maritiem, slothandhaving, opt-in kustwacht vaartuigen en programma veilig en duurzaam Schiphol.

Ad. 2 Dit betreft kosten voor besluit metalen drankverpakkingen, wijzigingsregeling afgedankte elektronische apparaten, Europese Verordening Overbrenging afvalstoffen (EVOA) Bazel Convection, Scepylt applicatie (een systeem dat aanvragen ondersteunt voor toestemming voor het intracommunautaire vervoer van explosieven), besluit kunststofproducten eenmalig gebruik, implementatiebesluit recycledoelen en markttoezicht conformiteit producten.

Ad. 3 Dit betreft kosten voor verkeersproducten, cybersecurity, doorontwikkeling Boordcomputer Taxi (BCT), Eurostar en vrachtwagenheffing.

Ad. 4 Dit betreft kosten voor hoogwaterveiligheid en taskforce bodem.

Ad. 5 Dit betreft de kosten voor Inspectieview beheer. De bijdrage voor het stelsel inspectieview (uitwisseling data van onder toezichtstaanden) betreft een eenmalige dekking van de kosten in 2021. Voor 2022 wordt een nieuwe financieringsstructuur opgezet.

Ad. 6 Dit betreft onder andere de loon- en prijsbijstelling 2021 en bijdragen van de ministeries van EZK en BZK voor toezicht energielabels en O&F Gassen Urgenda.

Ad. 7 Dit betreft een technische mutatie als gevolg van de omvorming van de ILT van agentschap naar regulier dienstonderdeel vanaf 2022. Dit betreffen de bijdragen vanuit artikel 97 die worden toegevoegd aan artikel 24 voor de niet-kostendekkende tarieven.

Ad. 8 Dit betreft een technische mutatie als gevolg van de omvorming van de ILT van agentschap naar regulier dienstonderdeel vanaf 2022. Dit betreft de toevoeging van de ontvangsten uit de agentschapsparagraaf ILT (omzet derden en omzet overige departementen) aan het uitgavenkader artikel 24.

Tabel 129 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x €1.000)

24. Handhaving en toezicht

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

24.700

24.700

24.700

24.700

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

0

24.700

24.700

24.700

24.700

24.700

Tabel 130 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Toevoeging ontvangsten

0

24.700

24.700

24.700

24.700

 

Totaal

  

24.700

24.700

24.700

24.700

 

Ad 1. Dit betreft een technische mutatie als gevolg van de omvorming van de ILT van agentschap naar regulier dienstonderdeel vanaf 2022. Dit betreft de toevoeging van de ontvangsten uit de agentschapsparagraaf ILT (omzet derden en omzet overige departementen) aan de ontvangsten op beleidsartikel 24.

Tabel 131 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

25. Brede doeluitkering

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

932.532

932.532

932.534

932.533

932.634

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

14.109

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

20.488

21.640

21.640

21.640

21.642

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

967.129

954.172

954.174

954.173

954.276

954.276

Tabel 132 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

25.01

Brede doeluitkering

      

1

Vervoersregio Amsterdam

0

1.152

1.152

1.152

1.152

 

2

Loon- en prijsbijstelling 2021

20.488

20.488

20.488

20.488

20.490

 
        

Totaal

 

20.488

21.640

21.640

21.640

21.642

 

Ad 1. Dit betreft de fusie van Weesp en Amsterdam, eerder Haarlemmerlieden. Ten behoeve van een aanpassing in de vervoerregio Amsterdam. Om het veroorzaakte financiele neveneffect te compensen, worden de bijbehorende middelen overgeboekt naar de begroting IenW.

Ad 2. Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling op artikel 99 binnen de begroting Hoofdstuk XII.

Tabel 133 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

26. Bijdrage investeringsfondsen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

14.366.592

7.488.065

8.730.272

8.008.154

8.065.834

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

912.034

304.361

‒ 180.729

‒ 431.709

‒ 361.102

 

Nieuwe mutaties

‒ 6.965.722

7.506.855

208.179

199.984

203.095

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

8.312.904

15.299.281

8.757.722

7.776.429

7.907.827

7.999.479

Tabel 134 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

26.01

Mobiliteitsfonds

      

1

Loon- en prijsbijstelling 2021

135.845

109.418

164.840

162.771

138.181

 

2

Compensatiepakket Marinierskazerne

‒ 5.000

0

0

0

0

 

3

Studieplafond goederenvervoer spoor

‒ 2.300

‒ 3.600

0

0

0

 

4

Subsidie elektrisch schip weva

‒ 4.000

0

0

0

0

 

5

Herschikking Arbeidsbeperkten

2.593

0

0

0

0

 

6

Verhoging vervolg TSL

‒ 2.080

‒ 4.135

0

0

0

 

7

Vervanging SAP RWS

4.109

0

0

0

0

 

8

Verduurzamen gebouwen

1.275

3.825

0

0

0

 

9

Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.500

0

0

0

0

 

10

BCF: implus SPV 2021

‒ 10.757

0

0

0

0

 

11

PF: storting Valburg

‒ 12.000

0

0

0

0

 

12

BZK: bijdrage U-Ned

‒ 8.121

0

0

0

0

 

13

BCF: bijdrage U-Ned

‒ 1.705

0

0

0

0

 

14

Bijdrage categoriemanagement

‒ 638

‒ 710

‒ 1.105

‒ 1.509

‒ 1.509

 

15

DEF: budget SAR

0

‒ 5.950

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

 

16

Apparaat SPV

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

 

17

Omvorming Prorail naar ZBO

‒ 7.130.300

7.336.000

0

0

0

 

18

BOA Wegen

‒ 5.255

 

0

0

0

 

19

Verkeersemissie

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

 

20

Aanvullende budgetten OVS

‒ 1.700

‒ 2.100

‒ 1.600

‒ 1.200

‒ 1.200

 

21

LNV: Vrijval budget subsidie SRV

0

15.000

0

0

0

 

22

Compensatiepakket Zeeland

46.008

0

0

0

0

 

23

LNV: Walstroom

0

19.000

0

0

0

 

24

Compensatie COVID RWS

7.320

     

26.02

Deltafonds

      

1

Loon- en prijsbijstelling 2021

23.474

23.264

35.072

33.119

57.615

 

2

Compensatie COVID RWS

322

     
 

Diverse

2.088

20.243

26.272

22.103

25.308

 

Totaal

‒ 6.965.722

7.506.855

208.179

199.984

203.095

 

Voor een specificatie van de nieuwe mutaties wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage van de begroting van het Mobiliteitsfonds (artikel 19) en het Deltafonds (artikel 6).

Tabel 135 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

97. Algemeen departement

2021

2022

2023

2024

2025

 

Stand ontwerpbegroting 2021

56.945

56.131

56.351

56.641

56.675

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

16.231

‒ 390

‒ 184

‒ 102

‒ 102

 

Nieuwe mutaties

252.659

‒ 10.833

‒ 11.570

‒ 11.630

‒ 11.631

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

325.835

44.908

44.597

44.909

44.942

44.801

Tabel 136 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

97.01

Algemeen departement

      

1

Onderzoeken PBL

1.934

71

71

46

46

 

2

Tariefstijging RIVM

0

1.200

1.200

1.200

1.200

 

3

Eindejaarsmarge

2.471

0

0

0

0

 

4

Maatwerk KNMI-RWS

2.450

0

0

0

0

 

5

Overheveling budget ILT art. 97 naar art. 24

 

‒ 13.272

‒ 13.277

‒ 13.277

‒ 13.278

 

97.03

COVID19

      

6

Covid19 Testen reizen

244.000

0

0

0

0

 
 

Diverse

1.729

1.093

436

401

401

 

Totaal

252.584

‒ 10.908

‒ 11.570

‒ 11.630

‒ 11.631

 

Ad 1. Dit betreft de bijdragen van ministeries van door PBL uit te voeren onderzoeksopdrachten, voornamelijk ten behoeve van het werkprogramma Circulaire Economie (IenW), de Klimaatadaptie NAS, IPBES en Vitaal Platte land.

Ad 2. In verband met de voorgenomen verhuizing van het RIVM zullen de ANVS-kosten aan het RIVM structureel stijgen. Enerzijds is voorzien dat RIVM een indicatieve indexatie van 3,8% hanteert voor het gehele opdrachtenpakket/RIVM-programma’s. Daarnaast stijgen de kosten van het stralingslaboratorium met iets meer dan € 1 mln. als gevolg van de verhuizing/vernieuwing.

Ad 3. Dit betreft overlopende facturen voornamelijk m.b.t. de exploitatie van het Regeringsvliegtuig, onderzoeken door het ANVS en diverse communicatie-campagnes die a.g.v. Corona vertraging hebben opgelopen.

Ad 4. Naar aanleiding van de vastgestelde offerte wordt er vanuit Rijkswaterstaat budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht.

Ad 5. Dit betreft een technische mutatie als gevolg van de omvorming van de ILT van agentschap naar regulier dienstonderdeel vanaf 2022. Dit betreffen de bijdragen die vanuit artikel 97 worden toegevoegd aan artikel 24 voor de niet-kostendekkende tarieven.

Ad 6. Dit bedrag betreft het budget voor de uitvoeringskosten van de vergoeding van Covid19 testen voor uitgaande reizigers voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2021.

Tabel 137 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x €1.000)

97. Algemeen deparement

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

1.200

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

2.301

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 138 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1000)

98. Apparaatsuitgaven kerndepartement

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

335.315

328.528

321.571

320.710

312.768

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

5.436

3.206

1.413

1.458

‒ 20

 

Nieuwe mutaties

35.697

19.571

14.067

7.551

4.395

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

376.448

351.305

337.051

329.719

317.143

317.418

Tabel 139 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

98.01

Personele uitgaven

      

1

Personele inzet Wegen en Verkeersveiligheid

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

2

Inhuur PMO Luchtvaart

1.320

1.294

0

0

0

 

3

Intensivering juridische ondersteuning

1.023

950

848

0

0

 

4

Diverse overboekingen naar andere departementen

2036

300

300

300

300

 

5

Versterking luchtvaartautoriteit

375

1.125

0

0

0

 

6

Inzet luchtruimherziening

1.061

639

0

0

0

 

7

Eindejaarsmarge

1.994

0

0

0

0

 

8

Extra taken Specifieke uitkeringen

1.450

204

204

0

0

 

9

Bodem Ondergrond en Wadden

757

1.134

1.134

1.134

1.134

 

10

Unit Innovatie

0

1.500

3.000

3.000

0

 

11

Uitbesteding toezicht bouw Pallas - apparaat

600

800

0

0

0

 

12

Versterking kennisbasis PBL

0

1.130

1.740

0

0

 

13

loonbijstelling

4.659

5.359

4.658

4.648

4.505

 

14

Intensivering WOB unit

706

332

332

0

0

 

15

Eigenaarsadvisering

0

765

1.020

0

0

 

16

Structurele bijdrage ten behoeve van directie Algemeen Strat

81

318

532

532

532

 

17

Interreg. Verplichte bijdrage secretariaten

543

543

543

0

0

 

18

Inzet Projectenpool Mobiliteit

991

0

0

0

0

 

19

Diverse inhuur

2.626

1.306

0

0

0

 

20

Covid19 Testen reizen

2.500

0

0

0

0

 

21

Aanvullende budgetten OVS

1.400

1.200

1.200

1.200

1.200

 

22

Startsubsidie POK

1.420

0

0

0

0

 

98.02

Materiële uitgaven

      

23

Bijdragen IenW brede dossiers

4.568

4.642

4.462

4.462

4.462

 

24

Diverse overboekingen naar andere departementen

‒ 10.256

‒ 10.618

‒ 10.618

‒ 10.618

‒ 10.618

 

25

Eindejaarsmarge

7.908

0

0

0

0

 

26

Prijsbijstelling

417

440

433

431

418

 

27

Cybersecurity

1.494

0

0

0

0

 

28

ILT facilitair structureel

912

912

912

912

912

 

29

Arbeidsbeperkten RWS

‒ 2.593

0

0

0

0

 
 

Diverse

6.705

4.296

2.367

550

550

 

Totaal

35.697

19.571

14.067

7.551

4.395

 

Ad 1. Ten behoeve van een toename van 9 fte voor Wegen en Verkeersveiligheid, als gevolg van onder andere de uitvoering van het strategisch plan verkeersveiligheid, worden deze fte's gefinancierd vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (Mobiliteitsfonds). Bij dit programma is eerder onvoldoende rekening gehouden met de uitvoeringskosten waardoor nu programmamiddelen worden overgeboekt naar apparaat.

Ad 2. Het programma luchtvaart en de projecten Schiphol, Lelystad en luchtruimherziening worden ondersteund vanuit Het PMO (Program Management Office) dat draagt ertoe bij dat binnen deze drie projecten in samenhang en afstemming hun opgaven op een beheerste wijze worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit, met adequaat betrekken van betrokkenen en andere belanghebbenden, alsmede met een effectieve besluitvormingsstrategie.

Ad 3. Door het overgaan van de juridische ondersteuning t.b.v. de omgevingswet naar BZK in 2018 en door slechts een gedeeltelijke terugkeer in 2021 is een tekort ontstaan m.b.t. de levering van de benodigde juridische ondersteuning.

Ad 4. Betreft voornamelijk financiering van de dienstverlening door PBL voor de natuurplanbureaufunctie en het onderzoeksprogramma stikstofreductie van LNV.

Ad 5. Voor de versterking van de Luchtvaartautoriteit, uitvoering van regelgeving en vergunningen op het gebied van veiligheid en milieu is er noodzaak voor versterking (uitbreiding), zowel qua expertise als mankracht.

Ad 6. Het programma Luchtruimherziening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van IenW. Defensie en de luchtverkeersleidingorganisaties. IenW heeft hierbij het voortouw. Het betreft de invulling van functies op het terrein van programmamanagement en –beheersing en de invulling van inhoudelijk specialistische functies.

Ad 7. Dit betreft uitgaven in 2021 als gevolg van vertraging op kaseffecten uit 2020.

Ad 8. Doordat er minder met decentrale uitkeringen en meer met specifieke uitkeringen wordt betaald is extra inzet nodig om deze taken uit te voeren. Daarnaast is er tijdelijk extra inhuur nodig voor wegwerken achterstanden.

Ad 9. Extra inzet op Waterkwaliteit Ondergrond en Marien voor toegenomen werkzaamheden onder andere door PFAS en granuliet problematiek.

Ad 10. Extra inzet voor de Unit Innovatie.

Ad 11. De bouw van een nieuwe nucleaire installatie (Pallas) betekent noodzaak tot uitbreiding toezicht tijdens de bouw en oprichtingsfase.

Ad 12. Door de toename van de politieke en maatschappelijke druk op leefomgevingsonderwerpen is een gerichte investering nodig in de versterking van de kennisbasis van PBL. Dit betreft zowel uitbreiding, verdieping als vernieuwing van de kennisbasis.

Ad 13. Uitgekeerde loonbijstelling.

Ad 14. Door toegenomen vraag is uitbreiding van de speciale WOB-unit noodzakeiijk.

Ad 15. Er wordt invulling gegeven aan de IenW prioriteiten rondom aandacht voor de uitvoering en professionalisering van de eigenaarsrol. Hiertoe wordt een directie gecreëerd waarin de eigenaarsadvisering voor de ZBO’s en de agentschappen wordt samengebracht.

Ad 16. Inrichting nieuwe stafdirectie Algemeen Strategisch Advies.

Ad 17. Betreft de verplichte bijdrage in het kader van het Interreg-programma 2021-2027. Nederland is als EU-lidstaten verplicht een bijdrage te leveren aan de Europese uitvoerende secretariaten van de programma’s. Deze secretariaten ondersteunen de lidstaten, zijn penvoerend voor de toegekende projecten en beheren de subsidiebudgetten.

Ad 18. Dit betreft personele inzet vanuit Projectenpool Mobiliteiten Gebieden ten behoeve van Wegen en Verkeersveiligheid.

Ad 19. Door krappe arbeidsmarkt is inzet middels inhuur noodzakelijk.

Ad 20. Dit bedrag betreft de uitvoeringskosten voor de vergoeding van testen voor uitgaande reizigers voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2021.

Ad 21. Door toegenomen werkdruk, mede veroorzaakt door het vele werk wat de totstandkoming en uitvoering van de Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV), de HRN concessie en ERTMS met zich meebrengt én de uitvoering van de nieuwe HRN concessie, is extra capaciteit noodzakelijk.

Ad 22. Dit betreft de toedeling van het startbudget voor de opvolging van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport'ongekend onrecht' van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) aan de verschillende IenW-onderdelen.

Ad 23. Bijdragen aan de rijksbrede dossiers Generieke Digitale Infrastructuur (GDi), Webarchivering, Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI), HRM inkoopdomein, Transitie digi-inkoop en Bureau ICT Toetsing (BIT).

Ad 24. Dit betreft met name de overdracht van de budgetten aan BZK voor centraal opdrachtgeverschap FMHaaglanden m.b.t. de Basisdienstverlening Haagse panden.

Ad 25. Dit betreft uitgaven als gevolg van vertraging op kaseffecten uit 2020.

Ad 26. Uitgekeerde Prijsbijstelling.

Ad 27. Cybersecurity is een speerpunt van IenW. Er is aanvullend budget voor nodig voor andere Awareness Programma (bewustzijn creëren bij gebruikers), Programma Informatie en Inventarisatie (Incidenten en data lekken voorkomen en risico’s in kaart brengen), Tooling Programma (de juiste tools inzetten zoals AVG Scan software of een data leak prevention tool), kennis.

Ad 28. Dit betreft de bijdrage van de ILT aan het structureel overgehevelde budget aan BZK FMHaaglanden voor de Basisdienstverlening Haagse panden (zie ad. 21).

Ad 29. Dit betreft de bijdrage van het gereserveerde centrale budget aan RWS voor de inzet van arbeidsbeperkten.

Tabel 140 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x €1.000)

98. Apparaatsuitgaven kerndepartement

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

8.297

7.778

5.430

5.430

5.430

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

1.390

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

9.687

7.778

5.430

5.430

5.430

5.430

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 141 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

99. Nog onverdeeld

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

251.330

231.294

261.608

251.691

251.092

 

Nieuwe mutaties

‒ 251.330

‒ 226.655

‒ 255.458

‒ 243.348

‒ 242.221

 
       

Stand ontwerpbegroting 2022

0

4.639

6.150

8.343

8.871

9.304

Tabel 142 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

99.01

Nog onverdeeld

      

1

Loon- en prijsbijstelling 2021

‒ 224.401

‒ 226.655

‒ 255.458

‒ 243.348

‒ 242.221

 

2

Eindejaarsmarge (inclusief HGIS)

‒ 25.129

0

0

0

0

 

3

Toedeling startbudget opvolging POK

‒ 1.800

0

0

0

0

 

Totaal

‒ 251.330

‒ 226.655

‒ 255.458

‒ 243.348

‒ 242.221

 

Ad 1. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021 aan het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds en aan de verschilllende artikelen op dit begrotingshoofdstuk (HXII).

Ad 2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge (EJM; inclusief HGIS) aan de diverse artikelen op dit begrotingshoofdstuk. De EJM was bij de 1e suppletoire begroting 2021 op artikel 99 geparkeerd in afwachting van nadere besluitvorming.

Ad 3. Dit betreft de toedeling van het startbudget voor de opvolging van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport ‘ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) aan de verschillende IenW-onderdelen.

Licence